Безпека цивільної авіації як об’єкт кримінально-правового регулювання

Автор(и)

  • Л. Мошняга кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології Донецький державний університет внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9565-735X
  • Л. Єрмоленко-Князєва кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін Льотна академія Національного авіаційного університету кандидат юридичних наук, доцент, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0305-7494

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.49

Ключові слова:

авіаційні безпека, цивільна авіація, акти незаконного втручання, міжнародне законодавство, національне законодавство, об’єкт кримінальних правопорушень, суспільно небезпечні, протиправні діяння, кримінально-правового регулювання безпеки цивільної авіації

Анотація

У статті досліджено проблеми кримінально-правового регулювання безпеки цивільної авіаційї. Вивчено та проведено системний аналіз чинного Кримінального кодексу України, що дозволяє виділити самостійну підсистему кримінально-правового забезпечення охорони авіаційної безпеки від актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації.

Системний аналіз норм чинного Кримінального кодексу показує, що вказаний нормативний акт не передбачає єдиного розділу, що визначає конкретний перелік кримінальних правопорушень, що посягають на авіаційну безпеку. Кримінальна відповідальність за вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації передбачена статтями, що розташовані у різних розділах Особливої частини Кримінального кодексу. Проте, це зовсім не означає, що авіаційна безпека позбавлена кримінально-правового забезпечення її охорони. Загальноприйнятним вважається, що підставою об’єднання кримінальних правопорушень у розділи Особливої частини Кримінального кодексу слугує родовий об’єкт кримінального правопорушення. В науці кримінального права розроблені різні підходи до класифікації об’єкта кримінального правопорушення (злочину). У більшості наукових джерел, присвячених питанням об’єкта, класифікація об’єктів включає: загальний, родовий (груповий) та безпосередній об’єкти (основний і додатковий). Як відомо, основний безпосередній об’єкт кримінального правопорушення, як частина родового об’єкту, визначає внесення кримінального правопорушення в той або інший розділ Кримінального кодексу.

Так, відповідно до тлумачного словника, безпека – це стан, коли комусь або чомусь ніщо не загрожує, не викликає занепокоєння. Онтологічний аспект цього поняття визначає «безпеку» як певну якість буття людини, що визначає мету та результат діяльності людини щодо захисту від загрозливих чинників, подій та явищ. Конституція України виокремлює три головні різновиди безпеки: «безпека громадянина», «громадська безпека», «безпека держави». Оскільки безпека має багато видів (авіаційна, виробнича, внутрішня, громадська, демографічна, економічна, екологічна, соціальна, національна, пожежна, радіаційна, руху, техногенна, транспорту, фінансова, харчових продуктів, ядерна тощо), поняття «безпека» в кожній галузі знання трактується порізному. Але, загалом, розуміння змісту категорії «безпека» включає відсутність небезпеки та наявність стану захищеності життєво важливих інтересів індивіда, суспільства, держави від внутрішніх та зовнішніх загроз. Дослідження нормативних характеристик актів незаконного втручання дозволяє стверджувати, що до них належать суспільно небезпечні, протиправні діяння, пов’язані з посяганням на нормальну діяльність цивільної авіації та авіаційних об’єктів, що визначені нормами міжнародного та національного законодавства як акти незаконного втручання в діяльність цивільної авіації.

Отже, авіаційна безпека, як об’єкт кримінальних правопорушень, це нормальна діяльність цивільної авіації та авіаційних об’єктів, відсутність небезпеки та наявність стану захищеності життєво важливих інтересів індивіда, суспільства, держави (життя, здоров’я, громадської безпеки, власності тощо) від актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації.

Посилання

Повітряний кодекс України: Закон України від 19.05.2011 № 3393-VI // База даних (БД) «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/.

Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації: Закон України; Програма від 21.03.2017 № 1965-VIII // БД «Законодавство України» / ВР України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/

Філіппов А.В. Поняття авіаційної безпеки: новели вітчизняного. та міжнародного права, проблеми гармонізації // Юридичний науковий електронний журнал. 3/2018. URL:http://lsej.org.ua/

Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 p., № 232/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 51. - Ст. 446.

Закон №3716 "Про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення законодавчого врегулювання у сфері безпілотних повітряних суден цивільної авіації".

Про серйозні недоліки в роботі та невідкладні заходи щодо поліпшення діяльності цивільної авіації: постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1996 р. № 1587 // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів № 19/1997.

Повітряний кодекс України: проект закону України від 10 серпня 2004 р. № 6028 // офіційний сайт Державіаадміністрації http://www.avia.gov.ua/pr_pku.htm

Безпека авіації / В. П. Бабак, В. П. Харченко, В. О. Максимов та ін.; За ред. В. П. Бабака. - К.: Техніка, 2004.-58 4 с.

Юридична енциклопедія: в 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. - К.: Укр. енцикл., 1998. - Т. 1: А-Г. - 672 с.

Малеев Ю. Н. Международное воздушное право: Вопросы теории и практики. - М.: Международные отношения, 1986. - 238 с.

Міжнародне право: Основні галузі: Підручник / За ред. В. Г. Буткевича. - К.: Либідь, 2004. - 816 с.

Баймуратов М. А. Международное публичное право: Учебник. – К.:Истина, 2004. – 552 с.

Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації: Закон України від 20 лютого 2003 р. № 545-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 17.-Ст . 140.

Соглашение о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства. Совершено в городе Минске 26 мая 1995 г. // Дипломатический вестник. - 1995.

Інформатизація управління соціальними системами: Орг.-правові питання теорії і практики: Навч. посібник / В. Д. Гавловський, Р. А. Калюжний, В. С. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. М. Швеця, Р. А. Калюжного. - К.: МАУП, 2003. - 336 с.

Авиационная безопасность: Международные конвенции и Приложение 17 / Сост.: А. Г. Корченко, С. В. Корпенко, Е. В. Пацира. - К.: НАУ, 2004. - 166 с.

Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті: наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 25.11.2005 р. № 895 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 51. - Ст. 3230.

Про затвердження Положення про нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху: наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 05.12.2005 р. № 917 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 52. - Ст. 3377.

Популярна юридична енциклопедія / Кол. авт.: В. К. Гіжевський, В. В. Головченко, В. С. Ковальський (кер.) та ін. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 528 е.; Юридична енциклопедія: в 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. - К.: Укр. енцикл., 1998. - Т . 1: А-Г.-67 2 с.

Бандурка І.О. Об’єкт злочину як кримінально-правова категорія // Право.ua. 2015. № 2. С. 70-75.

Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації: Закон України від 21.03.2017 № 1965-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ card/1965-19 (дата звернення: 26.01.2020).

Конвенція про боротьбу з незаконними актами по відношенню до міжнародної цивільної авіації від 10.09.2010. БД «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/954_013#Text.

Філіппов А.В. Поняття акту незаконного втручання у діяльність авіації у міжнародному та вітчизняному праві. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2019. № 4. С. 65–68.

Войціховський, А. В. Міжнародне право : підручник / А. В. Войціховський ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – 544 с. – ISBN 978-966-610-108-5.

An introduction to Air Law / prof. Dr. I.H. Ph.Diederiks-Verschoor. 7-th revised edition. Kluvert law international, 2001. Р. 261.

Перелік договорів про міжнародне сполучення / Державна авіаційна служба. URL: https://avia.gov.ua/pro-nas/mizhnarodna-diyalnist/ugodi-pro-povitryane-spoluchennya

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право