Кримінологічний аналіз та вдосконалення системи запобігання наркозбуту у причорноморському регіоні материкової України

Автор(и)

  • О.В. Мазуренко начальник Любашiвського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеськiй областi майор полiцiї, аспірант докторантури та аспірантури Одеського державного університету внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.62

Ключові слова:

незаконний збут наркотиків, наркотики, Причорноморський регіон, протидія, запобігання, злочинність, кримінальні правопорушення

Анотація

У статті досліджено кримінологічні особливості протиправного збуту наркотиків і на цій основі надання пропозицій з удосконалення системи протидії наркотичній злочинності у Причорноморському регіоні материкової України.

Автором виявлено, що швидкі темпи наркотизації населення, розширення асортименту пропозиції наркотиків, збільшення обсягів їх постачання, залучення у злочинний збут великої кількості населення, втягування України у світову індустрію наркобізнесу, – лише незначний перелік загроз, що обумовлює підвищений ступінь небезпеки діяльності пов’язаної з незаконним збутом наркотиків. Доводиться, що в силу специфічного економічного, соціального, демографічного становища; вигідного географічного розташування; наявності розгалуженої мережі морського, залізничного та автотранспортного сполучення Причорноморський регіон виявився однією із найпривабливіших територій для незаконного збагачення злочинців за рахунок збуту наркотиків. Обґрунтовується, що це ставить проблему аналізу злочинності в сфері наркотиків у Причорноморському регіоні материкової України у надзвичайно актуальну наукову проблему і обумовлює необхідність пошуку нових форм та засобів вдосконалення регіональної системи запобігання наркотичній злочинності.

Автором встановлені високі показники інтенсивності збуту наркотиків у Причорноморському регіоні. Так, якщо в Україні коефіцієнт інтенсивності незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів складає у середньому 14 злочинів на 100 тис. населення, то у Причорноморському регіоні Україні ці показники перевищують середньо українські.

Аргументується, що злочинці використовують самі різноманітні способи переміщення наркотиків від протиправного виробника до кінцевого споживача.

Обґрунтовується, що запобігання збуту наркотиків являє собою сукупність взаємопов’язаних заходів, яка має охоплювати ряд сфер суспільних відносин. Діяльність державних та правоохоронних органів, до завдань яких входить протидія наркотичній злочинності, мають здійснювати вплив на сферу пропозиції та сферу попиту наркотиків.

У роботі сформульовано, що правоохоронні органи у Причорноморському регіоні України мають реагувати адекватними заходами із перешкоджання злочинам: вдосконалювати інформаційно-аналітичне забезпечення роботи з протидії злочинності; підготовка висококваліфікованих кадрів, які б з використанням сучасних знань, новітніх форм та засобів здійснювали б запобігання злочинності; потребує вдосконалення нормативно-правове забезпечення практики протидії наркоз буту, особливо організованим його формам; важливу роль відіграє налагодження взаємодії (на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях) між практичними підрозділами Національної поліції, прокуратури, Суду,  Державної прикордонної служби тощо у питаннях обміну інформацією про злочинців, проведення сумісних операції з припинення злочинів, перешкоджання контрабанді та їх переміщенню територією країни до місць збуту; важливим напрямком є протидія «безконтактним» формам наркоз буту – через Інтернет, різноманітні месенджери тощо; не остання роль відводиться профілактиці наркотичній злочинності: пропаганда здорового способу життя серед населення; запобігання рецидиву злочинів і інші заходи.

Посилання

Бабенко А. М. Регіональні особливості розподілу наркозлочинності в Україні: деякі шляхи протидії. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2012. Випуск 20. Частина 1. Том 4. С. 12–14.

Бабенко А. М. Сучасний стан та тенденції наркозлочинності, вбивств та самогубств у містах і сільських районах України: кримінологічний вимір та запобігання/ Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: науковий журнал. 2018. Спеціальний випуск №1 (91) «Протидія наркозлочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення». Д.: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. С. 16–26.

Бабенко А. М. Запобігання злочинності в регіонах України: концептуально-методологічний та праксеологічний вимір: монографія. Одеса: ОДУВС, 2014. 416 c.

Бабенко А. М. Територіально-просторовий аналіз злочинності у населених пунктах Одеської області. Вісник Асоціації кримінального права України. 2017. № 2(9). URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/11_Babenko.pdf (дата звернення 01.09.2022 )

Бабенко А.М. Регіональні особливості злочинності у містах та сільських районах Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр./ редкол.: В.І. Борисов та ін. Харків: Право, 2018. Вип. 36. С.42-60. URL: http://pbz.nlu.edu.ua/article/view/157063 (дата звернення 01.09.2022 )

Бабенко А.М., Конопельський В.Я. Чекмарьова І.М. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у прикордонних регіонах Причорномор’я материкової України: монографія. Харків: Право, 2019. 264 с.

Батиргареєва В.С., Бабенко А.М. Аналіз сучасної криміногенної ситуації в Україні як інформаційна модель для розробки стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів. Архів кримінології та судових наук. №1. 2020. С.39-54

Гладкова Є.О. Правові засади протидії наркозлочинності: функціональний аналіз. Вісник кримінологічної асоціації України. 2017. №2 (16). С.46-54.

Головкін Б. М. Теперішнє і майбутнє кримінології. Проблеми законності. 2020. Вип. 149. С. 168–184. URL: http://plaw.nlu.edu.ua/issue/view/12367/6456 (дата звернення 01.09.2022 )

Женунтій В.І., Бабенко А.М. Незаконне культивування наркотиковмісних рослин: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти, запобігання: монографія. Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. 224 c.

Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3-х кн. Київ: Вид. Дім „Ін Юре”, 2007. Кн. 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. 2007. 712 с.

Звіт щодо наркотичної та алкогольної ситуації в Україні за 2021 рік (за даними 2020 року)/ Державна установа «Український моніторинговий центр з наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я». Київ, 2021. 56 с.

Луценко Ю В., Полторацький О. Б., Тарасюк А. В. Субʼєкт контрабанди наркотичних засобів у теорії кримінального права України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 4(91). С. 73–81. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvdv_s_2018_1_16 (дата звернення 01.09.2022)

Мазуренко О.В. Деякі шляхи підвищення ефективності запобігання наркоз буту у Причорноморському регіоні материкової України. Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет конф. (м. Одеса, 27 листопада 2020 року). Одеса: ОДУВС, 2020. С.138-140.

Мазуренко О.В. Кримінологічна оцінка ефективності запобігання наркоз буту на регіональному рівні. Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності: матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет. конф. (м. Одеса. 29 листопада 2019 р.). Одеса: ОДУВС, 2019. С. 115-118.

Мозоль С. А. Сучасні загрози кримінологічній безпеці. Наше право. 2018. № 1. С. 121−127. URL: http://nashe-pravo.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/archive/NP-2018-1/NP-2018-1.pdf (дата звернення 01.09.2022)

Музика А.А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів. Київ: Логос, 1998. 324 с.

Наркозлочинність (кримінологічний аналіз тапротидія): навч.посібн./Я.В.Ступник, О.В.Білаш, Ю.Ю.Варга та ін.. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2016. 308 с.

Національний звіт за 2017 рік щодо наркотичної ситуації в Україні (за даними 2016 року) / Державна установа «Український моніторинговий центр з наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я». Київ, 2017. 228 с.

Одерій О.В., Лисенко В.М. Розслідування злочинів щодо незаконного обігу неркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів: наук.-практ. посіб. Харків: Золоті сторінки, 2004. 164 с.

Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності) / Баулін Ю.В., Борисов В.І., Дорош Л.Д. [та ін.]; за заг. ред. Ю.В. Бауліна, Л.В. Дорош. Харків: Право, 2005. 256 с.

Рашевський С.П. Механізм протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин: поняття і зміст. Порівняльно-аналітичне право. №1. 2016. С.294-297.

Селіванов М.П., Хруппа М.С. Антинаркотичне законодавство України. Теорія. Історія: коментар. Київ: Юрінком, 1997. 352 с.

Сорока С.О. Контрабанда наркотичних засобів: проблеми протидії: дис. … кандид. юрид. наук: 12.00.08. Киїі, 2018. 234 с.

Фесенко Є.В. Злочини проти здоров’я населення та система заходів з його охорони: монографія. Київ: Атіка, 2004. 280 с.

Ovcharenko, M. O., Tavolzhanskyi, O. V., Radchenko, T. M., Kulyk, K. D., & Smetanina, N. V. (2020). Combating Illegal Drugs Trafficking Using the Internet by Means of the Profiling Method (Боротьба з незаконним обігом наркотиків через Інтернет за допомогою методу профілювання). Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2020. Vol. 11, № 4. Р. 1296–1304.

Ruslan Semenovych Orlovskyi, Anatoliy Trokhymovych Komziuk Bohdan Mykhailovich Orlovskyi, Taisa Vasylivna Rodionova. Contemporary forms and methods of counteracting narcotization of the youth. Amazonia Investiga. Vol. 9. Issue 28 (2020). P. 377-385.

Батиргареєва В.С., Бабенко А.М. Вплив установ виконання покарань і попереднього ув’язнення на криміногенну ситуацію в Україні. Право України. №2. 2020. С.164-183

Бабенко А.М., Федорончук І.В. Втручання у діяльність захисника чи представника особи: кримінологічний і кримінально-процесуальний виміри/ Юридичний бюлетень, 2020. № 15. С.104-112.

Бабенко А.М. Тактико-психологічні, кримінально-процесуальні, адміністративно-правові та оперативно-розшукові заходи профілактики і запобігання кримінальним правопорушенням. Південноукраїнський правничий часопис № 1. 2021 С. 14-22.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право