Деякі проблемні моменти в ході реалізації органами національної поліції перевірки сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19.

Автор(и)

  • Я.В. Ступник завідувач кафедри кримінального права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • М.М. Гецко доцент кафедри кримінального права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет» , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.86

Ключові слова:

перевірка документів, органи національної поліції, сертифікат вакцинації від COVID-19, стабілізація та безпека в суспільстві., захист прав людини

Анотація

Вказується, запровадження певних заходів з боку виконавчої гілки влади для стабілізації та безпеки в суспільстві від ймовірних загроз які в собі несло захворювання COVID-19, зумови- ло останню вживати певних заходів для досяг- нення вищевказаної мети. Проте, такі заходи насамперед мають узгоджуватись та відповіда- ти законодавству України та забезпечувати вті- лення у її правотворчу та правозастосовну ді- яльність принципу верховенства права. В свою чергу, органи поліції в процесі здійснення своїх повноважень реалізують низку заходів, серед яких особливе місце належить превентивним за- ходам. Останні в свою чергу покликані служити суспільству, шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, в тому числі підтримувати пу- блічний порядок та безпеку. А тому роль та зна- чення органів Національної поліції як одного з центральних органів виконавчої влади у забез- печенні обов’язку держави утверджувати та за- хищати права і свободи людини і громадянина має важливе значення для функціонування пра- воохоронної системи в цілому, які в свою чергу мають базуватись на основних принципах пра- вового регулювання суспільних відносин в дер- жаві. У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства, визначено види превентивних заходів, що реалі- зуються органами Національної поліції України.
Розкрито, зокрема, зміст окремого такого заходу як перевірка документів. Констатовано, що за- ходи, які реалізують органами Національної по- ліції, в тому числі превентивні, такі як перевірка документів, повинні ґрунтуватись виключно на законодавчо закріплених процедурах (механіз- мах), а не в жодному випадку на підзаконних нормативно-правових актах. Оскільки останнє
призводить з одного боку до порушення Консти- туційних основ, а з іншого до зловживань з боку представників органів державної влади, підриву їхньої легітимізації в очах суспільства та як на- слідок правового нігілізму в цілому.
У результаті аналізу наукових доктрин і норм чинного законодавства України автори приходять до висновку, що перевірка доку- ментів є дією, або комплекс дій превентивного характеру, що обмежує певні права і свободи людини та застосовується поліцейськими від- повідно до закону для забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень. В свою чергу додаткові повноваження, в тому числі право перевірки документів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, негативний резуль- тат тестування або одужання особи від зазна- ченої хвороби, можливе, якщо таке право буде прописане у законі України «Про національну поліцію» і не буде суперечити основоположним правам і свободам людини і громадянина.

Біографія автора

Я.В. Ступник , завідувач кафедри кримінального права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

<br data-mce-bogus="1">

Посилання

Большой толковый словарь иностранных слов / М.А. Недель-Червинская, П.П. Чер- винский. Т. 2. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1995. 544 с.

Білодід І.К. Словник української мови: в 11 томах. Київ: «Наукова думка». 1976. 723 с. 3. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. 3-е изд., доп. и перераб.М.: ИНФРА-М, 2007. 858 с.

Словарь иностранных слов / [Под ред.А.Г. Спиркина]. 7-е изд. М.: Русский язык, 1980, 1142 с.

Малыгин С.С., Чечетин А.Е. Основы опера- тивно-розыскной деятельности: курс лекций. Екатеринбург: Изд-во УЮИ МВД Рос- сии. 2001. 301 с.

Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку XXI ст.): моногр. / В.В. Галунько, В.І. Олефір, М.Л. Пихтін, О.О. Опищук, Ю.В. Гридасов, М.М. Новіков, У.О. Палієнко, І.А. Дьомін, О.М. Єщук; за заг. ред. В.В. Галунька. Херсон: ВАТ «Хер- сонська міська друкарня», 2010. 376 с.

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції: навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2016. 336 с.

Будь О.А. Характеристика системи превен- тивних поліцейських заходів крізь приз- му норм адміністративного законодавства України. Прикарпатський юридичний віс- ник. URL: http://www.pjv.nuoua.od.ua/ v3_2018/15.pdf C.62-65 (дата звернення 07.12.2022).

Малков В.Д. Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова. М.: ЗАО «Юстицинформ». 2006. 528 с.

Нохрин Д.Г. Государственное принуждение в гражданском судопроизводстве: диссер- тация. Москва: Московский государствен- ный университет им. М.В. Ломоносова. 2006. 199 с.

Рябов Ю.С. Административно-предупре- дительные меры: теоретические вопросы.Пермь. 1974.

Адміністративна діяльність поліції у питан- нях та відповідях : навч. посіб. / за заг. ред. О.М. Бандурки; О.І. Безпалова, О.В. Джафарова, С.М. Князєв та ін.; передм. О.М. Бандурки; МВС України, Харків. нац. ун- т внутр. справ. Харків : ХНУВС, 2017. 242 с.

Посохова Я.С. Превентивна діяльність поліцейських: психологічні особливос- ті здійснення. Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС Укра- їни: зб. наук. пр. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. під- готовки ф-ту № 2. Харків: ХНУВС, 2018. С. 106–109.

Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» та розділу V «По- ліцейські заходи» Закону України «Про На- ціональну поліцію» / Т.П. Мінка, Р.В. Ми- ронюк, В.А. Глуховеря та ін.; за заг. ред. Т.П. Мінки. Х.: Право, 2016. 178 с.

Когут О.В. Проблемні питання Закону України «Про Національну поліцію». Уні- верситетські наукові записки. 2017. № 63. С. 244–258.

Безсмертний Е.О. Адміністративно-запо- біжні заходи, що застосовуються органами внутрішніх справ: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків : Університет внутрішніх справ, 1997. 155 с.

Домброван Н.В., Ізбаш К.С. Превентивні заходи реагування поліції на правопору- шення. Соціально-правові студії. 2020. Ви- пуск 3 (9). С. 84–90.

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VІІІ. Голос України від 06.08.2015 № 141–142.

Окопник О.М. Поняття, сутність та суб’єкти соціальної профілактики правопорушень. Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 4. С. 260–262.

Домброван Н.В., Ізбаш К.С. Превентивні заходи реагування поліції на правопору- шення. Соціально-правові студії. 2020. Ви- пуск 3 (9). С. 84–90.

Синявська О.Ю. Застосування превентив- них поліцейських заходів щодо запобіган- ня поширенню пандемії COVID-19 в Укра- їні. С. 63–71. Серія: Право, 2021 р., № 4 (74). С. 63–71.

Постанова КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запрова- дження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона- вірусом SARS-CoV-2» URL:https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%B F?find=1&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B B%D1%96%D1%86#w1_1(дата звернення 07.12.2022).

Рішення Конституційного Суду України 28 серпня 2020 року N 10-р/2020 Справа N 1-14/2020(230/20) у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (консти- туційності) окремих положень постано- ви Кабінету Міністрів України „Про вста- новлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи- неної коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів“, положень частин першої, третьої статті 29 Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік“, абзацу дев’ятого пункту 2 розділу II „Прикінцеві положен- ня“ Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік“» URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/v010p710-20#Text (дата звернення 07.12.2022).

Михайло Глуховський. Обмеження та пе- ревірки під час пандемії: що законно, а що ні? Пояснюють юристи. https://glavcom. ua/country/incidents/obmezhennya- ta-perevirki-pid-chas-pandemiji-shcho- z a ko n n o -a - s h c h o - n i - p o ya s ny u y u t- yuristi-796159.html (дата звернення 07.12.2022).

Рішення Іллічівського міського суду Одесь- кої області від 20 грудня 2021 року. Спра- ва № 501/4438/21. https://reyestr.court. gov.ua/Review/102274193 (дата звернення 07.12.2022).

Рішення Зіньківського районного суду Пол- тавської області від 12 квітня 2021 року Справа № 530/75/21 URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/96391117 (дата звер- нення 07.12.2022).

Бєлов Д.М., Громовчук М.В. Категорія “на- ціональна безпека”: конституційно-пра- вовий зміст. Visegrad Journal on Human Rights. 2018. № 6. S. 33–38.

Бєлов Д.М., Громовчук М.В. Система захисту прав і свобод людини і громадянина: док- тиринальні засади. Науковий вісник УжНУ.

Серія “Право”. Випуск 42. 2017 р. C. 27–31.

Бєлов Д.М., Громовчук М.В. Система захисту прав і свобод людини і громадянина: кон- ституційно-правова специфіка. Матеріали міжнародної науково-практичної конферен- ції “Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні” (м. Чернівці, 26- 27 жовтня, 2017 р.). 2017 р. Чернівці: “Тех- нодрук”. С. 81–85.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право