Свобода вираження у контексті нормативного забезпечення та прецедентної практики Європейського суду з прав людини

Автор(и)

  • В. Щербина Student of the Faculty of International Law Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.85

Ключові слова:

свобода слова, свобода вираження, свобода думки, Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Європейський суд з прав людини

Анотація

У статті досліджуються особливості забезпечення права на свободу вираження і думки за національним правом. Підкреслюється важливість цих свобод з огляду на їх закріплення в міжнародних документах. Було зазначено, що важливість права на свободу вираження також підкреслюється тим, що ці права закріплені в міжнародно-правових документах. Автор приділив увагу таким міжнародним документам, як Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (ЄКПЛ) і Загальна декларація прав людини. Автором було проведено детальний аналіз статті 10 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Зазначалося, що стаття 10 Конвенції може бути структурована на дві частини. Автор виділив те, що перша частина — це право на свободу і вираження поглядів, друга — комплексний перелік правових обмежень досліджуваних норм права. Детально були розглянуті поняття права свободи слідувати своїм поглядам, отримувати інформацію та передавати інформацію. Увагу було приділено тому, як закріплене в національному законодавстві України право на свободу слова, а саме в Конституції України, Законі України «Про інформацію» та Законі України «Про друковані засоби масової інформації (преса) в Україні». Також автор відмітив, що людина за своєю природою є соціальною істотою, вона має потребу у спілкуванні з іншими людьми, а налагоджена і вільна комунікація сприяє не тільки кращому розумінню один одного, але і допомагає у побудові вільного демократичного суспільства, де кожен може вільно висловлюватися та, що найголовніше, бути почутим. Було зазначено кілька знакових рішень Європейського суду з прав людини, наприклад, Нагла проти Латвії та «Санді Таймс» проти Сполученого Королівства (№ 1). У кінці автор дійшов висновку, що важливо встановити певні гарантії права на свободу думки і висловлювання, тобто закріплення певних умов і засобів, що забезпечують існування свободи слова та інформації в демократичному суспільстві.

Біографія автора

В. Щербина , Student of the Faculty of International Law Yaroslav Mudryi National Law University

<br data-mce-bogus="1">

Посилання

Кучинська О.П., Іванов М.С. Загальнотеоретичне та праксеологічне розуміння прав людини. Вісник кримінального судочинства. 2017. №1. С. 142-148.

D. Bychawska-Siniarska Protecting the right to freedom of expression under the European Convention on Human Rights: a handbook for legal practitioners. 2017. URL: https://rm.coe.int/handbook-freedom-of-expression-eng/1680732814

Барнич К. І. Реалізація права на свободу вираження: досвід окремих європейських країн. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2019. Т. 25. С. 19-25.

M. Macovei Freedom of expression. A guide to the implementation of Article 10 of the European Convention of Human Rights. Human Rights handbooks. №2. P. 64.

H. Runcheva Tasev, M. Aleksov Article 10 ECHR: freedom of expression in the context of trademarks. Iustinianus Primus Law Review. 2021. URL: http://hdl.handle.net/20.500.12188/14217

P. Van Dijk and G. Van Hoof, Kluwer. Report of the Committee of Ministers, in “Theory and Practice of the European Convention on Human Rights”. 1990. p. 413.

International Covenant on Civil and Political Rights. URL: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004

Білоусов Є., Кахнова М. Застосування статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у практиці Європейського суду з прав людини. 2021. Вип.4. С. 276-282.

Universal Declaration of Human Rights. URL: https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights

Конституція України 1996. № 30. ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Закон України «Про інформацію». (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 48, ст.650). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні». (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 1, ст. 1). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2782-12#Text

Council of the EU. EU Human Rights Guidelines on Freedom of Expression Online and Offline. 2014. URL: https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_and_offline_en.pdf

Nagla v. Latvia. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22002-7640%22]}

The Sunday Times v. The United Kingdom. URL: https://www.ucpi.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/The-Sunday-Times-v-The-United-Kingdom-A30-1979-80-2-E.H.R.R.-245.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право