Правовий режим сплати членських внесків у громадських об’єднаннях.

Автор(и)

  • В.В. Кузик аспірантка Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7839-106X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.16

Ключові слова:

юридична особа, непідприємницьке товариство, громадське об’єднання, членські внески, договір про сплату членських внесків

Анотація

Наукова стаття присвячена аналізу проблематики сплати членських внесків у громадських об’єднаннях та визначенні їх правового режиму. Відповідно до положень чинного цивільного законодавства та доктринальних напрацювань, які склалися у даній сфері. Авторка статті проаналізувала порядок сплати, склад та види членських внесків, а також правові наслідки несплати членських внесків.

Автор статті доводить, що сплата членських внесків носить зобов’язальний характер, у зв’язку з чим невиконання відповідного обов’язку тягне за собою такі правові наслідки як виключення члена зі складу непідприємницького товариства. Особа, яка вступає у непідприємницьке товариство, добровільно приймає на себе передбачені статутом чи положеннями обов’язки, у тому числі щодо сплати членських внесків, натомість отримує  певні блага в залежності від виду статутної діяльності громадського об’єднання. Членські внески використовуються непідприємницьким товариством для реалізації мети та завдань діяльності, заради чого відповідні особи вступили у таке товариство.

Чинне цивільне законодавство у сфері непідприємницьких юридичних осіб використовує диспозитивний підхід до порядку сплати членських внесків, у зв’язку з чим їх сплата може визначатися у статутах громадських об’єднань та на підставі договору про сплату членських внесків. Правова природа договору про сплату членських внесків проявляється у тому, що це двохсторонній договор приєднання.

Основними видами членських внесків є вступні, періодичні, цільові та благодійні. Членськими внесками можуть бути  гроші, цінні папери, творчі ідеї.

У випадку несплати членських внесків може бути використаний такий спосіб відповідальності, як виключення із громадського об’єднання.

Можливість локального нормативного визначення розміру та умов сплати членських внесків дозволяє встановлювати індивідуальний порядок сплати членських внесків, різноманітні пільги, звільняти від їх оплати окремих категорій осіб.

З метою правової узгодженості у термінології поняття «членські внески» доцільно використовувати як родове, а у розумінні спеціального вживати термін «регулярні внески»;

За загальним правилом, сплата членських внесків є добровільною, проте, в деяких випадках членські внески можуть стягуватися у примусовому порядку. У статті підтримується підхід до примусового стягнення членських внесків як вимоги виконання зобов’язання.

Посилання

Зозуляк О. І. Непідприємницькі юридичні особи як суб’єкти цивільного права: теоретичний та практичний аспекти: монографія. Тернопіль: Підручники і посібники, 2017. 432 с.

Про громадські об’єднання: Закон України № 4572-VI від 22.03.2012 р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/457217?find=1&text=%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8#w2_1

Про політичні партії: Закон України № 2365-III від 05.04.2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2365-14

Про професійних творчих працівників та їхні спілки: Закон України № 554/97-ВР від 07.10.1997. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554/97-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8#w2_1

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України № 1045-XIV від 15. 09. 1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1045-14/find?text=%F7%EB%E5%ED%F1%FC%EA%B3+%E2%ED%E5%F1%EA%E8

Статут громадської організації «Збережи Дніпро» від 02 грудня 2020 р. URL:https://www.savednipro.org/wpcontent/uploads/2020/02/savednipro_statut_december_2019_v1.pdf

Статут громадської організації «Назавжди разом» від 07 лютого 2019 року. URL: https://dmitrovka-otg.gov.ua/storage/enterprises registry/enterprises/b6354fee8b858a291a7880907da82b85.pdf

RegService Розробка положень про членські внески в громадських організаціях. URL: https://regserv.biz/rozrobka-polozhennya-pro-chlenski-vneski ©

Положення про членські внески в громадській організації «Національна асоціація медіаторів України» від 02 березня 2021 р. URL: http://www.namu.com.ua/ua/downloads/organisationdocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%202021.pdf

Парута Ю. І. Окремі аспекти визначення сутності договору про сплату членських внесків у громадському об’єднанні. Договір як універсальна форма правового регулювання: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 20 березня 2020 р.). Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020. С. 63-66.

Громадська організація «Всеукраїнська Спілка Ендодонтистів». Договір оферти. URL: https://vse.in.ua/uk/dohovir-oferty

Положення про членство та членські внески Всеукраїнської громадської організації «Асоціація адвокатів України» від 22 грудня 2020 р. URL:https://www.uaa.org.ua/chlenstvo/polog_chlenstvo_chlen_vnesky_22.12.2020.pdf

Положення про внески в Громадську спілку «Експертна Міжгалузева Асоціація України». URL: http://emau.kiev.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE %D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8/

Положення про членські внески у громадській організації «Всеукраїнська федерація японського сьотокан карате» . URL: http://www.jska.org.ua/index.php/uk/home/2019-09-14-12-30-49/2019-09-14-12-31-57

Парута Ю. І. Громадські об’єднання як учасники цивільних правовідносин: монографія. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2021. 232 с.

Лист ДПС від 20.12.2021 р. № 4759/ІПК/99-00-21-03-02-06. URL: https://buhplatforma.com.ua/question/3928-chlensk-vneski-ne-vrahovuyutsya-v-rozrahunku-dlya-obovyazkovo-restrats-platnikom-pdv»

Менджул М. В. Оподаткування доходів, отриманих непідприємницькими товариствами в Україні. Вісник Вищої ради юстиції. № 3 (11). 2012. С. 185 – 196.

Правове регулювання некомерційних організацій в Україні : монографія. І. В. Спасибо-Фатєєва, В. І. Борисова, О. П. Печений та ін. ; за заг. ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Х. : Право, 2013. 480 с.

Договір оферти членство у громадській організації «МРІЙДІЙ». URL: https://mriydiy.com.ua/oferta

Кучеренко І. М. Організаційно – правові форми юридичних осіб приватного права: дис… доктора юрид. наук : 12.00.03 Київ, 2004. 468 с.

Чепурнов В. О. Правовий статус благодійних установ та товариств за законодавством України : автореф. дис… канд. юрид. наук : спец. 12.00.03. Київ, 2004. 14 с.

Рішення Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області у справі № 946/8472/20 від 07 червня 2021 року. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/97715425/

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 759/13815/15-ц від 30 січня 2019 року. URL:http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=79684615&red=100003ce31c001918428b386938bfb0b90dd25&d=5

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право