Концепція професійної правничої допомоги в Україні: загальнотеоретичний аспект

Автор(и)

  • І. Міщук Кандидат юридичних наук, професор кафедри конституційного права та галузевих дисциплін Національний університет водного господарства та природокористування, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1491-161X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.51

Ключові слова:

право на професійну правничу допомогу, правова допомога, професійна правнича допомога, правова послуга

Анотація

У статті проаналізовано ключові питання професійної правничої допомоги на загальнотеоретичному рівні. У статті визначено, що доступ кожного до професійної правничої допомоги являється основоположним правом, яке закріплене на міжнародно-правовому та конституційно-правовому рівні. Охарактеризовано право на професійну правову допомогу, його зміст та правову природу. З урахуванням присутніх в науковій думці трактувань досліджуваного поняття професійної правничої допомоги, визначено її як професійну діяльність правників, що спрямована на реалізацію конституційного права на професійну правничу допомогу з метою додержання законних інтересів, прав і свобод людини шляхом вирішення проблемної правової ситуації через надання правничих послуг».

Визначено основні проблеми, які спричиняють відсутність єдності щодо визначення змісту професійної правничої допомоги: термінологічна неузгодженість в законодавстві, відсутність єдиного підходу в науковій думці. Проаналізовано основні підходи щодо співвідношення понять «професійна правнича допомога» та «правова допомога» в правовій науці та визначено зміст професійної правничої допомоги згідно основних підходів, наявних в науковій літературі. Визначено особливості професійної правничої допомоги та її види.

Узагальнено, що законодавець, закріпив у ст. 59 Конституції України право на професійну правничу допомогу, проте на даний час існує термінологічна неузгодженість із даним положенням змісту інших законодавчих актів. Враховуючи вищесказане, запропоновано удосконалити нормативно-правове регулювання інституту професійної правничої допомоги шляхом внесення змін до нормативно-правових актів, які регулюють різні аспекти надання професійної правничої допомоги та усунути термінологічні розбіжності щодо визначення професійної правничої допомоги.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (дата звернення: 10.10.2022)

Бакаянова Н. М., Билиця І. О. Адвокатура у системі надання безоплатної правової допомоги: навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Адвокатура у системі безоплатної правової допомоги» (галузь знань 08 «Право», другий (магістерський рівень) для студентів I курсу денної форми навчання. Одеса: Фенікс, 2020. 84 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/(дата звернення: 11.10.2022)

Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 2 червня 2011 р. № 3460-VІ. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 51. Ст. 57.

Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 02.06.2016 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#Text (дата звернення 13.09.2022).

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 р. № 1618-IV . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text(дата звернення 13.09.2022).

Господарський процесуальний кодекс України : Закон України від 06.11.1991 р. № 1798-XII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/1798-12. (дата звернення 13.09.2022).

Крушніцька О. В. Розмежування поняття правової допомоги. Часопис Київського університету права. 2019. № 4. С. 98-102.

Юридична допомога. Правнича чи Правова? ПравоЗахист. URL: http://www.pravozahist.com/index.php/2017-08-22-11-59-10/71-yuridichna-dopomoga-pravnicha-chi-pravova(дата звернення 13.09.2022).

Заборовський В. В. Співвідношення понять «правова допомога» та «правова послуга» в аспекті визначення сутності професійної діяльності адвоката. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2016. Вип. 40(2). С. 131-137.

Єрмаков М. Правова допомога чи професійна правнича? URL: https://blog.liga.net/user/mermakov/article/30220 (дата звернення 21.10.2022).

Люльчук Н.М. Договір про надання правничої допомоги у механізмі реалізації права людини на правову допомогу. «Visegrad Journal on Human Rights». М. Мішкольц. № 2. С. 58-64.

Устюшенко С. Витрати на професійну правничу допомогу у цивільному судочинстві. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 9. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/9/6.pdf (дата звернення: 14.09.2022)

Калюжна А. Моісеєнко Д. Особливості відшкодування судових витрат на професійну допомогу адвоката в цивільному процесі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2022. №71. С.115-119.

Хмелевська Н. В. Розмежування понять «правова допомога» та «юридична допомога» як основа цілісної системи правової допомоги. Вісник Академії адвокатури України. 2012. Число 3. С. 143-149.

Джуська А.В. Конституційне право людини на професійну правничу допомогу в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02.Київ,2018.20 с.

Панченко В.Ю. Юридическая помощь (вопросы общей теории): монография. Красноярск: Сиб. федер. ун-т. 2011. 279 с.

Личко В.С. Поняття та види правової допомоги. Актуальні проблеми держави і права. 2009. Вип. 50. С. 419-425.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право