Реалізація принципу змагальності в адміністративному судочинстві при використанні інформаційних технологій

Автор(и)

  • С. Єсімов Кандидат юридичних наук, доцент професор кафедри адміністративно-правових дисциплін, Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.46

Ключові слова:

адміністративний процес, адміністративний суд, довіра, змагальні засади, комунікація, технічні засоби, цифрові ризики

Анотація

Стаття присвячена дослідженню застосування інформаційно-комунікаційних технологій у контексті забезпечення принципу змагальності в адміністративному судочинстві. Проаналізовано нормативно-правові акти чинного законодавства з позиції вимог Європейського суду з прав людини щодо забезпечення принципу змагальності в адміністративному судочинстві. Для розкриття ролі інформаційних технологій застосовано загально філософськи та спеціальні методи дослідження правових явищ. Актуальність дослідження зумовлено необхідністю використання  інформаційних  технологій, що дозволяє підвищити ефективність адміністративного  судочинства,  оскільки  дана  форма  реалізації судової влади покликана активно впливати на публічно-правові відносини та здійснювати захист прав та інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері публічних правовідносин. Розглянуто застосування інформаційно-комунікаційних технологій на етапах подання позивної заяви, представлення доказів та іншої інформації по суті адміністративного позову. Можливість використання електронної форми породжує передбачає диспозитивність вибору форми звернення до суду. Вибір правового засобу залежить від поведінки позивача та мети отримання доступу до правосуддя. Зазначено, що етап підготовки справи до судового розгляду потребує активної взаємодії сторін і суду. Універсальність етапу характерна для адміністративних справ усіх категорій, а функціональність – у забезпеченні змагальних засад формування доказової бази до судового розгляду, де проявляється поведінковий напрям принципу змагальності. Вказано, що при судовому розгляді щодо змагальності процесуальні дії сторін спрямовані на доведення позиції, що проявляється у збиранні та поданні доказів, що є для сторін важливим прийомом змагання. Технічні засоби реалізації принципу змагальності та технологічні рішення передбачають відкриту діяльність суду щодо формування середовища довіри, сумлінну діяльність сторін з використання інформаційних технологій та подання достовірних доказів в електронній формі.

Посилання

Ковалів М. В., Стахура І. Б. Принципи адміністративного судочинства: поняття, зміст, система. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. 2014. Випуск. 4. С. 174-184.

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р. № 2747-IV. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text

Скрипченко В.О. Принцип змагальності сторін в адміністративному судочинстві. Наукові записки ЦДПУ ім. Винниченка. Серія: право. 2019. Випуск 6. Спецвипуск. Том 1. С. 117-121.

Костроміна О.Г., Бабенко Г. О. Інститут адміністративного позову: сучасний стан та перспективи розвитку. Правова держава. 2021. № 43. С. 28-34.

Махаринець Д. Є. Механізм інформаційного забезпечення адміністративного судочинства. Юридична наука. 2020. № 4 (106). С. 110-116.

Берназюк Я. О. Принцип змагальності судового процесу як складова права на справедливий судовий розгляд. Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2019. Випуск 3 (87). С. 14-25.

Про затвердження Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи: Рішення Вища Рада Правосуддя від 17.08.2021 р. № 1845/0/15-21. URL. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1845910-21#Text

Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки: Указ Президента України від 11.06.2021 р. № 231/2021. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231/2021#Text

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 р. № 784. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784-2017-%D0%BF#Text

Данченко О. Б. Є. В. Ланських Є. В. Семко О. В. Інформаційні ризики цифрового формату. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2020. № 3. С. 58-66.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право