Обмеження права на доступ до публічної інформації в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • О.Г. Турченко кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7446-1289
  • В.В. Фурман аспірант кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1116-7829

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.20

Ключові слова:

конституційне право на інформацію, доступ до інформації, обмеження прав і свобод, обмеження доступу до інформації, публічна інформація, воєнний стан, безпека

Анотація

Стаття 64 Конституції України визначає перелік прав і свобод людини, які можуть бути обмежені в умовах воєнного стану задля захисту національної безпеки та територіальної цілісності України, до переліку яких відноситься і право на доступ до інформації. Це положення кореспондується з частиною 3 статті 34 Конституції України, частиною 1 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Через військову агресію російської федерації проти України поширення інформації щодо діяльності органів державної влади, їхніх працівників, в тому числі щодо судів та органів системи правосуддя, може становити загрозу їх життю та здоров'ю, спричиняти скоєння злочини та бути загрозою національній безпеці, а тому може підлягати обмеженню в силу закону.

В статті досліджуються підстави, умови обмеження права на доступ до публічної інформації в умовах воєнного стану, особлива увага приділена питанню обмеження доступу до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні судів, Державної судової адміністрації України.

Авторами проаналізовані статистичні дані щодо кількості поданих запитів на отримання публічної інформації, випадки подання скарг на неправомірні дії розпорядників публічної інформації при розгляді запитів з моменту запровадження на території України воєнного стану.

В статті доводиться, що оскільки Законом України «Про правовий режим воєнного стану» не передбачено прямої можливості встановлювати будь-які заборони чи обмеження щодо виконання обов’язків розпорядників з розгляду запитів чи оприлюднення публічної інформації, при вирішенні питання щодо обмеження чи надання доступу до тієї чи іншої інформації в умовах воєнного стану зберігається необхідність дотримання відповідного балансу між захищеним інтересом конкретної особи та суспільними інтересами, застосування так званого «трискладового тесту».

В статті досліджується також можливість обмеження в період воєнного стану поширення інформації з обмеженим доступом, яка є суспільно необхідною, коли право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.

Посилання

Конституція України, прийнята 28.06.1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст.141.

Рішення Конституційного Суду України від 12 квітня 2012 року №9-рп/2012 щодо офіційного тлумачення ст. 24 Конституції України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-12#n2.

Скрипнюк О.В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики: до 10-річчя незалежності України: монографія. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2000. 600с.

Музика І.В. Принцип верховенства права: сучасний погляд на проблему крізь призму кантівського праворозуміння. Проблеми філософії і права. – 2008-2009. Т. VI-VII. С. 112-116.

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011р. №2939-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. №32. Ст.314.

Загальна декларація прав людини ООН 1948 року. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

Рабінович П.М. Рішення Європейського суду з прав людини: до характеристики концептуально-методологічних засад їх обґрунтування. URL: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=31.

Young, James та Webster проти Сполученого Королівства (Young, James та Webster v. the United Kingdom): Рішення Європейського суду з прав людини від 13 серпня 1981 р. (заява N 7601/76; 7806/77). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57608.

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 06.04.2000 р. № 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text.

Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації: Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України №10 від 29 вересня 2016 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010760-16#Text.

Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану: Закон України від 12 травня 2022 року № 2259-IX. Офіційний вісник України. 2022. №42. Ст.227.

Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану: Постанова КМУ від 12 березня 2022 р. № 263. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/263-2022-%D0%BF#Text.

Пилипів І. Майбутнє відкритих даних під питанням. До якої інформації хоче обмежити доступ держава. Економічна правда. 21.09.2022 р. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/09/21/691717/.

Спільна заява Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства оборони України та представників ЗМІ (27.04.2022 року). URL: https://mkip.gov.ua/news/7086.html?fbclid=IwAR0_VWg7J7svKV_zm832QXVO91LL61DhB7HgSIp43iP6MmsfTKragNxBOIQ.

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо забезпечення протидії несанкціонованому поширенню інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного або надзвичайного стану: Закон України від 24 березня 2022 року № 2160-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2160-20#Text.

Хавронюк М. Поширення інформації про військову допомогу та дії військових України: кримінальна відповідальність. URL: https://pravo.org.ua/blogs/poshyrennya-informatsiyi-pro-vijskovu-dopomogu-ta-diyi-vijskovyh-ukrayiny-kryminalna-vidpovidalnist/.

Рішення Ради суддів України №11 від 25.03.2022 року. URL: http://rsu.gov.ua/ua/documents?id=130&page=3&per-page=8.

Олексіюк Т., Опришко Л., Буртник Х., Барвіцький В., Кабанов О. Рекомендації Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань додержання конституційного права людини і громадянина на доступ до інформації. Рада Європи, грудень 2020 р. URL: https://rm.coe.int/recomendations-final-10-02-21/1680a165f7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право