Реформування органів державної влади, що здійснюють валютний контроль

Автор(и)

  • І. Проць Кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6483-0121
  • Н. Лепіш Кандидат юридичних наук доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5754-3511

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.54

Ключові слова:

державна політика, валютна стратегія, нагляд, контроль, органи влади, правова база

Анотація

Стаття присвячена дослідженню системи органів державної влади, що здійснюють валютний контроль. Розглянуто як чинне національне фінансове, податкове,  валютне законодавство, підзаконні нормативно-правові акти та міжнародний досвід формування валютної системи і валютного регулювання. Зазначено, що трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні свідчать про необхідність запровадження більш ефективного та результативного державного управління, зокрема шляхом реформування адміністративної системи, шляхом проведення широкомасштабних реформ, що обумовлює суттєву зміну змісту фінансових відносин у державі, удосконалення правового регулювання та контролю. В умовах посилення впливу внутрішніх та зовнішніх викликів у фінансово-економічному середовищі держави зростає значення системи управління державними фінансами як фундаментальної складової для розвитку інших сфер реалізації державної політики. Важливість підвищення ефективності системи управління державними фінансами зумовлена необхідністю постійного розвитку, оновлення та реагування на зовнішнє та внутрішнє середовище, що змінюється.

Наголошено, що фінансово-економічна криза виявила значні недоліки у фінансовій системі, що зумовило переосмислення ролі бюджетної системи у регулюванні економічних процесів та необхідність подальшого удосконалення системи управління державними фінансами.

 Всі органи державної влади та місцевого самоврядування, реалізуючи державну політику, спрямовують діяльність на захист національних інтересів і гарантування кожній особі та суспільству безпеку від зовнішніх та внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності держави.

Добре організована система державних фінансів має забезпечувати виконання стратегічних, національних і політичних цілей, ефективне використання урядом ресурсів для виконання передбачених функцій, розподіл ресурсів між різними рівнями та сферами діяльності для виконання поставлених завдань; зменшення різниці у доходах, отриманих різними соціальними групами та регіонами, відповідно до мети державної політики.

Посилання

Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17.03.2011 № 3166-VІ. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/3166-17

Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України : Постанова Кабінету Міністрів України 20.08.2014 № 375. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF#Text

Нижник Н.. Контроль у сфері державного управління. Вісник Української академії державного управління. 2008. № 2. С. 23-31.

Андрійко О. Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: спец.: 12.00.07 Київ, 1999. 38 с.

Лучковська С. І. Правові основи валютного контролю : дис. … канд. юрид. наук; спец.: 12.00.07. Київ, 2007. 197 с.

Савченко Л. А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні. Ірпінь: Акад. держ. подат. служби України, 2001. 407 с.

Максименко В. М. Теоретико-правовий аналіз об’єктного складу валютних правовідносин. Право і суспільство. 2019. № 5. С. 192-198.

Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції» щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду» : Закону України від 09.09.2021 р. № 6330-ІХ. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1774-20#Text

Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України від 22.07.1998 р. № 810/98 URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810/98#Text

Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 179. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#n25

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право