Суб’єкти публічного адміністрування системою безоплатної правової допомоги: загальнотеоретичний аспект

Автор(и)

  • В. Сахнюк Старший викладач кафедри правових природоохоронних дисциплін Національний університет водного господарства та природокористування, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.57

Ключові слова:

публічне адміністрування, безоплатна правова допомога, суб’єкти публічного адміністрування, Кабінет Міністрів України, Міністерство юстиції України, Координаційний центр

Анотація

У статті досліджено повноваження суб’єктів публічного адміністрування системою безоплатної правової допомоги. Встановлено, що публічне адміністрування здійснюють Кабінет Міністрів України, Міністерство юстиції України та Координаційний центр. Охарактеризовано місце Кабінету Міністрів України в системі управління системою безоплатної правової допомоги. Доведено, що Кабінет Міністрів України володіє загальною управлінською компетенцією, яка проявляється в нормотворчих та організаційно-регулятивних повноваженнях щодо системи надання безоплатної правової допомоги. В свою чергу Міністерство юстиції України здійснює загальне управління системою безоплатної правової допомоги, виконуючи при цьому повноваження організаційного, правотворчого та нормативного, координаційного та консультативного характеру в системі забезпечення права на безоплатну правову допомогу.

Особливу увагу приділено повноваженням Координаційного центру, який є органом спеціального управління та здійснює повноваження організаційно-координаційного, експертно-аналітичного, інформаційного та контролюючого характеру.

Зроблено висновок, що публічне адміністрування системою безоплатної правової допомоги являю собою цілеспрямовану діяльність уповноважених органів, спрямовану на забезпечення права на безоплатну правову допомогу. Система суб’єктів, які здійснюють публічне адміністрування характеризується наступними іманентними ознаками: по-перше, включає Кабінет Міністрів України, Міністерство юстиції України та Координаційний центр; по-друге, на відмінно від інших систем публічного адміністрування вона не є розгалуженою, по-третє, вона включає суб’єктів, що володіють загальною управлінською компетенцією та спеціальною; по-третє, сфера суспільних відносин стосовно якої здійснюється публічне адміністрування є специфічною і включає позитивне зобов’язання держави щодо забезпечення права на безоплатну правову допомогу.

Посилання

Буряк Я. Я. Діяльність Міністерства юстиції України як органу публічної влади зі створення системи безоплатної вторинної правової допомоги, що спрямована на захист прав та законних інтересів осіб. Право і суспільство. 2018. № 3. С. 177–181.

Ганюк В. М., Гбур З. В. Організаційно-правовий аспект реалізації права громадян на безоплатну правову допомогу. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 20. С. 63–70.

Зіборєва О. Б. Поняття та ознаки публічного адміністрування. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. 2021. Серія Право. Випуск 64. С. 220–223.

Іваненко Д. Д. Адміністративно-правові засади діяльності центрів безоплатної правової допомоги в Україні. Правовий часопис Донбасу. 2020. № 3 (72). С. 118–124.

Ковальчук І. С. Досвід зарубіжних країн з надання безоплатної правової допомоги: проблеми реалізації в Україні. Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. Одеса : Фенікс, 2013. Т. 2. С. 223-225.

Команда центру. Координаційний центр з надання правової допомоги. URL: https://www.legalaid.gov.ua/tsentry/koordynatsijnyj-tsentr/teams (дата звернення: 25.10.2022).

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Панфілов О. Є., Калімбет А. Л. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України. Прикарпатський юридичний вісник. 2021. Випуск 2 (37). С. 79–83.

Положення про Координаційний центр з надання правової допомоги: постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 року № 504. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504-2012-%D0%BF#n17 (дата звернення: 25.10.2022).

Положення про Наглядову раду Координаційного центру з надання правової допомоги: Наказ Міністерства юстиції України від 14.08.2019 року № 2551/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0932-19#Text (дата звернення: 25.10.2022).

Порядок і умови проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1362 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року № 575). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1362-2011-%D0%BF#n93 (дата звернення: 12.11.2022).

Про безоплатну правову допомогу Закон України від 02.06.2011 року № 3460-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 51. Ст. 577.

Про Кабінет Міністрів України : Постанова Верхов. Ради України від 14.04.2016 р. № 1093-VIII. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1093-19 (дата звернення: 12.11.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право