Cпіввідношення інституту притулку та інституту біженців у міжнародному та національному праві.

Автор(и)

  • А. Головач Ужгородський національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.87

Ключові слова:

інститут притулку, інститут біженців, співвідношення, міжнародне право, національне право.

Анотація

Стаття присвячена аналізу взаємодії інституту притулку та інституту біженців у міжнародному та національному праві. Вказується, що на су- часному етапі особливого значення набуває про- блема забезпечення реалізації та захисту прав і свобод осіб, які були змушені покинути тери- торію держави своєї громадянської належності або попереднього місця проживання і шукати притулку в інших країнах. Тим часом інститут притулку та інститут біженців виникли саме для врегулювання подібних питань, бо виконують функцію механізму захисту порушених із боку держави громадянських прав і свобод людини.
Аналізуються міжнародні конвенції, які рег- ламентують критерії визначення особи біжен- цем (Статут Міжнародної організації у справах біженців, Конвенція Організації Об’єднаних На- цій про статус біженців, Протокол щодо статусу біженців тощо), а також національна практика країн стосовно надання особі притулку та стату- су біженця (Закон України «Про правовий ста- тус іноземців та осіб без громадянства», Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» тощо).
Стверджується, що інститут притулку дуже схожий до інституту біженців, що позначається на ставленні до цих двох інститутів тих чи ін- ших вчених. Вказується, що одна група науков- ців вважає, що інститут притулку отримав свою конкретизацію в інституті біженців, а тому має з ним співвідноситися як ціле до частини від- повідно. З іншого боку, наводяться аргументи другої групи науковців, які цілком справедли- во вказують на необхідності розмежування да- них двох правових інститутів. Право притулку передб ачає право особи на в’їзд, поселення, об- меження вислання й заборону видачі, в той час як статус біженця окрім даних прав також пе- редбачає права у сфері працевлаштування, со- ціального забезпечення тощо. Крім того, приту- лок можуть одержати не лише біженці, оскільки на власний розсуд із міркувань гуманності дер- жава може надавати притулок на своїй терито-
рії іншим категоріям осіб, які не підпадають під визначення біженця, що міститься в Конвенції про статус біженці

Біографія автора

А. Головач , Ужгородський національний університет

<br data-mce-bogus="1">

Посилання

Павлова В.О. Біженці як правова фігура в сьогоденній політиці України. Актуальні проблеми політики. 2014. Вип. 53. С. 218– 224.

Устав Международной организации по де- лам беженцев 1948 г. URL: http://hrlibrary. umn.edu/russian/asylum/Run2.1.1.html (дата звернення: 08.07.2020).

Віденська Конвенція про охорону озоно- вого шару: Конвенція ООН від 22 березня 1985 р. URL: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/995_088 (Дата звернення: 08.07.2020).

Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева. Москва: Инфра-М, 2009. 864 с. 5. Протокол ООН щодо статусу біженців від 16 грудня 1966 р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/995_363 (дата звернен- ня: 08.07.2020). 6. Про приєднання України до Конвенції про статус біженців і Протоколу щодо ста- тусу біженців: Закон України від 10січ- ня 2002 р. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2942-14 (дата звернення: 08.07.2020).

Про біженців та осіб, які потребують до- даткового або тимчасового захисту: Закон України від 8 липня 2011 р. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17 (дата звернення: 08.07.2020). 8. Чехович С. История развития институ- та предоставления убежища в Украине. Практическое руководство по вопросам убежища. Киев: Проект Европейского Со- юза ТАСИС КІ 03-13 UA для Украйни, 2005. С. 74–83.

Нестеренко К.О. Адміністративно-право- вий статус біженців в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Одеса, 2013. 20 с.

Закон України «Про правовий статус іно- земців та осіб без громадянства». Науко-

во-практичний коментар / [М.В. Буромен- ський, Д.В. Ільчинський, С.В. Леонтьєвата ін.]; за ред. М.В. Буроменського. Xарків: Яшма, 2005. 268 с.

Турецька Я.П. Порівняльний аналіз інсти- туту права притулку в сучасному міжна- родному праві та національному законо- давстві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. 2017. Вип. 47. Том 1. С. 93–96.

Гончаренко О.А. Статус біженця в між- народному праві: автореф. дис.... канд. юрид. наук: спец. 12.00.11. Xарків, 2005. 19 с.

Чернявський А.Л. Інститут права притул- ку в сучасному міжнародному праві. Нау- ковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013. № 6 1. Том 2. С. 249–252.

Грабова Я.О. Особливості правового ре- гулювання реалізації особою конституцій- ного права на притулок в Україні. При- карпатський юридичний вісник. 2016. №6.С. 40–43.

Котляр О.І. Місце інституту біженців у міжнародному праві. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 1-2. С. 131–136.

Герасименко Є.С. Визначення притулку в законодавстві України: його співвідношен- ня з правовим статусом біженців та внутрішньо переміщених осіб. Адміністративне право і процес. 2014. № 3(9). С. 208–219.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право