Інститут неприпустимості зловживання процесуальними правами в цивільному судочинстві крізь призму практики Європейського Суду з прав людини.

Автор(и)

  • Ольга Анатоліївна Тимошенко Кандидат юридичних наук, доцент, завідувач юридичного відділу, доцент кафедри права Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0006-1949

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.18

Ключові слова:

цивільний процес, цивільне судочинство, практика ЄСПЛ, зловживання правом, способи зловживання правом

Анотація

Наукова робота присвячена аналізу вітчизняної правової доктрини та національного правового забезпечення протидії зловживанню процесуальними права в цивільному судочинстві крізь призму усталеної практики ЄСПЛ. Актуальність наукової роботи обумовлена багатьма факторами, зокрема: 1) євроінтеграційними процесами в Україні, які загострюють проблему забезпечення  ефективного та без зайвих затримок правосуддя; 2) зобов’язанням України  за Європейською конвенцією з прав людини забезпечити реалізацію права на справедливий суд; 3) великою кількістю скарг українських громадян до ЄСПЛ на Україну щодо порушення нею права на справедливий суд; 4) випадками зловживання своїми процесуальними правами у формах, непередбачених в цивільному процесуальному законодавстві та судовій практиці; 5) необхідністю активного використання практики ЄСПЛ в цивільному судочинстві як офіційного джерела права тощо.

В роботі авторкою звернено увагу на необхідність проведення дослідження інституту неприпустимості зловживання процесуальними правами, що ґрунтується на аналізі актуальної в цьому аспекті практики ЄСПЛ. Дослідницею були проаналізовані доктринальні підходи до розуміння поняття зловживання процесуальними правами, визначено серед них найбільш змістовне та влучне визначення та запропоновано авторське визначення цього поняття. В роботі також проаналізовано окремі форми зловживання процесуальними правами, передбачені статтею 44 ЦПК України, які розкрито крізь призму наявних правових позицій ЄСПЛ, в яких досліджувалось питання наявності відповідної форми цього типу недобросовісної поведінки.

Підсумовуючи дослідження, авторкою було звернено увагу на відсутність практики ЄСПЛ в питаннях маніпуляцій із автоматизованою системою розподілу справ та укладення мирової угоди на шкоду третім особам, але одночасно було перелічено правові позиції ЄСПЛ щодо способів зловживання процесуальними правами, які не передбачені статтею 44 ЦПК. Крім того, були визначені ключові проблеми функціонування інституту протидії зловживання процесуальними правами в цивільному судочинстві України та обґрунтовані шляхи їх вирішення крізь призму практики ЄСПЛ.

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 р № 254/96 ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. С. 141.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Рогач О. Зловживання правом: теоретико-правове дослідження: Автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2011. 34 с.

Юдін А. Зловживання процесуальними правами в цивільному судочинстві : Дис. … докт. юрид. наук : 12.00.03. 2009. 537 с.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.

Справа «Жердін проти України» (Заява №53500/99). Ухвала щодо [обмеженої] прийнятності. Право України. 2012. №2.-№ 7. С. 29-39.

The judgment of the European Court of Human Rights on 10 February, 2009 «Case of Kupiec v. Poland» no. 16828/02,

Tanbay Tuten v. Turkey, no. 38249/09, 10 December 2013. URL : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-138892.[engl.

Case of Salontaji-Drobnjak v. Serbia N 36500/05. URL : https://cutt.ly/K0obeU2.

The judgment of the European Court of Human Rights on February 21, 1975 «Case of Golder v. the United Kingdom». URL : https://cutt.ly/t0omkgv.

The judgment of the European Court of Human Rights on January 21, 2001 «Case of Rehak v. Chech Republic». URL : file:///C:/Users/C%D0%BD%D0%B8%D0%B6 %D0%B0%D0%BD%D0%B0/Downloads/001-23947.pdf.

The judgment of the European Court of Human Rights on March 30, 2004 «Case of Jian v. Romania». URL : https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-44853%22]}.

The judgment of the European Court of Human Rights on June 20, 2002 «Case of Al-Nashif v. Bulgaria». URL : https://cutt.ly/K0pQy0B.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право