Особливості реалізації принципу судового керівництва (case management) у цивільному судочинстві України.

Автор(и)

  • І. А. Боровська кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8796-0391
  • А. В. Петровський кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8607-282X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.13

Ключові слова:

принципи цивільного судочинства, функціональні принципи цивільного судочинства, процесуальна активність суду, система принципів цивільного судочинства, принцип диспозитивності, принцип змагальності, принцип пропорційності, дискреційні повноваження суду

Анотація

Стаття присвячена дослідженню принципу судового керівництва, його сутності та місця у системі принципів цивільного судочинства, взаємозв’язку з іншими принципами цивільного судочинства, а також особливостей його реалізації при здійсненні окремих процесуальних процедур у цивільному судочинстві.

У статті розглядаються доктринальні наукові підходи щодо юридичної природи принципу судового керівництва, а також окремі аспекти розуміння принципу судового керівництва як одного із принципів, пов’язаних із забезпеченням ефективності правосуддя, у межах дотримання мінімальних стандартів цивільного процесу, розроблених для країн Європейського Союзу.

У площині дослідження розуміння юридичної природи процесуальної активності суду при здійсненні цивільного судочинства у доктрині цивільного процесуального права щодо можливості віднесення її до самостійного принципу цивільного судочинства, вироблено твердження, що принцип судового керівництва є окремим функціональним принципом цивільного судочинства, який інтегрований у нормах процесуального права, знаходиться у нерозривному взаємозв’язку із іншими, як загальновизнаними принципами, зокрема принципами доступності до правосуддя, верховенства права, так і галузевими принципами цивільного судочинства – змагальності сторін, диспозитивності, пропорційності у цивільному судочинстві, слугує їх реалізації при здійсненні судом дискреційних повноважень у межах окремих диференційованих процесуальних процедур і, одночасно, у поєднанні з іншими принципами, – виконанню завдання цивільного судочинства. В обґрунтування зазначеного проаналізовано норми цивільного процесуального законодавства України, у яких принцип судового керівництва знаходить своє пряме та опосередковане втілення.

На підставі теоретичних наукових доробок та аналізу вітчизняного цивільного процесуального законодавства сформовано наукову позицію щодо сутності принципу судового керівництва шляхом виокремлення його характерних ознак. Визначено, що принцип судового керівництва характеризується такими ознаками: 1) знаходиться у нерозривному взаємозв’язку із іншими принципами цивільного судочинства, зокрема принципами пропорційності, диспозитивності, змагальності; 2) слугує реалізації таких принципів цивільного судочинства при здійсненні судом дискреційних повноважень у межах окремих диференційованих процесуальних процедур; 3) у якості функціонального принципу цивільного судочинства знаходить своє правозастосовне втілення як норма прямої регулятивної дії шляхом визначення ролі суду як учасника цивільних процесуальних правовідносин при здійсненні правосуддя у цивільних справах – сукупності повноважень та процесуальних дій головуючого у судовому засіданні та  опосередковане втілення через призму поєднання із іншими принципами цивільного судочинства.

За результатами проведеного дослідження вироблено висновки.

Посилання

European Parliament resolution of 4 July 2017 with recommendations to the Commission on common minimum standards of civil procedure in the European Union. URL.: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0282+0+DOC+ XML+V0//EN&language=EN.

Ткачук О. Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинстві : монографія. Харків : Право, 2016. 600 с.

Яцина В. Принципи судового керівництва та змагальності сторін у цивільному судочинстві: проблеми їх співвідношення та взаємозв’язок. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 3. С. 48–55.

Песоцька Ю. В., Дяченко С.В. Європейський принцип «case management» та необхідність його реалізації у цивільному судочинстві України. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 8. С. 133–136.

Курс цивільного процесу : підручник / [В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.]. За ред. В. В. Комарова. Х. : Право, 2011. 1352 с. С.200.

Мамницький В. Ю. Поняття та зміст принципу змагальності у цивільному судочинстві. Форум права. 2014. № 3. С. 201–206.

Штефан М. Й. Цивільний процес : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. 2-ге вид., перероб та допов. Київ Ін Юре, 2001. 696 с.

Андрушко А. В. Принцип диспозитивності цивільного процесуального права України : монографія. Харків Консум, 2006. 172 с.

Кройтор В. А. Принципи цивільного судочинства та їх система проблеми сучасної теорії і практики : монографія. Харків : Право, 2020. 672 с.

Ізарова І. Спільні стандарти цивільного процесу в ЄС : загальна характеристика та перспективи реалізації. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Юридичні науки. 2018. Т. 1. С. 55–61.

Ізарова І., Сільвестрі Е. Принцип «case management» у цивільному судочинстві: порівняльне дослідження законодавства Італії та України. Юридичні науки. 2018. № 1 (106). С. 19–23.

Боровська І. А., Петровський А. В. Сутність та окремі аспекти правової реалізації принципу пропорційності у цивільному судочинстві Правова позиція. 2021. № 2 (31). С. 44–49.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право