Підстави виникнення права користування чужим майном (сервітуту).

Автор(и)

  • В.І. Цитульський аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3515-2373

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.19

Ключові слова:

сервітут, право користування чужим майном, договір, рішення суду, заповіт, юридичний факт

Анотація

Інститут права користування чужим майном (сервітут) виник ще у Стародавньому Римі. Його рецепція в українську правову систему обумовлена економічним розвитком України і введенням права приватної власності. У зв’язку з рекодифікацією та оновлення цивільного законодавства України, а також введенням воєнного стану, необхідність подальшого дослідження питань присвячених сервітутам не викликає сумнівів.

Стаття присвячена дослідженню підстав виникнення права користування чужим майном (сервітуту) за законодавством України. Цивільний та Земельний кодекси України містять вичерпний перелік таких підстав виникнення права користування чужим майном (сервітуту): договір, закон, заповіт та рішення суду. Сервітут може виникати як на підставі лише одного юридичного факту, так і певного юридичного складу.

Окрему увагу приділено питанню виникнення сервітуту за договором. Аналізуються види договорів, на підставі яких може виникати сервітут. Акцентується увага на сторонах та істотних умовах договору про встановлення сервітуту. Досліджено передбачені законодавством випадки, за наявності яких, право вимагати укладення договору про встановлення сервітуту може належати особам, які займаються певними видами діяльності. З’ясовано особливості регулювання сервітутних відносин за договором під час дії воєнного стану.

Проаналізовано особливості виникнення право користування чужим майном (сервітуту) на підставі рішення суду. У результаті розгляду спору суд може прийняти наступні рішення: щодо зобов’язання відповідача укласти договір з позивачем або своїм рішенням встановити сервітут.

Сервітут може бути встановлений за прямим приписом закону та за заповітом. Розглянуто відмінності між встановленням сервітуту у заповіті та у заповідальному відказі. За результатами дослідження зроблено висновки щодо перспектив врегулювання досліджуваних відносин.

Посилання

Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенко та інші; За ред. В. В. Копєйчикова. – Стер. вид. – Київ: Юрінком Інтер, 1999. 320 с.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1189.

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text.

Ільків О.В. Проблеми регулювання речових прав в цивільному законодавстві України: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03 (081 Право). Львів, 2021. 448 с.

Крат Василь. Значення договору в приватному праві крізь призму практики ВС. URL: https://zib.com.ua/ua/151729.html.

Цюра В.В. Речові права на чуже майно: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2007. 226 с.

Мартин В.М. Право користування чужим майном: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Львів, 2006. 207 с.

Предчук Т.В. Договір про встановлення сервітуту за цивільним законодавством України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2019. 217 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану: Закон України від 12.05.2022 № 2247-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2247-20#Text.

Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів: Закон України від 09.07.2010 № 2480-VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2480-17#Text.

Про нафту і газ: Закон України від 12.07.2001 № 2665-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2665-14#Text.

Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель: Закон України від 17.02.2022 № 2079-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2079-20#Text.

Шахназарян К.Е. Захист прав на чужі речі за законодавством України: дис. на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 081 Право. Одеса, 2017. 226 с. URL: http://hdl.handle.net/11300/8436.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин: Закон України від 28.04.2021 № 1423-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1423-20#Text.

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Т. 5: Право власності та інші речові права / За ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Харків: ФО-П Лисяк Л.С., 2011. 624 с.

Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 09.07.2017 № 2189-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#Text.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення: Закон України від 31.03.2020 № 552-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text.

Нагнибіда В.І. Проблеми встановлення прав на чуже майно у сучасному цивільному праві. Університетські наукові записки. 2011. № 2 (38). С. 87-92.

Литвиненко І.В. Підходи щодо встановлення земельного сервітуту за судовими рішеннями. Містобудування та територіальне планування. 2012. Вип. 46. С. 343-346.

Кіріяк О. В., Пацурківський Ю. П., Гудима-Підвербецька М. М. Цивільне право (загальна частина): навч. посібник. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 304 с.

Третяк Т.О. Проблеми набуття сервітутів за набувальною давністю за законодавством України. Журнал східноєвропейського права. 2017. № 42. С. 28-36.

Скрипник Володимир. Сервітут як спосіб здійснення речових прав. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 1. С. 44-49.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право