Адміністративна процедура: вкотре до змісту категорії та її співвідношення із суміжними правовими поняттями

Автор(и)

  • І.М. Малик секретар судового засідання відділу забезпечення роботи секретаря та суддів судової палати управління забезпечення роботи судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів секретаріату, Касаційний адміністративний суд, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8053-1762

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.65

Ключові слова:

адміністративне провадження, адміністративне право, адміністративна процедура, адміністративний процес, порядок

Анотація

У статті встановлюється, на підставі аналізу доктринальних та нормативних джерел, зміст категорії «адміністративна процедура» та її співвідношення із суміжними правовими поняттями. Зазначено, що в аспекті обговорення суті та
призначення адміністративного процесу, без сумніву є прогресивним погляд на нього як форму правосуддя в порядку адміністративного судочинства. Зауважено, що авторка є прихильницею ідеї про існування адміністративно-процедурного права, норми якого і є по факту обслуговуючими для норм матеріального адміністративного права, інструментами їх реалізації. У свою чергу, адміністративна процедура, як визначений законом порядок розгляду та вирішення адміністративної справи, є механізмом реалізації адміністративно-правового статусу учасників адміністративних правовідносин, який, що природньо, закріплюється матеріальними нормами адміністративного права. Вбачається, що ознаками адміністративної процедури, які максимально рельєфно відбивають її сутність, є: адресний, індивідуальний характер; у результаті видається (приймається) уповноваженим суб’єктом адміністративний акт; зовнішній характер дії; спрямованість на реалізацію матеріальних норм адміністративного права та досягнення певних юридичних результатів для конкретних суб’єктів.
На думку автора, запропонований погляд на адміністративний процес та адміністративну процедуру дає змогу значно спростити (в позитивному сенсі цього слова) уявлення про адміністративне право, реальне його призначення, потенціал і ресурс його норм. Не претендуючи на глибокий рівень наукової новизни заявлених тез, авторка закликає представників наукової спільноти та практиків обговорити необхідність уніфікованого погляду на вказані галузі права, правові інститути та категорії.

Посилання

Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер‘янов (голова). К.: Юридична думка. 2004. 584 с.

Школик А.М. Адміністративно-процедурне законодавство в Україні: становлення та систематизація: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2021. 417 с.

Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР. М.: Юрид. лит., 1964. 108 с.

Клюшниченко А.П. Производство по делам о мелком хулиганстве. К.: РИО КВШ МВД СССР, 1970. 147 с.

Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право: учебник / подгот. д.ю.н., проф. А.Н. Каплуновым. Пб: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр «Пресс», 2008. 571 с.

Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). Ірпінь, 1998. 520 с.

Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закладів. Рос. мовою. К.: Літера ЛТД, 2001. 320 с.

Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник. К.: Юрінком Інтер, 2011. 576 с.

Адміністративне судочинство України: підручник / [О.М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О.Н. Панченко, В.Б. Авер’янов та ін.]. К.: Юрінком Інтер, 2009. 358 с.

Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу: Навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2012. 208 с.

Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен / Національна академія внутрішніх справ України. К.: Юрінком Інтер, 2004. 528 с.

Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. К.: Юрінком Інтер, 2003. 544 с.

Миколенко О.І. Місце адміністративного процедурного права в системі юридичних знань та системі права України: автореф. дис…на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук 12.00.07. Одеса, 2010. 44 с.

Лютіков П.С. Феномен юридичних осіб як суб’єктів адміністративного права: монографія. Херсон, 2013. 252 с.

Тимощук В.П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії. К.: «Конус-Ю», 2010. 296 с.

Тимощук В.П. Процедура прийняття адміністративних актів: питання правового регулювання: автореф. дис. канд. юрид. наук. Київ, 2009. 21 с.

Мельник Р.С. Система адміністративного права України: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2010. 415 с.

Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / автор-упоряд. В.П. Тимошук. К. : Факт, 2003. 496 с.

Школик А. Порівняльне адміністративне право: Навч. посібник. Львів, ЗУКЦ, 2007. 308 с.

Лютіков П.С. Юридичні особи як суб’єкти адміністративного права: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2013. 454 с.

Науково-практичний коментар до проекту Закону України «Про адміністративну процедуру» / Авт. колектив (Андрійко О.Ф., Бевзенко В.М. та ін.), за заг. ред. Тимощука В.П. К.: ФОП Мишалов Д.В., 2019. 460 с.

Про адміністративну процедуру: Закон України від 17 лютого 2022 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-IX#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 12. Філософія права