Видова характеристика міжнародних виборчих стандартів

Автор(и)

  • В.Ю. Чижмарь аспірант кафедри конституційного права ННІ права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.21

Ключові слова:

вибори, стандарти, правові стандарти, виборчі стандарти, класифікація міжнародних виборчих стандартів

Анотація

Стаття присвячена дослідженню правової природи міжнародних виборчих стандартів, їх різновидам. В роботі зазначається, що міжнародні виборчі стандарти витікають із міжнародних правових стандартів і вони характеризуються значною різноманітністю, що пов’язано з  багатоплановістю, багаторівневим, поліпредметним, полісуб’єктним співробітництвом членів міжнародної спільноти в різноманітних сферах буття.  Акцентується увага на тому, що в науці конституційного права немає єдиного підходу до видової характеристики міжнародних виборчих стандартів, тому вироблено авторський підхід до виділення підстав для їх класифікації. Обгрунтовано, що міжнародні виборчі стандарти можна класифікувати за критерієм характеристики міжнародних актів, в яких вони закріплені, зокрема: в залежності від правової природи та  спеціалізації міжнародних актів, в яких містяться міжнародні виборчі стандарти,  вони поділяються на стандарти загального та спеціалізованого характеру; по дії в просторі на універсальні та регіональні міжнародні виборчі стандарти; за номенологічно-об’єктною ознакою класифікуються на міжнародні виборчі стандарти принципів виборів,  міжнародні виборчі стандарти фінансування виборів, міжнародні виборчі стандарти передвиборної агітації (висвітлення засобами масової інформації виборчих кампаній) тощо; залежно від дії щодо певного кола осіб розрізняються міжнародні виборчі стандарти, що стосуються невизначеного кола суб’єктів та  міжнародні виборчі стандарти, які стосуються тільки окремих суб’єктів виборчого процесу; за юридичною значимістю міжнародні виборчі стандарти бувають формально обов’язкові та рекомендаційні (так зване «м’яке» право); за галузевою приналежністю вони класифікуються на конституційно-правові, фінансово-правові, кримінально-правові та ін.; за зовнішньою формою закріплення на ті міжнародні виборчі стандарти, що фіксуються у деклараціях, міжнародних пактах, конвенціях, рекомендаціях, висновках, кодексах тощо; за ступенем визначеності змісту міжнародні виборчі стандарти бувають основні та  додаткові, уточнюючого характеру; за структурою – прості і складні. Зазначено, що охарактеризована видова характеристика міжнародних виборчих стандартів є загальною, вона не виключає інших їх різновидів, що пов’язано з  різноплановою правовою природою зазначених стандартів.

Посилання

Загальна декларація прав людини //Права людини. Міжнародні договори України : декларації, документи / упоряд. Ю.К. Качуренко. К.: Юрінформ, 1992. С. 18–24.

Перший протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: від 20 березня 1952 року. //URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/994_535 (дата звернення : 20.10.2022).

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права //Права людини. Міжнародні договори України : декларації, документи / упоряд. Ю.К. Качуренко. К. : Юрінформ, 1992. С. 36–58.

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права: Матеріали Венеціанської Комісії. Вид. 3-е, випр. і доповн. /За ред. Ю. Ключковського. – В 2-х част. – Ч. 2. – К.: Логос, 2016. 500 с.

Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ : от 29 июня 1990 года. //URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_082 (дата звернення: 14.10.2022).

Виборче законодавство: українська практика, міжнародний досвід та шляхи реформування / за заг. ред. Радченка Є.В. К. : Факт, 2003. 258 с.

Київець О. В. У пошуках міжнародного права: переосмислюючи джерела: монографія. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2011. 480 с.

Ключковський Ю. Правова природа та зміст міжнародних виборчих стандартів //Український часопис конституційного права. 2018. № 2. С. 27-41.

Рекомендація СМ/REC (2007)15 Комітету Міністрів країнам-членам Ради Європи щодо висвітлення виборів засобами масової інформації //https://cedem.org.ua/library/rekomendatsiya-cm-rec-2007-15-komitetu-ministriv-krayinam-chlenam-rady-yevropy-shhodo-vysvitlennya-vyboriv-zasobamy-masovoyi-informatsiyi/ (дата звернення : 14.10.2022)

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права: Матеріали Венеціанської Комісії, Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів, Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи: пер. з англ. / за ред. Ю. Ключковського. Вид. 2-е, випр. і доповн. К., 2009. 500 с.

Повышение эффективности принципа периодических и подлинных выборов : Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 46/137 //Международные избирательные стандарты: сборник документов / отв. ред. А.А. Вешняков; науч. ред. В. И. Лысенко. М.: Весь мир, 2004. С. 193–196.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Європейська конвенція з прав людини) //https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення : 14.10.2022).

Застосування міжнародних стандартів: посібник для національних спостерігачів за виборами; ред. М.-К. фон Гумппенберг. Страсбург; Тбілісі: Рада Європи, 2013. 109 с.

Рабінович П. Рішення Європейського суду з прав людини: до характеристики концептуально-методологічних засад їх обгрунтовування // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. 1991. № 1. С. 357-361.

Закон України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text (дата звернення : 14.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право