Поняття і генезис повноважень, механізм їх регулювання та легітимність при встановленні на законодавчому рівні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.4

Ключові слова:

повноваження, теорія повноважень, законодавство, легітимність, система права

Анотація

Стаття присвячена розкриттю поняття теорії повноважень. Показується легітимність повноважень і врахування при їх нормативному регулюванні потреб та інтересів людини і громадянина, суспільства в цілому. З’ясовано, що структурна побудова теорії держави і права передбачає наявність в її системі відповідних автономних частин, такою автономною частиною є теорія повноважень, що являє собою сукупність достовірних знань про повноваження. Розглянуто повноваження як соціальне явище, що проявляється в сучасних відносинах громадянського суспільства, делегування права здійснення певних прав і обов’язків. Визначено, що повноваження за своїм змістом є сукупністю взаємопов’язаних та взаємозалежних прав та обов’язків. Встановлено, що до юридичного складу повноважень входять обов’язки державних органів, громадських організацій, посадових та інших осіб, які закріплені за ними у встановленому законодавством порядку. Повноваження встановлюються в нормах права як на законодавчому, так і на підзаконному правових рівнях. З’ясовано, що термін «повноваження» використовується в різних галузях права і тому вважається загально-правовим. Визначено повноваження як елемент більш широкого правового явища – системи права і держави. Встановлено, що повноваження має системні та функціональні зв’язки з органами держави, через них здійснюється делегування виборцями права на управління державою справами суспільства, ці елементи системи є невід’ємною складовою компетенції органів виконавчої влади. Простежується закономірність використання терміну «повноваження» в нормах не однієї, а усіх галузей права. Визначено, що загальним правилом визнання легітимності повноважень за органом влади чи посадовою особою є те, що вони і набувають повноважень на основі дотримання всіх вимог законодавства, і діють у спосіб визначений в ньому. Запропоновано загальне визначення поняття повноваження, як загальне для теорії права та держави поняття, змістом якого є система прав та обов’язків, набутих у легітимний спосіб державою, місцевим самоврядуванням, державними органами і органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, іншими суб’єктами правовідносин з метою забезпечення можливостей, потреб та інтересів людини і громадянина, окремих соціальних груп та суспільства в цілому.

Посилання

Теорія держави і права. Академічний курс / О.В. Зайчука. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 668 с.

Голосніченко І.П., Голосніченко Д.І. Теорія повноважень, їх легітимність та врахування потреб і інтересів при встановленні на законодавчому рівні. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. 2011. № 1 (9). С. 148.

Шоптенко С.С. Адміністративно-юрисдикційна діяльність правоохоронних органів в Україні / за заг. ред. О.М. Музичука. Харків: Константа, 2018. 436 с.

Голосніченко Д. Повноваження як об’єкт дослідження загальної теорії держави та права / Право України. 2008. № 1. С. 15–18.

Законотворчість: словник термінів і понять з міжнародного та європейського права. Київ: Ін-т законодавства Верховної

Ради України; Українсько-європейський центр з питань законодавства (UEPLAC), 2005. 159 с.

Недбайло П.О. Общая теория государства и права как наука и ее предмет / Академічна юридична думка. Київ: Ін. Юре, 1998. С. 360–373.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права Харків: Консум, 2001. 704 с.

Теория государства и права: учебник. М.: Юристъ, 2006. 637 с.

Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посібник Харків: Консум, 2002. 160 с.

Тихомиров Ю.А. Теория компетенции: Изд-во М.Ю. Тихомирова, 2001. 335 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень