Сутність та соціальне призначення адвокатури: порівняльно-право- вий дискурс

Автор(и)

  • Ю.М. Бисага доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.57

Ключові слова:

адвокат, адвокатура, професійна правнича допомога, захист прав, свобод та інтересів осіб, правова держава, громадянське суспільство

Анотація

Адвокація походить від латинського advocare, що означає особу, до якої звертаються, коли потрібна допомога. У середні віки advocatus, як правило, діяв як представник феодального правителя або установи, наприклад місцевого абатства. У міру розвитку суспільства змінювалася і концепція адвокатури. На сьогодні адвокація все ще має те ж саме значення – особа, покликана виступати за іншу, але замість того, щоб бути речником чи законним представником могутнього правителя чи церкви, сучасні адвокати зазвичай відстоюють або захищають конкретні інтереси та права.
Основним Законом країни у статті 59 проголошено догматичну ідею, яка полягає у гарантуванні кожному громадянину, виключаючи будь-які прояви дискримінації право на професійну правничу допомогу. Своєю чергою, зосередження соціальної спрямованості адвокатури простежується у статті 131 з прим. 2, котра виключне право на представлення суспільних інтересів в суді, а також захист від кримінального обвинувачення делегує адвокатурі. Своєю чергою,
функціональне призначення адвокатури, як єдиної, незалежної, професійної, правозахисної інституції, що полягає у захисті прав, свобод та законних інтересів осіб, реалізується на закріплених у Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.
Розвиток правової держави неможливий без належного функціонування правових інститутів, діяльність яких спрямована на захист прав і свобод людини. Про демократичність адвокатури свідчать в першу чергу, обсяг професійних прав адвокатів та їх обов’язків, ступінь незалежності, гарантії здійснення адвокатської професії, надання правової допомоги громадянам, професіоналізм і доступність правових інструментів, дотримання в процесі провадження діяльності прав людини. Відтак, на даному етапі розвитку науки конституційного права надзвичайно актуальним та доцільним є дослідження сутності та соціальної ролі адвоката в житті громадянського суспільства, що
важливо, крізь призму положень національного та зарубіжного концепту.

Посилання

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. ООН. Голос України. 2008. № 236.

Основні положення про роль адвокатів від 01.08.1990 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_835 (дата звернення 01.12.2022 р.).

Колодій А. Громадянське суспільство та правова держава: проблеми і шляхи розбудови. Право України. № 17. 2010. С. 12–17.

Вільчик Т. Адвокатура та громадянське суспільство у правовій державі. Право України. № 11. 2014. С. 243 250

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. № 5076-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 27. Ст. 282.

Яновська О.Г. Правова та соціальна природа адвокатської професії. Вісник кримінального судочинства. № 2. 2015. С. 108–113.

Нікітченко В.В. Основна роль та завдання адвокатури як правозахисної організації. Південноукраїнський правничий часопис. № 4. 2017. С. 3–6.

Андріянов М.В. Громадянське суспільство як сфера інституціоналізації адвокатури: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. СПб., 2006. 24 с.

Нерсесян А.С. Соціальна функція адвокатури як невід’ємного елементу правосуддя в демократичному суспільстві. Часопис Київського університету права. № 2. 2014. С. 287–290

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність