Поділ речей за Австрійським загальним цивільним уложенням 1811 р. як рецепція положень римського приватного права

Автор(и)

  • Р.В. Савуляк кандидат юридичних наук, докторант кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, суддя судової палати з розгляду цивільних справ Львівського апеляційного суду, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.5

Ключові слова:

Загальне цивільне уложен- ня Австрійської імперії 1811 р., пандектне право, класифікація речей, державне і приватне майно, загальне (публічне) надбання і безгосподарні речі, тілесні і безтілесні речі, рухомі і нерухомі речі, споживні і неспоживні речі, оцінювані і неоцінювані речі, сукупна річ

Анотація

Загальне цивільне уложення Австрійської імперії 1811 р. було поширене, у т. ч., на західноукраїнські землі, котрі перебували у її складі, де діяло до сер.-кін. 1930-х рр.; а у сучасній Австрії чинне і сьогодні.

Головним джерелом Австрійського загального цивільного уложення 1811 р. було насамперед пандектне право, тобто рецептоване і пристосоване до нових умов римське право. Тому автор мав на меті дослідити рецепцію римського приватного права (зокрема, положень титулу VIII «Про поділ речей і властивості їхні» книги першої Дигестів Юстиніана) при врегулюванні Уложенням поділу речей.

У статті розкрито закріплені Австрійським загальним цивільним уложенням 1811 р. поняття речі, поділ речей за різноманітними критеріями та особливості правових режимів різних видів речей; а відтак, автором виявлено у розглядуваних законодавчих положеннях рецепцію римського приватного права.

А саме, автором з`ясовано, що в Уложенні, на відміну від римського права, яке не містило загального поняття речі, сформульовано таке поняття. У статті висвітлено поділ речей в Австрійському загальному цивільному уложенні 1811 р. на наступні види за такими критеріями: за суб`єктом, якому вони належать, – державне майно, приватне майно (у т. ч. общине надбання і общинне майно), загальне (публічне) надбання і безгосподарні речі; за їхніми різноманітними властивостями – тілесні і безтілесні, рухомі і нерухомі, споживні і неспоживні, оцінювані і неоцінювані; а також встановлено виокремлення австрійським законодавцем такої правової категорії, як сукупна річ.

Автором проаналізовано, що закріплена в Уложенні класифікація речей за різними критеріями та врегулювання їхніх правових режимів фактично становлять рецепцію римського приватного права. Щоправда, виявлено певні відмінності у трактуванні нерухомих речей, а саме у розумінні приналежності нерухомої речі, зокрема придаткових речей. А також констатовано, що римське приватне право не розмежовувало речі на оцінювані і неоцінювані, однак священна річ не підлягала оцінці.

Посилання

Луцький М. І. Право і система законодавства Західно-Української Народної Республіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук: спец. 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Київ, 2016. 40 с. URL: https://uu.edu.ua/upload/Nauka/Specializovani_vcheni_radi/Lutskiy_M/Lutskiy_M__aref.pdf.

Австрійське загальне цивільне уложення 1811 / І. Й. Бойко. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Харків : Право, 2016. Т. 1 : Історія держави і права України / редкол.: В. Д. Гончаренко (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 848 с. С. 7-12. URL: https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/235/1-22.pdf.

Бойко І. Правове регулювання цивільних відносин на українських землях у складі Австрії та Австро-Угорщини (1772-1918 рр.). Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 57. С. 88-96. URL: law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/10/Вісник-57.pdf.

Загальне цивільне уложення Австрійської імперії 1811 року. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях: Т. 1 / Уклад. Ю. В. Білоусов, І. Р. Калаур, С. Д. Гринько та ін. ; за ред. Р. О. Стефанчука та М. О. Стефанчука. Київ : Правова єдність, 2009. 1168 с. С. 1025-1149.

Козуб І. Г., Боднарук М. І. Основи римського цивільного права : навч. посібник. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 488 с.

Памятники римского права: Законы 12 таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. Москва: 3ерцало, 1997. 608 с.

Дигести / О. А. Підопригора. Юридична енциклопедія: у 6 т. / Ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. Том 2: Д–Й. 744 с. URL: https://web.archive.org/web/20131103202512/http://cyclop.com.ua/content/view/1048/58/1/11/.

Орач Є. М., Тищик Б. Й. Основи римського приватного права: курс лекцій. Київ: «Юрінком Інтер», 2000. 272 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень