Правова природа податків та зборів

Автор(и)

  • М. Бліхар Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2974-0419
  • О.-А. Васильків Здобувач вищої освіти Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4475-8230

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.38

Ключові слова:

податки, збори, правові засади, встановлення податків та зборів, елементи податку, принципи встановлення податків, податкова система

Анотація

У статті здійснено аналіз правової природи податків та зборів. Обґрунтовано, що в основі правового регулювання податкових відносин імплементований вплив  економічних процесів на користь публічних інтересів суспільства. Встановлено, що кожен із принципів оподаткування, що визначений чинним Податковим кодексом України, містить двоскладову компоненту: правовий вимір (засади податкового законодавства та регулювання податкових відносин реалізуються виключно в правовій площині) та  економічний вимір (випливає зі змісту засад чинного податкового законодавства України та є ключовим наслідком податкових відносин). Окрім того констатовано, що правовий вимір оподаткування виражається через дію принципу справедливості (нівеляція засад рівності спричиняє податкову дискримінацію у межах певних категорії платників податків). Водночас, економічний вимір рівного оподаткування виражається через компаративний підхід до економічного становища різних платників податків у межах встановлення податків і зборів з одного боку, та через імплементацію засад рівності в рівномірне податкове навантаження на різні частини об’єкта оподаткування ‒ з іншого боку. В цьому контексті відзначено, що саме правовий вимір є ключовим, адже безпосередньо впливає на захист прав платників податків як менше захищеної складової податкових відносин. Отже, мета статті полягає у дослідженні правової природи податків та зборів, зокрема характеристики основних принципів встановлення та їх складових елементів, що закріплені в законодавстві України, важливість їх існування у податковій системі та потреба у реформуванні. Підсумовано, що проблемою правового встановлення податків та зборів в Україні виступає недостатня кількість інформації у законодавстві. Статті Податкового кодексу України, де зазначаються принципи та елементи є неповними, адже в окремих положеннях наводяться лише визначення, в інших ж – лише переліки, що створює потребу у розширеному тлумаченні норм.

Посилання

Барабаш О. О. Принцип фіскальної достатності у податковому законодавстві України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2014. № 801. С. 46‒50.

Кисильова К. В. Правове регулювання строків сплати податків та зборів. Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірантів (м. Одеса, 16‒17 травня 2013 р.). Одеса: Фенікс, 2013. Т. 2. С. 195‒197.

Мороз Е. Г. Податковий менеджмент: навч. посібн. Рівне: НУВГП, 2020. 412 с.

Податкове право: навч. посібн.; за ред. проф. М.П. Кучерявенка. Київ: Юрінком Інтер, 2003. 400 с.

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Поліщук Я. В. Ставка податків і зборів: правова природа та класифікація: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Запоріжжя, 2018. 22 с.

Порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств з 1 січня п. р. URL: http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-294446.html

Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість: наказ Міністерства фінансів України 28.01.2016 № 21. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#Text

Соколовська А. М. Податкова політика в Україні у контексті її впливу на розвиток економіки. Фінанси України. 2006. № 9. С. 65‒81.

Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів / пер. з англ. Київ: Наш формат, 2018. 736 с.

Теремецький В. І. Адміністративно-правове регулювання податкових відносин в Україні: дисерт. … д-ра. юрид. наук. Харків: ХНУВС, 2012. 505 с.

Товкун Л. В. Відповідальність за порушення податкового законодавства як складова фінансової відповідальності. Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія «Право», 2014. № 17. C. 84‒86.

Чинні двосторонні міжурядові угоди (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування. URL: https://tax.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/chinni-dvostoronni-mijuryadovi-ugodi--konventsii--pro-uniknennya-podviynog/

Шаптала Н. К. До питання про правову сутність принципу соціальної справедливості податкового законодавства. Вісник Конституційного Суду України. 2012. № 3. С. 92‒99.

Фінансове право: підручн.; за ред. М. П. Кучерявенка. Харків: Право, 2019. 416 с.

Ricardo David. From the principles of political economy and taxation. Canada: Batoche Books, 2005. 333 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право