Актуальність сучасного викладу норми про державну зраду

Автор(и)

  • О.О. Нагорна факультет прокуратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine
  • Ю.М. Довгалюк факультет прокуратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.63

Ключові слова:

кримінальне правопорушення, відповідальність, державна зрада, національна безпека, держава

Анотація

Дану статтю присвячено поняттю державної зради як одного із кримінальних правопорушень, які посягають на основи національної безпеки України.

З огляду на анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь від України Російською Федерацією та зважаючи на те, що через вісім років з початку російсько-української війни держава-агресор та окупант наважилася на повномасштабне вторгнення, можна дійти висновку, що існує досить масштабна загроза національній безпеці України. Тому особливого значення набуває кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України, оскільки ці кримінальні правопорушення є найнебезпечнішими посяганнями на суспільні відносини, які забезпечують державний суверенітет, територіальну цілісність, недоторканність та обороноздатність держави, державну безпеку України та її конституційний лад.

У статті автори зосередили увагу на питанні становлення та розвитку нормативного визначення кримінального правопорушення «державна зрада» та відповідальності за такий злочин. Акцентовано увагу на правових актах, у яких кодифіковано поняття державної зради, а також досліджено та проаналізовано сформовані протягом століть різні підходи законодавця до визначення державної зради як злочину.

Авторами розглянуто та охарактеризовано елементи складу злочину: об’єкт, суб’єкт, об’єктивну та суб’єктивну сторони державної зради як кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, а також специфічні ознаки цих елементів. Окрім того, автори зосередились на різних підходах науковців до визначення елементів складу кримінального правопорушення «державна зрада», передбаченого статтею 111 Кримінального кодексу України.

Проаналізовано зміни, внесені до Кримінального кодексу України, що стосуються посилення відповідальності за кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, зокрема за державну зраду, в умовах дії режиму воєнного стану, а також з’ясовано, що метою цих змін є забезпечення справедливого покарання осіб, які в умовах воєнного стану посягають на безпеку держави.

Посилання

Левчук-Микитюк А. Генезис кримінально-правової протидії державній зраді в Україні / А. Левчук-Микитюк // Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. − № 1 (13). − С. 121-127 – Бібліогр.: 15 назв.

Чуваков О. А. Кримінально-правова протидія злочинам проти основ національної безпеки України: теорія і практика : : дис. … док. юрид. наук: спец. 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. / О. А. Чуваков – Одеса, 2017. – 468с.

Зайцев О. В. Історичні фактори соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за державну зраду в Україні (ХІ – ХVIII ст.) / О. В. Зайцев, В. Р. Філіпенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2016. - Вип. 1. - С. 104-115.

Козланюк В. К. «Ображеніе маестату и зрада Речи Посполитой» як державний злочин за нормами Статутів Великого князівства Литовського / Вадим Костянтинович Козланюк // Правове життя сучасної України : у 2 т. : матер. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 трав. 2019 р.) / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : ВД «Гельветика», 2019. — Т. 1. — С. 178–181.

Мироненко О.М. Пам’ятки політико-правової культури України: Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 / О. М. Мироненко ; відп. ред.: Ю. С. Шемшученко. – Київ: НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. Грушевського, 1997

Сергієвський С.К. Генеза вітчизняного законодавства про кримінальну відповідальність за державну зраду / Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Харків : Право, 2019. – Вип. 37. – 186 с

Зайцев О.В. , В.Р. Філіпенко Генезис норми про державну зраду в Україні (1845-1960 РР.) / Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (3), 2016. – ст. 50-62

Терлюк І. Я. Огляд історії кримінального права України. Навчальний посібник.- Львів: Ліга-Прес, 2007. – 92 с.

Уголовный кодекс Украинской ССР 1960 год

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Приходько, Т. М. - Проблемні аспекти дефініції суб’єкта злочину. – 2017

Судова практика у справах про злочини неповнолітніх і втягнення їх у злочинну діяльність. Верховний Суд України; Узагальнення судової практики від 29.08.2003 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0082700-03#Text

Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 № 2235-III

Лихова, С. Я., and Л. Х. Гасанова. Кримінально-правова характеристика юридичного складу злочину «державна зрада». Diss. Національний авіаційний університет, 2020.

Кончук, Н. С. "Об'єкт складу злочину Державна зрада." Європейські перспективи 4 (2015): 89-95.

Чорний Р. Л. Система злочинів проти безпеки держави за кримінальним кодексом України / Р. Л. Чорний // Університетські наукові записки. – №1 (45). – 2013 р. – С. 261 – 272

Михайлуца, М. І. "Кримінально-правова природа державної зради та шпигунства." Право і суспільство 3 (2017): 199-203

Кончук, НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА. Кримінальна відповідальність за державну зраду: дисертація. Diss. ЛьвДУВС, 2019

Коломієць Ю. Ю. Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану / «Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття»: у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 265-268.

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12 травня 2015 р. № 389-VIII.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право