Перехід до нової форми взаємовідносин між державою та особою у процесі впровадження медичної реформи

Автор(и)

  • О.Ю Фонарюк доцент кафедри цивільного і господарського права та процесу юридичного факультету Львівського торговельно економічного університету , Ukraine
  • П.П. Бондар юридичний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.88

Ключові слова:

взаємовідносини «держава-особа», медична реформа, ідносини «держа- ва-особа», медична реформа, безоплатна медична допомога,, спостережна рада, громадянське суспільство.

Анотація

У статті показана необхідність трансформації відносин між державою та особою для повноцін- ного функціонування медицини європейського зразка. Людина при цьому усвідомлює себе як активного учасника цих відносин. Наголошено, шо ці процеси є закономірними наслідками сус- пільного розвитку. Дана тема потребує подаль- шого наукового опрацювання із цілком прозаїч- них причин. Тому що ми не ставимо собі за мету в будь-який спосіб сформувати негативне уяв- лення про функціонування радянської медичної системи. Навпаки, така система була дуже вда- лою та давала хороші соціальні результати як для свого часу, тому що будь-яке суспільне яви- ще є продуктом своєї епохи. Зараз же ми лише вказуємо на масштаб соціальних перетворень, з якими суспільство вже починає стикатися. Без- умовно, медична сфера в Україні зазнає у най- ближчий час небувалих трансформацій. Ці зміни будуть несумісними із старими уявленнями про роль та місце особи у суспільному житті. Проте вони цілком сумісні із євроатлантичними праг- неннями України.
Також показані головні причини суспільної недовіри до об’єктивної необхідності впрова- дження грандіозних нововведень у медичній галузі. Можливість подолання цієї недовіри лежить у певних змінах суспільної активнос- ті окремих членів суспільства. Відкритість та прозорість – які на практиці означають повну поінформованість громадськості про діяльність медичної сфери та можливість активно впливати на її функціонування – повинні сприяти виник- ненню довіри до державного апарату на шляху реформування. Обидва учасники відносин «дер- жава-особа» є активними та одночасно – відпо- відальними один перед одним. Особа припиняє
бути на «утриманні» у держави у радянському розумінні цього слова. Ця обставина у кінцево- му рахунку може привести нас ще до одного ко- рисного наслідку, а саме – до нового якісного розуміння держави. Принаймні у медичній галу- зі при позитивному досвіді реформування сус- пільство перестане сприймати державу лише як певний адміністративний апарат. Якщо раніше роль держави була у тому щоб «примусити» і «дати», то зараз – «розвивати» та «сприяти».

Біографія автора

О.Ю Фонарюк , доцент кафедри цивільного і господарського права та процесу юридичного факультету Львівського торговельно економічного університету

<br data-mce-bogus="1">

Посилання

Кушнір С.О., Оніпко А.Д. Медична реформа в Україні – проблеми фінансування, ана- ліз перспектив та наслідків. Економічний простір. № 132. 2018. URL: file:///C:/Us- ers/777/Downoads/ 151239-%D0%A2%D0 %B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1

%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82

%D1%96-326799-1-10-20181216.pdf.

Мельниченко О.А. та ін. Медична реформа в Україні: проблеми та загрози. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної кон- ференції фахівців, магістрантів, аспірантів та науковців. Ч. 2. Одеса, 13–15 листопада 2020 року. URL: http://odaba.edu.ua/up- load/files/KONFERENTSIYA-UP_2020_-CH2. pdf#page=213.

Мойсієнко В.М. Проблема узгодження прав і обов’язків між державною та особою. URL: https://tinyurl.com/2m3w5jaa.

Стеценко С.Г. Медична реформа в Украї- ні: право, політика, мораль. URL: https:// tinyurl.com/2p85wt9j.

Шатковський Я.М. Сучасна українська ме- дична реформа крізь призму захисту прав пацієнтів. Публічне право № 2 (34). 2019.

«Про внесення змін до деяких законодав- чих актів України щодо удосконалення за- конодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я». Закон України від 06 квітня 2017 року. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2002-19#Text.

Основи законодавства України про охоро- ну здоров’я. Закон України від 19 листопада 1992 року (попередня редакція). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801- 12/ed20220727#Text.

Щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції Укра- їни «у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога нада- ється безплатно». Рішення Конституційно- го Суду України n 10-рп/2002 від 9 травня 2002 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v010p710-02#n54.

Щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження пе- реліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти». Рішен- ня Конституційного Суду України 15-рп/98 від 25 листопада 1998 року. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710- 98#Text.

Громовчук М.В., Бєлов Д.М. Гуманізм як філософсько-правова категорія в умо- вах формування нової парадигми в праві. Аналітично-порівняльне право. № 3.2022. С. 22–25.

Бєлов Д.М., Громовчук М.В. Конституцій- но-правoві засади статусу особи: окремі аспекти. Аналітично-порівняльне право. № 1. 2021. С. 21–26.

Бєлов Д.М., Громовчук М.В. Норма консти- туційного права та правовий статус люди- ни і громадянина в конституційному праві України: деякі питання співвідношення. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 5. С. 22–25.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право