Сучасні підходи до визначення поняття правового звичаю

Автор(и)

  • М.М. Бедрій кандидат юридичних наук, доцент, адвокат, доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.1

Ключові слова:

звичай, звичаєве право, юридична наука, дефініція, плюралізм право розуміння, державне санкціонування

Анотація

Стаття присвячена існуючим у сучасній юридичні літературі підходам до розуміння поняття правового звичаю. Відзначено взаємозв’язок між різноманітністю дефініцій правового звичаю та плюралізмом праворозуміння. Висвітлено позитивістський вплив на розуміння правового звичаю крізь призму його визначень. Запропоновано класифікувати існуючі в українській юриспруденції дефініції правового звичаю за критерієм наявності вказівки на санкціонування звичаю державою. Відповідно до зазначеного критерію їх можна поділити на такі групи: визначення, що вказують на санкціонування з боку держави; ті, які не містять згаданої вимоги; дефініції, в яких державне санкціонування правового звичаю розглядається як його факультативна (додаткова) ознака.
Досліджено визначення поняття правового звичаю, запропоновані в як у науковій, так і в навчальній літературі з теорії та історії права, а також інших предметів (у тому числі в навчальних посібниках зі звичаєвого права). Зокрема проаналізовано більш як двадцять дефініцій правового звичаю та звичаєвого права, що представлені у працях Т. Андрусяка, С. Білостоцького, О. Васянович, М. Жовтобрюха, О. Івановської, М. Козюбри, Л. Луць, О. Мірошниченко, П. Рабіновича, І. Усенка, О. Скакун, В. Сухоноса, О. Шевченка, О. Яворської та ін. З порівняльною метою в статті охарактеризовано підходи до розуміння звичаєвого права окремих іноземних правознавців (Б. Бенсона, Дж. Мерфі, А. Прейснера) та представників суміжних галузей знань.
З’ясовано, що окремі дефініції правового звичаю використовують замість державного санкціонування близькі за значенням терміни, які однак не є тотожними цьому явищу – наприклад, соціальна санкція (санкціонування суспільством, а не державою) чи схвалення держави. Таке схвалення, ймовірно, варто розуміти дещо ширше, ніж санкціонування (є різновидом схвалення), але вужче, ніж визнання. Останнє не завжди передбачає схвалення, яке є позитивною реакцією не відміну визнання, що може бути як позитивним, так і нейтральним.

Посилання

Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Львів: Край, 2008. 224 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Київ: Алерта, 2014. 524 с.

Луць Л.А. Загальна теорія держави та права. Київ: Атіка, 2008. 412 с.

Сухонос В. Теорія держави і права. Суми: Університетська книга, 2005. 536 с.

Яворська О.С. Звичаєве право як соціальний регулятор цивільних відносин. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2013. Вип. 2. С. 129–137.

Васянович О.А. Правовий звичай у правових системах сучасності. Київ: КНЕУ, 2014. 183 с.

Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копейчикова. Київ: Юрінком Інтер, 2000. 318 с.

Правовий звичай як джерело українського права ІХ–ХІХ ст. / За редакцією І.Б. Усенка. Київ: Наукова думка, 2006. 280 с.

Івановська О.П., Івановський П.О. Звичаєве право в Україні. Етнотворчий аспект. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2014. 383 c.

Андрусяк Т.Г. Теорія держави і права. Львів, 1997. 198 с.

Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право. Київ: Атіка, 2005. 544 с.

Жовтобрюх М.М. Звичаєве право: сутність, ґенеза, чинність: дис. … канд. юрид. наук. Спец. 12.00.12 «Філософія права». Київ, 2002. 197 с.

Історія українського права / за ред. І.А. Безклубого. Київ: Грамота, 2010. 336 с.

Шевченко О.О. Звичаєве право України ІХ–ХІХ століть. Київ, 2012. 199 с.

Бедрій М. Судові механізми в історичних типах українського звичаєвого права. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. № 855. Львів, 2016. С. 301–310.

Загальна теорія права / За заг. ред. М.І. Козюбри. Київ: Ваіте, 2016. 392 с.

Мельниченко О.В. Звичаєве право. Черкаси: ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2008. 96 с.

Толкачова Н. Звичаєве право. Київ, 2006. 367 с.

Теорія держави і права. Академічний курс / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 685 с.

Білостоцький С. Застосування норм звичаєвого права в міських судах XVI – XVIII ст. Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: матер. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф (30-31 травня 2008 р.). Острог, 2008. С. 22–26.

Теорія держави і права / В.М. Субботін, О.В. Філонов, Л.М. Князькова, І.Я. Тодоров. Київ: Знання, 2005. 327 с.

Benson B.L. Customary Law. URL: http:// l i n k . s p r i n g e r. c om / r e f e r e n c e w o r k e n t ry/10.1007/978-1-4614-7883-6_515-1.

Murphy J.B. The Philosophy of Customary Law. Oxford: Oxford University Press, 2014. 160 p.

Preisner A. Zwyczaj i prawo zwyczajowe. Charakter i strukura norm Konstytucji / red. nauk. J. Trzciǹski. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1997. S. 185–195.

Гримич М. Дискусійні аспекти трактування терміна «звичаєве право». Етнічна історія народів Європи. Вип. № 8. Київ, 2001. С. 4–9.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень