Щодо питання правового регулювання адміністративних процедур в діяльності Національної поліції України

Автор(и)

  • О. Будь Доктор філософії, докторант відділу організації освітньо-наукової підготовки Харківського національного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2845-8780

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.40

Ключові слова:

адміністративна процедура, поліція, правове регулювання, провадження в справах про адміністративні правопорушення

Анотація

У статті на підставі аналізу численних позицій науковців  запропоновано авторський підхід щодо визначення поняття «правового регулювання адміністративних процедур в діяльності Національної поліції України». Під цим поняттям розуміється цілеспрямований вплив норм адміністративного права на суспільні відносини з метою забезпечення за допомогою адміністративно-правових засобів прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, нормального функціонування громадянського суспільства і держави. Визначено, що в ході діяльності Національної поліції реалізується велика кількість адміністративних процедур, які стосуються різних напрямків суспільного життя. При цьому, кожна з них має певне нормативне закріплення. При цьому  більшість з цих процедур мають підзаконний характер і знаходять своє вираження у відомчих нормативних актах.

Також звернено увагу на те, що підзаконність нормативно-правових актів не означає їх меншої юридичної обов’язковості, оскільки такі акти мають необхідну юридичну чинність, яка хоча й не має такої ж загальності та верховенства, як це властиво законам. Вони посідають важливе місце в усій системі нормативно-правового регулювання, оскільки забезпечують виконання положень Конституції та законів України шляхом конкретизованого нормативного регулювання всього комплексу суспільних відносин.

В статті вказано, що система правового регулювання безпосередньо залежить від багатьох державних процесів і постійно зазнає змін. Крім того, наявність розгалужених відомчих джерел не завжди вирішує прогалини в законодавстві, а інколи навіть носить суперечливий характер.

Разом з тим, не зважаючи на наявність значної правової бази зазначено на існуванні випадків правових прогалин, які нерідко призводять до порушення прав громадян. У першу чергу слід звернути увагу на проблему процедури застосування превентивних поліцейських заходів та заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. Внаслідок чого, в статті автором визначено окремі проблеми та шляхи їх вирішення при здійсненні провадження в справах про адміністративне правопорушення, застосуванні поліцією такого превентивного заходу як перевірка документів. Зроблено висновок про те, що правове регулювання здійснення адміністративних процедур в Національній поліції належить до складних системних об’єктів дослідження і потребує комплексного вивчення.

Посилання

Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. Дата оновлення: 06.02.2018. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення: 21.04.2022)

Кузьменко О. В. Завдання Національної поліції України: проблеми правового регулювання . Юридичний науковийелектронний журнал. 2016. № 2. С. 196–197. URL: http://lsej.org.ua/2_2016/61.pdf. (дата звернення: 02.06.2022).

Ластович Д. М. Місце та значення поліцейських послуг в діяльності національної поліції. Форум права, 2016. № 1. С. 41–146. URL: http://nbuv.gov.ua/j-рdf/FP_index.htm_2016_1_25.pdf.

Теория государства и права: учебное пособие / авт. сост. В. В. Галунько, Г. А. Пономаренко, В. К. Шкарупа; под общ. ред. В.К. Шкарупы. Херсон: ХЮИ ХНУВД, 2007. 280с.

Оніщенко Н.М. Правове регулювання, правовий вплив та правове забезпечення: індекс взаємовизначенності. Правова держава. Випуск 31. Київ: Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2020. 630 с.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник/ пер. з рос. X.: Консум, 2006. 334 с.

Будь О. А. Адміністративно-превентивні заходи: дис…доктор філософії канд. : 081 «Право». Харків, 2021. 239 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 07.12.1984 № 8073. Законодавство України. Веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/580-19?lang=en (дата звернення: 06.11.2022)

КонституціяУкраїни: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (в ред. від 03.01.2020). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України «Законодавство України». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 06.11.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право