До питання про квазіспоживчий характер відносин із надання адміністративних послуг у сфері будівництва

Автор(и)

  • Ю.М. Туровець кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, Заслужений юрист України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1110-9234

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.45

Ключові слова:

адміністративні послуги в сфері будівництва, сервісна держава, цифровізація, діджиталізація, електронне урядування, реформування органів публічної влади

Анотація

В статті досліджують проблеми цифровізації публічних послуг з точки зору їх споживчого характеру. Виокремлено ознаки споживчих відносин через призму адміністративних послуг у сфері будівництва на сучасному етапі цифровізації надання таких послуг та розвитку концепту сервісної держави, що визначено через взаємодію інститутів публічної влади та суспільства, що ґрунтується на ефективному наданні публічних послуг, можливості делегування функцій з надання публічних послуг приватному сектору.

Вказується на певну схожість концепту послуги в межах публічно-сервісної діяльності та цивільних правовідносин, що дозволяє нам надалі визначити можливість поширення захисту прав споживачів (або ж його складових) на адміністративні відносини у сфері будівництва.

Охарактеризовано такі ознаки споживчих відносин, що притаманні, в тому числі, адміністративним відносинам у сфері будівництва (вольовий характер (мета), сфера захисту інтересів суспільства, підстави виникнення, оплатність, перелік специфічних прав та обов’язків споживача). Щодо окремих з них зроблено застереження, зважаючи на специфіку досліджуваних послуг.

Сервісність чи певну клієнтоорієнтованість держави через призму споживчого характеру таких відносин продемонстровано через призму соціальної спрямованості її цілей, результативності для об’єкта управління, ефективності адміністративних послуг, прозорості адміністративних процедур, створення комфортних умов для отримання таких послуг.

Обґрунтовано, що особливістю публічно-сервісної держави в контексті споживчого характеру адміністративних послуг має стати запровадження стандартів та регламентів надання публічних послуг, використання технології «одного (або єдиного) вікна» при взаємодії з державою. Крім того, окремі норми законодавства про захист прав споживачів мають знайти своє місце в законодавстві про адміністративні послуги в частині інформації про них та їх якості, а також, ймовірно, способів захисту одержувачів таких послуг як потенційно слабшої сторони правовідношення порівняно з державною системою.

Зазначається про неможливість повного співставлення досліджуваних відносин із споживчими, оскільки законодавство про захист прав споживачів регулює спеціальне коло відносин, яке поширюється виключно на суб’єктів підприємницької діяльності і споживачів-фізичних осіб, а адміністративні послуги в сфері будівництва, в свою чергу, в преважній більшості надаються суб’єктами владних повноважень, а одержувачами таких послуг бути як фізичні, так і юридичні особи. Зроблено висновок, що мова має йти про квазіспоживчі відносини, зважаючи на їх зміст та мету.

Посилання

Сиволапенко Т. Л. Основні підходи до визначення поняття механізмів сервісно-орієнтованої держави. Молодий вчений. 2018. № 2(24). С. 355–357.

Євтушенко О.Н. Роль державної влади й місцевого самоврядування в розбудові сервісної держави з надання якісних публічних послуг. Наукові праці. Науково-методичний журнал. Політичні науки. 2009. Т. 122, Вип. 109. С. 32–37.

Коршун Т.С. Переосмислення функцій держави в умовах сучасної європейської цивілізації. Філософія. Культура. Життя. 2015. Вип. 42. С. 47–59.

Дзевелюк М.В. Сервісна держава як функціональна модель сучасної держави. Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. 2017. Вип. 78. С. 60–67

Слободенюк Т.О. Сутність і поняття публічно-сервісної діяльності держави. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2020. Том 31 (70). № 5. С. 37-43 [URL] http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/5_2020/9.pdf (дата звернення 10.10.2022 року)

Гнатовська А. І. Концепція «сервісної держави»: досвід іноземних держав та особливості впровадження в Україні в умовах цифровізації. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Т. 28. C. 37-43.

Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 р. № 1023–XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text (дата звернення: 18.10.2022 року)

Яновицька Г. Б. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів в Україні: Монографія. Львів : Видавництво «Растр-7», 2018. 400 с.

Банасевич І.І. Поняття та сутність правовідносин за участю споживачів. Юридичний бюлетень. 2018. № 7 (7). Ч. 1. С. 177-182. URL: http://www.lawbulletin.oduvs.od.ua/archive/2018/7_2018/part_1/28.pdf (дата звернення: 15.10.2022)

Черняк О.Ю. Цивільно-правовий статус споживача у контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2011. 21 с.

Пожоджук Р.В. До питання про поняття та ознаки споживчих відносин. Прикарпатський юридичний вісник. 2022. № 2 (43). С. 47-51

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право