Питання дискримінації в реалізації прав і свобод людини і громадянина.

Автор(и)

  • Н. А. Сердюк доктор юридичних наук, професор, професор кафедри політичних наук і права Київського національного університету будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4279-4294

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.11

Ключові слова:

дискримінація, гендерна політика, гендерна рівність, захист прав людини, соціальна правова держава, громадянське суспільство, класифікація прав людини

Анотація

Питання дискримінації у сфері забезпечення прав і свобод особи, їх практичної реалізації в більшості випадків є тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої соціальної правової держави.

Визнання правової рівності має глибокий гуманістичний сенс, а в практичному аспекті сприяє максимальному використанню людиною своїх здібностей, реалізації свого потенціалу як особистості.

Правова рівність трактується в міжнародних документах про права людини у двох аспектах: як рівність від народження в гідності та у правах і, як рівність перед законом та судом незалежно від будь-яких умов.

Проблеми дискримінації, що виникають в процесі реалізації прав і свобод людини і громадянина є показником рівня розвитку особи як суб’єкта права, дійсних соціальних можливостей людини в конкретній державі. Сьогодні, у процесі вирішення проблем дискримінації застосовується гендерний підхід у широкому теоретичному плані як ідеологію свободи особистості від родового гендерного тиску. У теоретико-методологічному плані гендерні дослідження в сучасній науковій практиці є окремою галуззю наукового знання, що динамічно розвивається.

В статті поставлені практичні питання безпосередньо впливають на збереження української нації, а їхні демографічні виклики вимагають негайного вирішення на державно-правовому рівні. І в їх пошуку повинні бути активно задіяні гендерні дослідження як у вигляді отриманих результатів, так і актуальної соціальної практики. Соціально активні, практико-орієнтовані гендерні дослідження про актуальні проблеми суспільного розвитку можуть стати передумовою розвитку активності держави за участі та керівництвом громадськості в напрямі пошуку відповідей на поставлені питання і зрештою – їх вирішення.

Рівність прав і свобод людини і громадянина повинна визнаватися та гарантуватися державою в обсязі загальновизнаних міжнародних стандартів. Однак, тільки цим роль держави у сфері прав і свобод людини і громадянина не повинна обмежуватися. Вона має докладати всіх можливих зусиль для гарантування, охорони й захисту та рівності прав і свобод людини і громадянина, що визначає головний напрямок гуманізації держави, основні її гуманітарні характеристики.

Посилання

Веклич В. Історичні передумови сучасної концепції прав людини і громадянина. Віче. 2010. № 18. С. 16-19.

Сердюк Н. А. Правосуддя як фундамент соціальної правової держави Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні: зб. наук. пр. за матер. круглого столу (16 груд. 2016 р.) / редкол.: І.А. Грицяк; С.В. Бобровник; С.О. Мосьондз; А.П. Чернега та ін. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. С. 70–73.

Котюк В. О. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. К.: Атіка, 2005. 592 с.

Maxime T. The Right to Individual Complaint to the United Nation for Violations of Human Rights. International Human Rights Law. Theory and Practice. Montreal: The Canadian HR Foundation, 1992.

Загальна декларація прав людини : прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 10.12.2022).

Сердюк Н. А. Вплив рівня соціального захисту жінки на становлення сучасної правової соціальної держави. Ірпінський юридичний часопис. Науковий журнал. Ірпінь. УДФСУ. 2019. Вип. 1. С. 13–20.

Сердюк Н. А. Проблеми адаптації молоді у сучасних умовах / Н. А. Сердюк // Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування : матер. наук. семінару (м. Дніпро, 8 грудня 2017 р.). – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С. 104–107.

Jennings R.S. War’s Aftermath in Ukraine: Preparing Now for the Day After. Just Security. URL: https://www.justsecurity.org/81379/wars-aftermath-in-ukraine-preparing-now-for-the-day-after/ (дата звернення: 02.12.2022).

Лазар І.Г. Вдосконалення механізмів формування та реалізації ґендерної політики в Україні: дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Л., 2007. 217 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право