Міжнародно-правові стандарти як методологічна основа для створення та удосконалення національних правоохоронних систем

Автор(и)

  • В.В. Гавриленко докторант факультету міжнародних відносин, Національного авіаційного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.73

Ключові слова:

міжнародно-правові стандарти, правоохоронна система, права та свободи людини,, забезпечення прав і свобод, правоохоронні органи, правоохоронна діяльність

Анотація

Проголосивши твердий та незворотний курс на євроінтеграцію, Україна продовжує нарощувати темпи приведення своєї національної правоохоронної системи до сучасних світових та європейських стандартів, що є, у свою чергу, позитивним і дуже вагомим показником розвитку держави саме у демократичному руслі. Основними орієнтирами в цьому процесі, крім національних, історичних та правових традицій, мають бути міжнародно-правові стандарти, які дозволяють розбудовувати українську державність та її правову систему відкрито і прозоро у взаємодії з іноземним та міжнародним правом, шляхом запозичення і використання сучасних прогресивних зарубіжних правових концепцій, доктрин, ідей, загальновизнаних міжнародних принципів, норм, стандартів.

Імплементація міжнародно-правових стандартів в українську національну правоохоронну систему почалося одразу з часу проголошення незалежності України та продовжувалося протягом тридцяти років, але саме зараз з’явилася необхідність прискорення  цього процесу шляхом постійного та скрупульозного пошуку в міжнародно-правових джерелах, яких з кожним роком стає все більше і більше, нових демократичних напрямів функціонування судових та правоохоронних органів, новітніх форм та засобів гарантування і охорони ними прав, свобод і законних інтересів людини.

Крім аналізу джерел міжнародного права необхідно відслідковувати наукові напрацювання відомих зарубіжних та вітчизняних фахівців, які у своїх працях можуть запропонувати сучасні і дієві способи та прийоми запозичення міжнародно-правових стандартів у діяльності національних правоохоронних органів. Це також є вагомим  шляхом і методом вирішення основного питання щодо приведення української правоохоронної системи до сучасних світових та європейських стандартів. Проте не може бути непродуманого та простого механічного перенесення міжнародного стандарту або зарубіжного досвіду їх втілення у національні правоохоронні системи, оскільки наша держава є самобутньою країною зі своєю історією, культурою, менталітетом, власним шляхом розвитку права та правової системи, в яких поєднуються загально цивілізаційні і специфічні, властиві лише Україні, тенденції. У зв'язку з цим існує нагальна потреба аналізу існуючих вітчизняних та зарубіжних напрацювань стосовно запозичення міжнародно-правових стандартів як методологічної основи для створення та удосконалення національної правоохоронної системи, розробки прийнятних для України процедур і механізмів впровадження позитивних елементів організації і діяльності правоохоронних органів, що визначає необхідність проведення відповідних наукових досліджень

Біографія автора

В.В. Гавриленко , докторант факультету міжнародних відносин, Національного авіаційного університету

<br data-mce-bogus="1">

Посилання

Кучук А. М. «Правова система» і «Legal System» у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право № 1 (3), 2018. С. 9 – 17.

Риженко Ю. М. Система права та правова система: особливості взаємозв’язку та взаємовпливу. Держава і право. Випуск 45. с. 113 – 119. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11141/21-Rizhenko.pdf?sequence=1(дата звернення: 03.10.2022)

Зіменко О. В. Система права та правова система: поняття та особливості співвідношення. Вісник Запорізького національного університету № 4, 2011. С. 27 – 34.

Лук’янов Д. Правова система як предмет порівняльно-правових досліджень: характеристика за теорією систем. Вісник Національної академії правових наук України, № 2 (81), 2015. С. 27 – 35.

Хаустова М. Г. Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні: Монографія. Харків, Право, 2008. 160 с.

Чукаєва В. О. До проблеми типології правової системи сучасної України. Juris Europensis Scientia. Випуск 4, 2020. С. 20 – 24.

Фаріон-Мельник А., Яремко О. Правоохоронні органи: питання термінології та системи. Актуальні проблеми правознавства. 2 (22), 2020. С. 65 – 70.

Мельник В. І. Система правоохоронних органів із забезпечення економічної безпеки України. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». Випуск 1, 2020. С.73 – 77.

Конституція України. Науково-практичний коментар [текст] Станом на 20 травня 2018 р. І За заг. ред. Чижмарь К. І. та Лавриновича О. В. - Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2018. - 290 с.

Тюріна О. В. Сучасні системи судових і правоохоронних органів (порівняльно-правова характеристика). Київський національний університет внутрішніх справ. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/6079/1/Tiurina%20O.%20V.%20Modern%20systems%20of%20judicial.pdf (дата звернення: 03.10.2022)

Марусяк Л. О., Павлюк Н. М. Міжнародні стандарти діяльності поліції у сфері захисту права власності. Юридичний науковий електронний журнал. № 3/2020. С. 257 – 260.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право