Нормативно-правове забезпечення соціального захисту працівників Національної поліції України: сьогодення

Автор(и)

  • Н.М. Вапнярчук кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Національної академії правових наук України, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0003-2764-3826

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.24

Ключові слова:

соціальний захист, соціальне забезпечення, працівник, держава, Національна поліція України, національне законодавство

Анотація

У роботі розглянуто нормативно-правове забезпечення соціального захисту працівників Національної поліції України в умовах сьогодення. Зазначено, що одним із важливих та необхідних державних інститутів у сучасних умовах є Національна поліція України, яка займає одне з ключових місць, реалізуючи правоохоронну функцію та виконуючи досить широке коло завдань щодо захисту прав і свобод громадян, і тому соціальний захист працівників даної інституції відіграє важливе значення. Проте до цього часу соціальний захист поліцейських залишається невирішеною проблемою, що створює перешкоди на шляху до розвитку та становлення стабільності в суспільстві. Проаналізувавши чинне національне законодавство щодо соціального захисту працівників Національної поліції України, зроблено висновок, що незважаючи на великий обсяг нормативно-правових актів, що регламентують соціальний захист правоохоронців та членів їх сімей, привертає увагу факт декларативності норм та характер їх необов’язковості до виконання, також бракує єдиного підходу до правового регулювання соціального захисту досліджуваної категорії працівників. І як наслідок, хоча соціальний захист працівників Національної поліції України передбачено низкою нормативно-правових актів, багато питань залишається ще не вирішених, особливо в умовах сьогодення. Зазначено, що незважаючи на ряд позитивних змін щодо реформування поліцейської системи в Україні, потрібно більше уваги звернути на соціальний захист та на прогалини національного законодавства, усунення яких надасть можливість забезпечити повне функціонування новостворених та реформованих підрозділів Національної поліції України. Завдання реформування полягає передусім у тому, щоб була відповідність між завданнями і функціями, структурою та людьми і ресурсним забезпеченням. Серед інших важливих питань це і гідна оплата праці українських поліцейських, адже від їх вмотивованості напряму залежить безпека громадян та рівень розкриття злочинів. І тому їх зарплата має відповідати сучасним ризикам та реаліям, забезпечувати стабільність, а це може гарантувати лише закон.

Посилання

Марусевич Д.О. Адміністративно-правове регулювання соціального захисту поліцейських : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2021. 236.

Князькова Л. М. Деякі питання реалізації права на соціальний захист працівників органів внутрішніх справ. Південноукраїнський правничий часопис. 2021. № 2. С. 92-99.

Босак Х. З. Щодо вдосконалення соціального захисту співробітників органів внутрішніх справ України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2011. № 4. С. 154-166.

Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР. Голос України. 1996. №128.

Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. Офіційний вісник України. 2015. № 63. Ст. 2075.

Про затвердження Положення про Національну поліцію : постанова Каб. Міністрів України від 28.10.2015 № 877. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF#Text

Про грошове забезпечення поліцейських національної поліції : постановa Каб. Міністрів України від 11.11.2015 № 988. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2015-%D0%BF#Text

Порядок та умови виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та здобувачам вищої освіти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських : наказ Мін-ва внутрішніх справ України від 06.04.2016 № 260 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0669-16#Text

Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану ; постановa Каб. Міністрів України від 28.02.2022 № 168. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-deyakih-viplat-vijskovosluzhbovcyam-osobam-ryadovogo-i-nachalnickogo-skladu-policejskim-ta-yih-simyam-pid-chas-diyi-voyennogo-stanu-168-280222

Біла-Тюріна Ю. З., Філяк А. П. Соціальне забезпечення працівників національної поліції: поняття та особливості. URL: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-3765/

Бугайчук К. Правове регулювання підвищення рівня соціального захисту поліцейських. Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11 квіт. 2019 р.). Харків, 2019. С. 59-61.

Клипа О. П. Організаційно-правові заходи вдосконалення соціального захисту Національної поліції України. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 9. С. 226-229. URL: http://www.lsej.org.ua/9_2020/56.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення