Принципи здійснення валютного контролю в Україні

Автор(и)

  • І. Проць Кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6483-0121

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.55

Ключові слова:

валюта, контроль, нагляд, валютна система, відповідальність, контролюючі органи

Анотація

Стаття присвячена дослідженню комплексного системного аналізу сучасного стану валютного контролю в Україні. Розглянуто чинне національне фінансове, валютне законодавство, підзаконні нормативно-правові акти та міжнародний досвід формування валютної системи. Зазначено, що досвід останніх років показав, що в Україні спостерігається недостатність державних ресурсів для фінансування основних завдань держави, а через порушення фінансової дисципліни виявлено значні втрати фінансових ресурсів. Недооцінка ролі фінансового контролю в Україні призвела до зловживань та порушень у сфері фінансових відносин. Тому саме складні економічні процеси й наслідки світової фінансової кризи показали необхідність удосконалення фінансово-валютної політики, а також радикальну зміну парадигми організації системи валютного контролю в Україні.

Наголошено, що валютна політика - складова частина загальноекономічної, а саме, грошово-кредитної політики держави, спрямована на зміцнення валютно-фінансового становища країни, підтримку на високому рівні її платоспроможності та кредитоспроможності, забезпечення надходження валюти з-за кордону по зовнішньоекономічному обороту, протидія втечі капіталу за кордон, залучення іноземного капіталу.

Важливість валютного валютного контролю для економіки очевидна. В умовах широкомасштабної втечі капіталу за кордон, відсутності достатніх іноземних інвестицій у національну економіку, військовий стан - ефективне валютне регулювання здатне змінити всі ці негативні тенденції на краще.

Діяльність будь-якого органу державної влади та місцевого самоврядування та держави базується на принципах законності, гласності, плановості, які закріплено в Конституції України. Враховуючи те, що фінансова діяльність є одним із видів діяльності держави, а валютний контроль – невід’ємною частиною такої діяльності, то можна стверджувати, що ці принципи властиві і фінансовій діяльності, і валютному контролю.

Реалізація принципів валютного контролю є необхідною умовою забезпечення правопорядку й законності в процесі здійснення фінансової діяльності.

Посилання

Розвиток державного фінансового контролю в Україні : монографія / Є. М. Романів, С. М. Гончарук, С. В. Приймак, Л. Я. Даниляк; за заг. ред. Романіва Є. М. Львів : Простір-М, 2015. 174 с.

Ярема О. Г. Фінансово-правове регулювання валютної системи України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2014. № 1. С. 322-330.

Фінансове право : підручник / О. П. Гетманець, Ю. М. Жорнокуй, О. В. Кашкарьова, Т. В. Колесник і інші; За ред. О. М. Бандурки. Харків: Екограф, 2015. 500 с.

Савченко Л. А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні : дис. … д-ра юрид. наук : спец.: 12.00.07. Ірпінь: 2002. 454 с.

Лімська декларація керівних принципів контролю від 01.01.1977. URL. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/604_001

Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від 26.01.1993 № 2939-XІІ. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text

Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2375

Про Рахункову палату : Закон України від 02.07.2015 № 576-VІІІ. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/576-19

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 23.09.1997 р. № 539/97-ВР. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/539/97-%D0%B2%D1%80#Text

Гудима Н. В. Принципи відкритості та прозорості в діяльності органів державного управління України: автореф. дис. … канд. наук державного управління: спец.: 25.00.01.Київ, 2008. 22 с.

Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VІІІ. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show889-19#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право