Нормативно-правове забезпечення підготовки персоналу Державної прикордонної служби України: проблеми та напрямки удосконалення

Автор(и)

  • Н.М. Радченя старший викладач кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.43

Ключові слова:

підготовка, персонал, Держприкордонслужба України, систематизація, кодифікація

Анотація

У статті виділено чинники, які визначають особливості нормативно-правого забезпечення підготовки персоналу Держприкордонслужби України. Розглянуто систему нормативно-правого забезпечення підготовки персоналу
Держприкордонслужби України та виокремлено вади, що негативно впливають на ефективність здійснення підготовки персоналу Держприкордонслужби України. Розглянуто можливі напрями удосконалення нормативно-правового
забезпечення підготовки персоналу Державної прикордонної служби України у сучасних умовах. Наголошується, на необхідності здійснення цілеспрямованих заходів із приведення діючих актів у сфері підготовки персоналу Державної прикордонної служби України в єдину систему та у відповідність до правотворчої техніки. Розглянуто способи систематизації та їх ефективність у контексті удосконалення нормативно-правого забезпечення підготовки персоналу Держприкордонслужби України.
Обґрунтовано, що найбільш ефективним способом удосконалення нормативно-правового забезпечення підготовки персоналу Держприкордонслужби України є систематизація у формі спеціальної кодифікації. Акцентується увага на необхідності прийняття кодифікованого нормативно-правового акту, який забезпечить комплексне регулювання відносин у сфері підготовки персоналу Держприкордонслужби України. Визначено, що законодавчим підґрунтям функціонування системи підготовки персоналу Держприкордонслужби України є закон України «Про Державну прикордонну службу України», проте декларативний характер відповідних положень закону не забезпечує умови для розвитку та удосконалення нормативно-правого забезпечення у сфері підготовки персоналу Держприкордонслужби України.
Підсумовується, що напрямами удосконалення нормативно-правового забезпечення підготовки персоналу Держприкордонслужби України у сучасних умовах є систематизація нормативно-правових актів, які регулюють підготовку персоналу Держприкордонслужби України та внесення змін та доповнень до Закону України «Про Державну прикордонну службу України» у частині правового регулювання підготовки персоналу.

Посилання

Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України: постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №533. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-2014-%D0%BF#Text.

Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України:

указ Президента України від 29 грудня 2009 року № 1115/2009. Верховна Рада України. Законодавство України.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1115/2009#Text.

Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. К.: Укр. енцикл., 1998. Т. 6. 2004. 768 с.

Граціанов А.І. Процес систематизації та уніфікації законодавства і розвиток правової системи України : автореф. дис. ...

канд. юрид. наук, К., 2004. 17 с.

Граціанов А.І. Роль уніфікації в систематизації законодавства. Держава і право. К.: ІДП НАНУ. 2000. Вип. 8. С. 15–19.

Гетьман Є.А. Кодифікація законодавства України: загальна характеристика, особливості, види: монографія. Харків : Право, 2012. 192 с.

Гетьман Є.А. Кодифікація адміністративного законодавства України: загальна характеристика, історичні етапи, види. Право та інновації, № 1 (17), 2017. С. 97–102. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2017/04/Hetman17.pdf.

Гетьман Є.А. Основні види кодифікаціı̈ законодавства Украı̈ни. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2011, № 3. С. 14–22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2011_3_4.

Могілевський Л.В. Кодифікація як спосіб систематизації нормативно-правових актів у сфері правового регулювання трудових відносин. Право і суспільство. №2, 2016. С. 78–82. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2016_2_16.

Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3 квітня 2003 року № 661. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/661-15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право