Завдання та функції Управління дотримання прав людини Національної поліції України як учасника адміністративно-правових відносин у сферах дотримання прав людини під час надання поліцесйьких послуг

Автор(и)

  • К.І. Шаповалова ад’юнкт Національної академії внутрішніх справ, старший лейтенант поліції, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6151-2139

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.46

Ключові слова:

завдання, функції, права людини, поліцейські послуги

Анотація

ної та правової держави є утвердження верховенства права, захист прав і свобод людини. Сьогодні питання забезпечення прав і свобод людини під час діяльності правоохоронних органів залишається, як і раніше, актуальним,
про що красномовно свідчить негативна динаміка збільшення кількості рішень Європейського суду з прав людини щодо України. Значна кількість таких рішень традиційно стосується порушень основних прав людини, зокрема:
права на свободу та особисту недоторканість, заборони катувань та інших видів жорстокого або такого, що принижує гідність, поводження та покарання. Справедливо буде відзначити, що за останні роки Україна вже зробила декілька рішучих кроків у напрямку реформування фундаментальних підходів у діяльності правоохоронних органів та наближення їх до європейських правових засад і цивілізаційних надбань. Водночас несподівана хвиля збройної агресії Російської Федерації, яка прокотилася над Україною, як не дивно, не знищила реформаторських зусиль, а навпаки, допомогла очистити державний апарат від корупції та зміцнити основи природного права. , що було неможливо за майже 30-річну історію. українська незалежність.
Життя в умовах безперервного збройного конфлікту та воєнного стану поставило перед Українською державою нові виклики. Тотальна девальвація людського життя, основних прав і свобод людини, яку яскраво продемонструвала ворожа країна, вимагає переоцінки змісту людського розвитку та спонукає до пошуку першопричини такої жорстокої нелюдської поведінки.
Таким чином, в умовах збройного конфлікту та режиму воєнного стану особливої уваги під час надання поліцейських послуг потребують не лише питання дотримання прав і свобод людини, але й питання відновлення та дотримання прав і свобод громадян постраждалі від війни набувають більшої актуальності. Слід зазначити, що діяльність Управління з питань дотримання прав людини Національної поліції України (далі – Управління з питань дотримання прав людини Національної поліції України), завдання та функції якого є предметом представленого дослідження, була і залишається одним із рушійних факторів елементи сучасного прогресивного механізму захисту прав і свобод людини в діяльності правоохоронних органів. А після повномасштабного вторгнення РФ сфера впливу та зони діяльності ДРЧ тільки розширилися. Таким чином, актуальність теми дослідження зумовлена гострою необхідністю висвітлення специфіки діяльності ДРПЛ як учасника адміністративно-правових відносин у сферах дотримання прав людини під час надання поліцейських послуг та відсутністю ґрунтовної наукові дослідження в цій галузі. Дослідження спрямоване на пошук пріоритетних напрямків удосконалення організації та діяльності ДРПЛ з урахуванням основних європейських принципів і стандартів у сфері прав і свобод людини.

Посилання

«Про Засади державної політики України в галузі прав людини»: постанова Верховної ради України від 17 червня 1999 року № 757-XIV (абзац перший розділу 1). URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/757-14#Text (дата звернення: 26.10.2022).

Конституція України: Закон від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 26.10.2022).

«Про Засади державної політики України в галузі прав людини»: постанова Верховної ради України від 17 червня 1999 року № 757-XIV (Абзац десятий розділу 2). URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/757-14#Text (дата звернення: 26.10.2022).

Національної стратегії у сфері прав людини: указ Президента України від 21.03.2021 №119/2021 «Про Національну стратегію у сфері прав людини» (пункт четвертий розділу 1). URL: https://www.president.gov.ua/documents/1192021-37537 (дата звернення: 26.10.2022).

Лапутіна Ю.А. Законодавче забезпечення правоохоронної функції держави: методологічні аспекти вдосконалення //Стратегічна панорама. – 2003. – №1. – С. 25.

Волоско В.В. Функції правоохоронної діяльності у демократичній державі. Науковий вісник ЛДУВС. 2008. № 2. URL: https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/02_2008/08vvvudd.pdf (дата звернення: 26.10.2022).

Марочкін І.Є., Сібільова Н.В., Зозулинський О.Б. та ін. Організація судових та правоохоронних органів – Харків, 1996. – 138 с.

Капітонова Н.В. Функції правоохоронних органів : Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів). 2016. URL:http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/14732/1/%d0%9a%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b0%20%d1%

%d0%b5%d0%be%d1%80%d1%96%d1%8f%20%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b8%20%d1%82%d0%b0%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0%20%2802.06.2016%29_p166-168.pdf (дата звернення: 26.10.2022).

Положення про Національну поліцію : постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877 «Про затврдження Положення про Національну поліцію». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 26.10.2022).

Про Національну поліцію: Закон України. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/t150580?an=4 (дата звернення: 26.10.2022).

Словарь иностранных слов. – [18-е изд.]. – М.: 1989. – 624 с. – с. 556.

Философский словарь / [под ред. И.Т. Фролова]. – М.: Политиздат, 1991. – 560 с. – с. 504-505.

Новий тлумачний словник української мови: у 4-х томах. – К.: Аконіт, 1999– .Т. 1. – c. 707.

Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса / Ю.А. Тихомиров. – М.: Юринформцентр, 1998. – 798 с. – с. 47.

Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органа государственного управления / Аверьянов В.Б. – К.: Наук. думка, 1979. – 150 с. – с. 17.

Білокур Є.І. Функції правоохоронного управління: поняття, особливості, правове регулювання. – с. 35 URL:http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/h a n d l e / 1 1 3 0 0 / 2 3 7 7 / D i s s _ B i l o k u r.pdf?sequence=3&isAllowed=y (дата звернення: 26.10.2022).

Теорія держави та права: навч. посіб. /[Білозьоров Є.В., Власенко В.П., Горова О.Б., Завальний А.М., Заяць Н.В. та ін.]; за заг. ред. Гусарєва С.Д., Тихомирова О.Д. – К.: НАВС, Освіта України, 2017. – с. 62-63. URL: https://www.naiau.kiev.ua/files/kafedru/tdp/navch_pos_tdp.pdf (дата звернення: 26.10.2022).

Положення про Управління дотримання прав людини Національної поліції України : наказ Національної поліції від 16березня 2015 року № 215 (із внесеними змінами та доповненнями відповідно до наказу Національної поліції від 18 листопада 2020 року № 890).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право