Історичні витоки інституту опіки дітей, позбавлених батьківського піклування до часів проголошення незалежності Україні

Автор(и)

  • В.В. Заборовський професор, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5845-7535
  • С.В. Заборовська здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 013 «Початкова освіта» Ужгородського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0009-0000-2365-3379

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.2

Ключові слова:

опіка та піклування, етапи становлення опіки, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, інтернатні заклади, форми влаштування дітей

Анотація

У даній статті розкривається сутність інституту опіки як однієї із основних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування через призму дослідження етапів його становлення та розвитку, задля визначення основних їх закономірностей, що є важливим в умовах перебування нашої держави в складному соціально-економічному становищі, внаслідок насамперед збройної агресії рф
Проведене дослідження надало можливість виділити наступні етапи становлення та розвитку інститут опіки, дітей позбавлених батьківського піклування, а саме: період Стародавнього світу та Середньовіччя, період перебуванням українських земель під владою російської імперії та радянського союзу, період пов’язаний із проголошенням незалежності української держави.
Аргументується позиція, згідно з якою на українських землях інститут усиновлення та опіки і піклування зародився в період язичництва, а з появою Київської Русі вже починають згадуватись положення, що стосуються опіки та піклування. Акцентується увага, що за часів польсько-литовського правління, поряд з багатьма іншими інститутами отримав свій розвиток й інститут опіки та піклування (норми про захист прав сиріт містились в Статутах Великого князівства Литовського);
Робиться висновок, що період перебуванням українських земель під владою російської імперії та радянського союзу характеризувався законодавчим оформленням системи закладів опіки та піклування та подальшим їх профілюванням. Значний вплив на інститут опіки в цей період мали соціально-економічні проблеми, як результат Першої та Другої світових воєн.
Для досягнення поставленої мети, авторами були застосовані характерні для правової науки методи. Дослідження проводилося із застосуванням насамперед історично-правового, соціологічного, системно-структурного методів та діалектичного методу пізнання наукової дійсності.

Посилання

Гісем О.В. Історія України. Довідник та тести: повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації. Кам’янець-Подільський: Сисин О.В.: Абетка, 2018. 624 с.

Харук Т.Я. Становлення закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на різних етапах розвитку суспільства в Україні. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2011. № 3. С. 187–190.

Хрущ В.Л. До питання про форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на ранніх етапах розвитку людства. Цивільне право: проблеми теорії та правозастосування: матеріали XXІ наук.-практ конф., присвяч. 101-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР, ректора Харків. юрид. інту (1962–1987 рр.) В.П. Маслова (м. Харків, 17 лютого 2023 р.). Харків: НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2023. С. 334–337.

Мельник О.В. Мета усиновлення у контексті особистих немайнових прав дитини: еволюція та перспективи. Часопис цивілістики. 2015. Вип. 18. С. 76–80. 5. Miller T. The Orphans of Byzantium: Child Welfare in the Christian Empire. Washington. The Catholic University of America Press. 2003. URL: https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/tmr/article/view/15671/21789.

Токарчук Л.М. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як реалізація принципу державної охорони сім’ї: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03. Одеса, 2021. 512 с.

Кіреєва С. Історико-педагогічний аналіз проблеми соціального сирітства в Україні. Соціальна педагогіка: теорія і практика. 2007. № 4. С. 83–87.

Сьомін В.О. Нормативно-правовий аналіз історичного розвитку інституту опіки та піклування за часи Незалежної України. Аналітично-порівняльне правознавство. 2023. № 1. С. 207–211.

Статути Великого князівства Литовського: у 3-х т. / За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. Одеса: Юридична література, 2003. Т. І: Статут Великого князівства Литовського 1529 року. 464 c.

Статути Великого князівства Литовського: у 3-х т. / За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. Одеса: Юридична література, 2003. Т. III: Статут Великого князівства Литовського 1588 року. 568 с.

Кравченко О.В. Опіка над дітьми на українських землях у складі Російської імперії наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.: дис. … докт. іст. наук : спец. 07.00.01. Харків, 2019. 690 с.

Дзюба І.В., Зєлєніна М.В. Опіка та піклування в цивільному праві України: проблемні питання призначення опікунів та піклувальників. Право і суспільство. 2017. № 3. С. 48–52.

Фомін В.В. Теорія і практика організації діяльності закладів суспільної опіки дітей та молоді в Україні (кінець XVIII – початок ХХ століття): автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01. Харків, 2019. 40 с.

Кравченко О.В. Опіка над дітьми на українських землях у складі Російської імперії наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.: дис. … докт. іст. наук : спец. 07.00.01. Харків, 2019. 690 с.

Відніченко Л.І. Проблема психічної депривації дітей, які залишились без батьківського піклування. Соціально-психологічні технології розвитку особистості: зб. наук праць за матеріалами VІІІ Усеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів (м. Херсон, 07 квітня 2023 р.). Херсон: ХДУ, 2023. С. 197–202.

Цибулько Л.Г. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування, в умовах регіонального освітньо-виховного простору: дис. … д-ра пед. наук: спец. 13.00.05. Луганськ, 2014. 556 с.

Лялюк Г.М. Опіка та виховання дітей-сиріт в інтернатних закладах освіти (1956-1991 рр.). Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 71. С. 54–58.

Кононенко В.В. Кронівець Т.М., Одобецька І.С. Правове забезпечення інтересів дітей в умовах воєнного стану. Захист прав дітей в умовах війни: збірник матеріалів круглого столу до 110-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, 17 травня 2022 року). Вінниця, 2022. С. 20–28.

Покась В.П. Становлення та розвиток інтернатних закладів освіти в Україні: монографія. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. 208 с

Антонець Н.Б. В. Сухомлинський у полеміці щодо створення шкіл-інтернатів. Педагогічний альманах. 2015. Вип. 26. С. 258– 265. На с. 259.

Плугатор І.Б. Теорія і практика опіки дітей і молоді в Україні (1945‒1990 рр.): автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01. Івано-Франківськ, 2007. 26 с. 22. Султанова Н.В. Теорія і практика соціального виховання в інтернатних закладах освіти України (1956 – початок ХХІ ст.): дис. … д-ра пед. наук. спец: 13.00.01. Тернопіль, 2018. 480 с.

Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень