Досвід правового регулювання авторського права в європейському союзі: пошук способів гармонізації законодавства України.

Автор(и)

  • О.І. Змикало викладач кафедри соціокультурної діяльності Комунального закладу вищої освіти «Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5381-8381

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.15

Ключові слова:

право інтелектуальної власності, інтелектуальна власність, авторське право, суміжні права, право Європейського Союзу, гармонізація

Анотація

У даній статті розкривається особливість правового регулювання авторського права як складової інтелектуальної власності в правовій системі Європейського Союзу насамперед через призму дослідження етапів його становлення та розвитку.

В рамках даної статті було досліджено етапи становлення та розвитку інституту авторського права з часу заснування Європейського економічного співтовариства до теперішнього часу. Важливу увагу приділено дослідженню способів врегулювання авторського права в положеннях установчих договорів Європейського Союзу, зокрема в Договорі про заснування Європейського економічного співтовариства, Договорі про Європейський Союз (Маастрихтський договір), Амстердамському договорі, Ніццькому договорі, Лісабонському договорі та джерелах «вторинного права» Європейського Союзу, зокрема, в директивах, регламентах, рішеннях Європейського парламенту та Ради щодо гармонізації права інтелектуальної власності держав-членів Європейського Союзу.

Аргументується позиція, згідно з якою на початкових етапах формування правової системи Європейського Союзу в частині правового регулювання авторського права використовувався підхід, відповідно до якого в правових актах не закріплювались прямі вимоги щодо його правового регулювання і натомість закріплювались положення які сприяли б формуванню функціонування спільного ринку Європейського Союзу. Зазначено, що паралельно до «первинних джерел» Європейського Союзу формувались джерела «вторинного права». Відмічено, що особливе місце в правовому регулюванні авторського права в Європейському Союзі відіграли директиви, які будучи обов’язковими для держав-членів яким вони були адресовані, залишали за національними органами останніх свободу вибору форми та методів їх реалізації.

З метою досягнення поставленої мети, автором були застосовані характерні для правової науки методи. Дослідження проводилося із застосуванням насамперед історично-правового, порівняльно-правового, формально-юридичного методу та діалектичного методу пізнання правової дійсності.

На підставі проведеного дослідження, автор доходить висновку, що праву Європейського Союзу притаманні доволі вичерпність переліку джерел, їх ієрархічність, унаслідок чого це право є добре організованим, систематизованим і внутрішньо узгодженим. Встановлено, що формування європейських прав інтелектуальної власності відбувалось з однієї сторони під впливом міжнародного права, а з іншого боку, особливостей правового регулювання авторського права в державах-членах.

Посилання

World Intellectual Property Declaration by the Policy Advisory Commission, WIPO Pub. No. 836, 2001.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про міжнародні договори України : Закон України від 29.06.2004 № 1906-IV / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 50. Ст. 540

Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами : Угода; Україна від 14.06.1994 / Верховна Рада України. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/998_012 (дата звернення: 02.12.2022)

Сорока Н. Є. Міжнародно-правовий захист авторського права в рамках європейського союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11. Львів, 2015. 220 с.

Яковюк І. Система джерел права Європейського Союзу : загальна характеристика. Філософія права і загальна теорія права. 2013. № 1. С. 209-220.

Vertrag zur gründung der europäischen wirtschaftsgemeinschaft. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT&from=DE

Капіца Ю.М., Ступак С.К., Жувака О.В. Авторське право і суміжні права в Європі : монографія. К. : Логос, 2012. 696 с.

Treaty on European Union, signed at Maastricht on 7 February 1992. Official Journal of the European Communities. C 191. 29 July 1992. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:1992:191:TOC (дата звернення: 07.12.2022)

Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts. Official Journal of the European Communities. C 340. 10 November 1997. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:1997:340:TOC (дата звернення: 08.12.2022)

Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts, signed at Nice, 26 February 2001. Official Journal of the European Communities. C 80. 10 March 2001. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2001:080:TOC (дата звернення: 09.12.2022)

Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007. Official Journal of the European Union, C 306. 17 December 2007. p. 1–271. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2007:306:TOC (дата звернення: 10.12.2022)

Charter of Fundamental Rights of the European Union. Official Journal of the European Union. C 303. 14 December 2007. p. 1–16. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2007:303:TOC (дата звернення: 11.12.2022)

Ковалів М. В., Тимчишин Т. М., Ніканорова О. В. Основи права Європейського Союзу : навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. 212 с.

Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. Official Journal of the European Union. C 202. 7 June 2016. p. 1-388. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC (дата звернення: 13.12.2022)

Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs. Official Journal of the European Communities. L 122, 17 May 1991. P. 42-46. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:1991:122:TOC (дата звернення: 14.12.2022)

Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs (Codified version) (Text with EEA relevance). Official Journal of the European Union. L 111, 05 May 2009. P. 16-22. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2009:111:TOC (дата звернення: 15.12.2022)

Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property. Official Journal of the European Communities. L 346, 27 November 1992. P. 61-66. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:1992:346:TOC (дата звернення: 16.12.2022)

Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property (codified version). Official Journal of the European Union. L 376, 27 December 2006. P. 28-35. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2006:376:TOC (дата звернення: 17.12.2022)

Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission. Official Journal of the European Communities. L 248, 6 October 1993. P. 15-21. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:1993:248:TOC (дата звернення: 18.12.2022)

Council Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities. Official Journal of the European Communities. L 298, 17 October 1989. P. 23-30. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:1989:298:TOC (дата звернення: 18.12.2022)

European Convention on Transfrontier Television (ETS No. 132). European Treaty Series. No. 132. Strasbourg, 05.05.1989. P. 1-17. URL : https://rm.coe.int/168007b0d8 (дата звернення: 18.12.2022)

Directive (EU) 2019/789 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes, and amending Council Directive 93/83/EEC (Text with EEA relevance.). Official Journal of the European Union. L 130, 17 May 2019. P. 82-91. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2019:130:TOC (дата звернення: 18.12.2022)

Council Directive 93/98/EEC of 29 October 1993 harmonizing the term of protection of copyright and certain related rights. Official Journal of the European Communities. L 290, 24 November 1993. P. 9-13. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:1993:290:TOC (дата звернення: 19.12.2022)

Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the term of protection of copyright and certain related rights (codified version). Official Journal of the European Union. L 372, 27 December 2006. P. 12-18. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2006:372:TOC (дата звернення: 19.12.2022)

Directive 2011/77/EU of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 amending Directive 2006/116/EC on the term of protection of copyright and certain related rights. Official Journal of the European Union. L 265, 11 October 2011. P. 1-5. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2011:265:TOC (дата звернення: 19.12.2022)

Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases. Official Journal of the European Communities. L 77, 27 March 1996P. 20-28. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:1996:077:TOC (дата звернення: 19.12.2022)

Council Decision 2000/278/EC of 16 March 2000 on the approval, on behalf of the European Community, of the WIPO Copyright Treaty and the WIPO Performances and Phonograms Treaty. Official Journal of the European Communities, L 89, 11 April 2000.P. 6-7. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2000:089:TOC (дата звернення: 20.12.2022)

Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. Official Journal of the European Communities, L 167, 22 June 2001. P. 10-19. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2001:167:TOC (дата звернення: 20.12.2022)

Еннан Р. Є. Правова охорона інтелектуальної власності в Європейському Союзі: передумови формування, сучасний стан, тенденції розвитку. Часопис цивілістики. 2012. Вип. 13. С.110–118. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2012_13_24 (дата звернення: 21.12.2022)

Corrigendum to Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights (OJ L 157, 30.4.2004). Official Journal of the European Union, L 195, 02 June 2004. P. 16-25. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2004:195:TOC (дата звернення: 21.12.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право