Щодо процедури угоди про визнання винуватості у контексті співробітництва підозрюваного з обвинуваченням

Автор(и)

  • Я.В. Сидій аспірантка кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9742-6208

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.68

Ключові слова:

криміналістична тактика, підтримання публічного обвинувачення, компромісні процедури, угода про визнання винуватості

Анотація

В статті авторка розглядає деякі проблемні питання тактико-криміналістичного забезпечення компромісної процедури - угоди про визнання винуватості, передбаченої пп.2,3 ч.2 ст. 469 КПК, учасником якої є підозрюваний у вчиненні особо тяжкого злочину. Розглядається сутність тактики участі прокурора у компромісних процедурах, як засновані на рекомендаціях криміналістики комплекс процесуальних дій, формальних процедур і тактичних прийомів прокурора, які забезпечують створення певних умов для укладення сторонами угоди про визнання винуватості на взаємовигідних для сторін умовах. Процедуру укладення зазначеної угоди пропонується розглядати як комплекс слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій з вирішення певних локальних завдань – укладення компромісної угоди - в рамках тактичної операції «досягнення компромісу з підозрюваним» з врахуванням певної типової слідчої або захисної ситуації та інтересів потерпілих. Запропонована та розглядається типова модель цієї операції, основною метою якої є співробітництво підозрюваного (обвинуваченого) з досудовим слідством (обвинуваченням).

Обґрунтована необхідність проведення в рамках цієї процедури тактичної операції «перевірка показань  підозрюваного, який визнає свою вину». В рамках запропонованої типової моделі операції наводиться перелік слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, тактичних прийомів, які дозволять вирішити завдання операції.

З врахуванням особливостей укладення угоди з підозрюваним, який вчинив особливо тяжкий злочин і викриває  інших винних у вчиненні злочинів, які скоєні  за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи  злочинною організацією або терористичною групою, авторкою пропонується проведення обов'язкової тактичної операції для зазначеної категорії кримінальних проваджень - «забезпечення безпеки підозрюваного (обвинуваченого)» та наводиться її типова структура. Обґрунтовується необхідність створення в Україні автономного органу по захисту свідків та інших учасників кримінального судочинства (Національна служба захисту), оскільки зараз такі підрозділи  знаходяться у структурі слідчих чи оперативних підрозділів і фактично є стороною обвинувачення.

Біографія автора

Я.В. Сидій , аспірантка кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України

<br data-mce-bogus="1">

Посилання

Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України: Закон України №25533-ІІІ від 21.06.2001. Відомості Верховної Ради. 2001. №34-35. ст.187.

Аликперов Х.Д. Актуальные проблемы допустимости компромисса в борьбе с преступностью. Актуальные проблемы прокурорского надзора. Выпуск № 4: Компромисс как эффективное средство в борьбе с преступностью: сб. статей. М., 2000.

Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1993.N 35. Ст.358

Бояров В.І. Деякі питання застосування угоди про визнання винуватості. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2(6)’2013. С.79-83

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції : Закон України №198-VIII від 12.02.2015. Відомості Верховної Ради. 2015. №17. ст.118.

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження: Закон України № 1950-VIII від 16.03.2017. Відомості Верховної Ради. 2017. № 17. ст.204.

Сіроткіна М.В. Теорія і практика реалізації права на компроміс у кримінальному процесі України: дис. … д-ра юрид. наук: спеціальность 12.00.09. К.:НАВС, 2021. 497с.

Пащенко К.І. Проблемні питання під час здійснення процесуального керівництва в кримінальних провадженнях на підставі угоди про визнання винуватості. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018 Серія ПРАВО. Вип.52. Том 2. С.96-101.

Полстовалов О.В., Попова И.А. Тактико-криминалистическое обеспечение компромиссных процедур в уголовном судопроизводстве: монография. М.: Юрлитинформ. 2013. 168с.

Постанова Кримінального Касаційного Суду у складі Верховного Суду від 07.04.2020 р. у справі № 761/13021/19 (провадження №51-409 км20) URL : http://reyestr.court.gov.ua/Review/88707488.

Пославський С. Умови та порядок укладення угоди про визнання винуватості у провадженнях щодо особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності НАБУ. Национальный юридический журнал: теория и практика. Молдова, 2016. Вип. № 4. С. 204–205.

Трухачев В.В. Преступное воздействие на доказательственную информацию: правовые и криминалистические средства предупреждения, выявления и нейтрализации. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2000.228с.

Здоровко С.Ф. Типові тактичні операції при розслідуванні вбивств, вчинених організованими злочинними групами: методичні рекомендації. Харків. 2002. 48с.

Баев О.Я. Основы криминалистики: курс лекций. М.: Экзамен, 2001.288с.

Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України. Відомості Верховної Ради.1994. №11.ст.51

Справа «Ван Мехелен та інші проти Нідерландів» (case of Van Mechelen and others v. the Netherlands). Рішення від 23.04.1997 (справа номер 55/1996/674/861-864). URL : https://ips.ligazakon.net/document/SO0537

Рекомендації №R(97)13 Комітету Міністрів Ради Європи державам членам Ради Європи стосовно запобігання тиску на свідків та забезпечення прав захисту (прийнято Комітетом Міністрів 10 вересня 1997р.).

Рекомендація Rec (2005) 9 Комітету Міністрів РЄ державам-членам щодо захисту свідків та осіб, які співпрацюють з правосуддям. Ухвалено Комітетом Міністрів РЄ на 924 засіданні заступників міністрів 20 квітня 2005 р. URL : https://supreme.court.gov.ua/userfiles/Rec_2005_9_2005_04_20.pdf

Семків Т. Удосконалення забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2017. № 3. С. 119–128

Висновок на проект Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 20.06.2018.11с. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64189 doc_459026(1).docx

Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: проект Закону України від 08.06.2018 №8457. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64189.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність