Перегляд судових рішень: теоретико-правове дослідження практики Європейського суду з прав людини щодо доступу до правосуддя

Автор(и)

  • Віктор Вікторович Заборовський професор, доктор юридичних наук,професор кафедри цивільного права та процесуУжгородського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5845-7535
  • В.В. Манзюк доцент кафедри господарського права Ужгородського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2133-1573
  • А.П. Стойка асистент кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.71

Ключові слова:

справедливий суд, право на судовий захист, оскарження рішення суду, перегляд судових рішень, апеляція, касаційна, касаційні фільтри, прецедент тлумачення

Анотація

Дослідження присвячено з’ясуванню основних теоретико-правових та практичних питань, що виникають при реалізації особою права на оскарження рішення суду.

Розглядаються такі актуальні для процесуального права питання інституту оскарження судових рішень як дотримання розумної пропорційності між правом особи на доступ до судів вищих інстанцій та дотриманням правової визначеності в державі.

В результаті дослідження розкривається правова природа інституту оскарження рішення суду, яке не набрало чинності, так і таке, що набуло законної сили. Надається визначення останнього як екстраординарної форми судового захисту, аналізуються основні його ознаки.

Для забезпечення достовірності та повноти отриманих результатів, було застосовано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів, комплексне використання яких забезпечило досягнення мети і завдань дослідження, а також переконливість сформульованих висновків. Зокрема, діалектичний метод застосовувався для дослідження правової природи права на оскарження рішення суду, приватних спорах. Методи аналізу та синтезу використовувалися у формулюванні основних понять, таких як « апеляційне оскарження», «касаційний перегляду», «процесуальні фільтри» тощо. Емпіричну базу дослідження склали матеріали судової практики Європейського суду з прав людини, зокрема були використані як сучасні правові позиції міжнародного юрисдикційного органу, так і ключові справи.

Зроблено висновок, що хоча доступ до суду апеляційної інстанції підлягає непрямим обмеженням, доступ до суду касаційної інстанції підпадає під так звані касаційні фільтри. Таке визначення пов’язане як з роллю касаційної інстанції як вищої судової інстанції та його дефініції як «суд права», так і з переглянутими рішеннями, які набрали законної сили, і які похитують вже визначене правове становище сторін. Тим не менш, жорсткі касаційні фільтри не можуть допомогти проти напливу касаційних скарг для тих держав, громадяни яких мають низький рівень довіри до судів першої інстанції.

Біографія автора

Віктор Вікторович Заборовський, професор, доктор юридичних наук,професор кафедри цивільного права та процесуУжгородського національного університету

<br data-mce-bogus="1">

Посилання

Монтескье Ш.Л. Избранные произведения о духе законов. М: [б.и.], 1995. 627 c.

Заборовський В.В., Семерак О.С., Стойка А.В. Касаційне оскарження рішення суду в аспекті принципу res judicata крізь призму практики Європейського суду з прав людини. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 1. С. 347-350. URL: http://pap.in.ua/1_2019/105.pdf

Заборовський В.В., Стойка А.В. Забезпечення доступності правосуддя через призму новацій у порядку регулювання інституту судових витрат у цивільному процесі України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2018. Вип. 52. Т. 1. С. 112-118.

Булеца С.Б., Заборовський В.В., Стойка А.В. Малозначність справи як критерій обмеження доступу до суду касаційної інстанції в цивільному судочинстві України. Visegrad journal on human rights. 2019. № 1 (Volume 2). P. 23-30.

Заборовський В.В., Манзюк В.В., Стойка А.В. Деякі проблемні питання розподілу судових витрат як один із складників права доступу до суду. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 4. С. 105-107. URL: http://pap.in.ua/4_2018/26.pdf

Заборовський В.В., Манзюк В.В., Стойка А.В. Сплата судового збору як можливе обмеження доступу до правосуддя під час оскарженні судового рішення в порядку цивільного судочинства. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 5. С. 118-122. URL: http://www.pap.in.ua/5_2019/29.pdf https://doi.org/10.32782/2524-0390/2019.5.27

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Kreuz v. Poland» on June 19, 2001 (Application № 28249/95). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59519

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Ekbatani v. Sweden» on May 26, 1988 (Application № 10563/83). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57477

Кошелёв А.С. Доступность правосудия: проблемы теории и практики. Актуальные проблемы юриспруденции: сб. статей по материалам XXIV международной научно-практической конференции (г. Новосибирск, 22 июля 2019 г.). Новосибирск: Изд-во АНС «СибАК», 2019. С. 26-30.

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Golder v. the United Kingdom» on February 21, 1975 (Application № 4451/70). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57496

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Ndayegamiye-Mporamazina v. the Switzerland» on February 5, 2019 (Application № 16874/12). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189727

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Hansen v. the Norway» on October 2, 2014 (Application № 15319/09). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146701

Кучинська О.П., Глущенко С.В. Чи доцільне обмеження права на оскарження рішень суду? Вісник Академії адвокатури України. 2010. Вип. 3 (19). С. 137-141.

Терехова Л.А. Система пересмотра судебных актов в механизме судебной защиты: монография. Москва : Волтерс Клувер, 2007. 320 с.

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Ryabykh v. Russia» on July 24, 2003 (Application № 52854/99). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61261

Энциклопедический словарь / Издатели: Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон; под ред. И.Е. Андреевского. Санкт-Петербург: Семеновская Типолитография (И.А. Ефрона), 1890. Т. І-а: Алтай-Арагвай. 485 с.

Подгрудкова О.В. Обжалование и пересмотр решений арбитражнх судов, не вступивших в законную силу (судоустройственный и судопроизводственный аспекты) : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.15. Саратов, 2011. 22 с.

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Zubac v. Croatia» on April 5, 2018 (Application № 4016012/12). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181821

Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.08.2017 р. № 363/181/16-ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/68417116

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Hasan Tunç et Autres c. Turquie» on Janvier 31, 2017 (Requête № 19074/05). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170591

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Zvolský and Zvolská v. the Czech Republic» on November 12, 2002 (Application № 46129/99). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60749

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Ivanova et Ivashova c. Russie» on Janvier 26, 2017 (Requêtes № 797/14 et 67755/14). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170882

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Ramos Nunes de Carvalho e Sá v. Portugal» on November 6, 2018 (Applications № 55391/13, 57728/13 and 74041/13). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187507

Луспеник Д.Д. Межі розгляду цивільної справи судом касаційної інстанції: деякі спірні питання. Вісник Верховного Суду України. 2010. № 9. С. 27-38.

Червинська М.Є. Касація в цивільному процесі: становлення і перспективи розвитку. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2015. № 5. С. 69-79.

Перунова О.М. Форма і зміст касаційної скарги. Право і безпека. 2005. № 1. Т. 4. С. 146-150.

Тимошенко О.А. Поняття та сутність касаційного провадження в цивільному судочинстві. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. 2011. Вип. 3. С. 105-114.

Прилуцький С.В. Судова влада в умовах формування громадянського суспільства та правової держави в Україні : автореф. дис. … д-ра. юрид. наук : 12.00.10. Київ, 2013. 36 с.

Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2016. 352 с.

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Brualla Gómez de la Torre v. Spain» on December 19, 1997 (Application № 26737/95). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58127

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Azyukovska v. Ukraine» on December 17, 2019 (Application № 47921/08). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199167

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Egić v. Croatia» on June 4, 2014 (Application № 32806/09). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-144363

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Ghuyumchyan v. Armenia» on January 21, 2016 (Application № 53862/07). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160090

Судова влада: монографія / за заг. ред. проф. І.Є. Марочкіна. Харків : Право, 2015. 790 с.

Морозова Л.А. Судебные акты и их роль в правообразовании. Провинциальные научные записки. 2018. № 2 (8). С. 27-33.

Гицу М.А. Судебный прецедент как источник права в свете современных тенденций в России. Государство и право. 2017. № 6. С. 5-16.

Ситников О. Зловживаючи формалізмом. Закон і бізнес. 2022. № 1564. URL: https://zib.com.ua/ua/150567.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура