Професійна, службова та службово-бойова діяльність Національної поліції: сутність та розмежування понять

Автор(и)

  • О. Завістовський Старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0126-5102

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.47

Ключові слова:

сили охорони правопорядку, Національна поліція, правоохоронна діяльність, службово-бойовий, службовий, професійний, воєнний стан

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сутності понять професійної, службової та службово-бойової діяльності Національної поліції з точки зору їх визначеності в чинному законодавстві та науковій літературі, їх взаємообумовленості та розмежуванню, в тому числі, з точки зору їх визначень, наданих стосовно правоохоронної діяльності сил охорони правопорядку та інших підрозділів, які здійснюють військові та правоохоронної функції.

Наголошено, що виконання працівниками поліції відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» як службових в мирний час, так і запроваджених під час запровадженого в Україні воєнного стану службово-бойових завдань в рамках їх правоохоронної діяльності обумовлює необхідність детального вивчення цих понять. За наявності розмежування профільному Законі термінів «службовий» та «професійний» зауважується на питанні відсутності визначення їх змісту.

Завдяки контекстному пошуку в чинному законодавстві уточнено, що єдина дефініція поняття «службова діяльність» запропонована в підзаконному нормативно-правовому акті МВС України, який стосується організації та несення служби військових підрозділів Національної гвардії України. Відзначається, що таке визначення, хоч і може бути взяте за аналогією за основу для визначення діяльності поліції, проте потребує конкретизації у за функціональним розмежуванням органів і підрозділів системи МВС України.

Надана дефініція службово-бойової діяльності Національної поліції відповідно до специфіки її службової діяльності та визначено перспективним напрямом нормативно-правового регулювання і необхідність наукового обґрунтування умов та порядку приналежності Національної поліції не тільки до сил охорони правопорядку, а ще й за функціональним призначенням до сил безпеки під час воєнного стану згідно з нововведеним п. 24, 34 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію», яким поставлено завдання боротьби з диверсійно-розвідувальними силами агресора та не передбаченими законами України воєнізованими або збройними формуваннями у взаємодії з військовими та іншими правоохоронними службами, органами та підрозділами.

Посилання

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII Відомості Верховної Ради. 2015. № 40-41. Ст. 379.

Про затвердження Положення про організацію та несення служби з охорони органів державної влади військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України: Наказ МВС України від 20.07.2016 р. № 692 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1140-16#Text.

Про Національну гвардію України: Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII. Відомості Верховної Ради. 2014. № 17. Ст. 594

Про Збройні Сили України: Закон України від 06.12.1991 р. № 1934-XII Відомості Верховної Ради України. 1992. № 9. Ст. 108.

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 р. № 389-VIII. Відомості Верховної Ради. 2015. № 28. Ст. 250.

Про Національну безпеку: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради. 2018. № 31. Ст. 241.

Кириченко І. О., Полторак С. Т., Шмаков О. М. Обґрунтування доцільності запровадження наукової спеціальності «Службово-бойова діяльність». Честь і закон. 2005. № 3. С. 3-10.

Кузніченко C. О. Проблемні питання щодо наукового забезпечення службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку. Честь і закон. 2009. № 2. С. 16-19.

Шмаков О. М. Напрямки подальшого розвитку теорії службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України. Честь і закон. 2005. № 2. С. 3-9.

Нікітін А. А. Правові засади діяльності національної поліції як суб’єкта сектору безпеки й оборони: зарубіжний досвід. Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2022. Вип. 2 (98). С. 178-189.

Покайчук В.Я. Сутність і співвідношення понять «сили безпеки» та «сили охорони правопорядку». Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4. С. 47-53.

Бацамут В. М., Бєлай С.В. Поняття оперативної обстановки як відправного елемента службово-бойової діяльності частин внутрішніх військ. Честь і закон. 2006. № 3. С. 36-40.

Бєлай С. В., Мацюк В. В. Організаційно-правові засади взаємодії Національної гвардії України та Служби безпеки України в умовах кризових ситуацій, що загрожують державній безпеці України: монографія. Харків: НАНГУ, 2017. 176 с.

Попков В.В. Психологические факторы адаптации личности к служебно-боевой деятельности: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01. Новосибирский государственный университет, Новосибирск, 1999. 199 с.

Ковальов І. В. Порядок організації планування у підрозділах Національної гвардії України. Службово-бойова діяльність сил сектору безпеки держави: сучасний стан, проблеми та перспективи: Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Україна, м. Харків, 27 жовтня 2019 року). Х.: Національна академія Національної гвардії України, 2020. 71 с.

Дубко Ю.В., Буткевич С. А. Службово-бойова діяльність органів внутрішніх справ: сучасний стан та перспективи розвитку. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Дніпропетровськ.: ДДУВС. 2010. №2 (48). С. 9-18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право