Забезпечення безпеки людини (human securite) крізь призму міжнародно-правового захисту: загальнотеоретична характеристика

Автор(и)

  • Т.П. Кірієнко аспірантка кафедри теорії права, конституційного та приватного права факультету 1 ІПФПНП Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0009-0008-5867-2703

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.3

Ключові слова:

права людини, захист прав людини, безпека, право на безпеку, безпека людини, Організація Об’єднаних Націй, міжнародні стандарти, міжнародна безпека, національні інтереси, інтереси людини, війна, внутрішні загрози, зовнішні загрози

Анотація

У статті проаналізовано проблеми забезпечення безпеки людини крізь призму міжнародно-правового захисту. Розкрито підходи до розуміння поняття «безпека людини» у вітчизняних дослідженнях та в міжнародному праві. Акцентовано на особливій ролі ООН у сфері забезпечення та захисту прав людини. Зазначено, що ідеї human securite почали розвиватися завдяки діяльності Організації Об’єднаних Націй, спеціальній групі дослідників. У 1994 році доповідь Програми розвитку ООН була присвячена виключно human securite. У доповіді пропонувалося розвивати ідею розширення трактування концепції безпеки особистості, виділивши в ній два взаємопов’язані фактори: захист від несподіваних та згубних порушень повсякденного способу життя (відомий як «свобода від страху») та захист від постійних загроз голоду, хвороб, злочинів і придушення (відомий як «свобода від потреби»). Далі виділялися сім окремих компонентів безпеки особистості: економічна, продовольча, безпека для здоров’я, екологічна безпека, особиста безпека (свобода від фізичного насильства і загроз), безпека меншин, політична безпека (захист основних прав і свобод людини). Окрім того, у статті порушено питання про забезпечення безпеки людини в умовах збройних конфліктів, зокрема і війни в Україні. Розглянуто переваги й недоліки діяльності ООН у цій сфері. Виокремлено проблеми, без розв’язання яких неможливе повноцінне забезпечення прав людини, особливо у сфері неправомірного їх обмеження. Відтак запропоновано варіанти розв’язання цих проблем. Наголошено, що у нинішніх умовах для України важлива співпраця, підтримка та посередництво міжнародних організацій у врегулюванні воєнного конфлікту. Першість у порядку розв’язання збройних конфліктів в Україні має належати Організації Об’єднаних Націй – головній міжурядовій міжнародній організації, яка підтримує мир і безпеку у всьому світі. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке сталося 24 лютого 2022 року, похитнуло безпекову ситуацію в Європі та в усьому світі. Цю війну вже названо найбільшим з часів Другої світової війни збройним конфліктом у Європі.

Посилання

Грушко М.В. Міжнародне гуманітарне право: навч.-метод. посіб. / за ред. проф. О. В. Бігняка. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2022. 136 с.

Human Developmet Report 1994. URL: https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1994encompletenostatspdf.pdf (viewed on 10.07.2023).

Human Development Report 2002. URL: http://undp.org/en/media/HDR_2002 (viewed on 10.07.2023).

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 10.07.2023).

Клименко Н.Г. Еволюція змісту концепту «безпека» за різних історичних епох та політичних систем. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2019/22.pdf (дата звернення: 10.07.2023).

Федорова А.М. Компаративний аналіз дефініції «безпека». Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 144–148.

Корж І. Безпека: методологічні підходи до поняття. Національний юридичний журнал: теорія і практика. 2019. Серпень. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2019/4/part_1/14.pdf (дата звернення: 10.07.2023).

Галі Бутрос. Додаток до порядку денного для світу: позиційний документ Генерального секретаря з нагоди п’ятдесятої річниці ООН. Документи ГА ООН, 50 сесія, А/50/60.S/1995/1, 25 січня 1995.

Людська безпека як імператив сучасної епохи: переніс фокусу з держави на людину / Фонд ім. Фрідріха Еберта: представництво в Україні. URL: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/07749.pdf (дата звернення: 10.07.2023).

Саричев В.І. Людський розвиток в системі державного регулювання: методологія та практика : автореф. дис. … канд. екон. Наук. Київ: НДЕІ, 2016.

Дем’яненко А.А. Інституціональні аспекти формування безпеки людського розвитку. http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21217/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20-%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90.pdf (дата звернення: 10.07.2023).

Шуміло І.А. Міжнародна система захисту прав людини: навч. посіб. Київ: ФОП Голембовська О.О., 2019. 168 с.

Громовенко К.В., Грушко М.В., Мануїлова К.В. Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів: навч.-метод. посіб. Одеса: Юридика, 2023. 132 с.

Жалімас Д. Збалансування національної безпеки та прав людини: поточні регіональні виклики. Права людини і національна безпека: роль органу конституційної юрисдикції: зб. матер. Міжнар. наук.‑практ. конф. (м. Київ, 27 черв. 2019 р.) Київ: ВАІТЕ, 2019. С. 82–84.

Annan K. Secretary – General Salutes International Workshop in Human Securites in Mongolia 2000. 8-10 may. Press Release SG/SM/.7382. URL: https://press.un.org/en/2000/20000508.sgsm7382.doc.html.

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 / ООН. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення: 10.07.2023).

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 / ООН. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата звернення: 10.07.2023).

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966 / ООН. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text (дата звернення: 10.07.2023).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Європейська конвенція з прав людини) від 04.11.1950 / Рада Європи. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 10.07.2023).

Основні принципи поводження з в’язнями: Резолюція 45/111 Генеральної Асамблеї ООН від 14.12.1990. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_230#Text (дата звернення: 10.07.2023).

Управління ООН з прав людини в Україні презентувало доповіді щодо поводження з військовополоненими та загальної ситуації з правами людини в Україні. Організація Об’єднаних Націй. Україна: офіц. вебсайт. 2023. 24 берез. URL: https://ukraine.un.org/uk/224744-управління-оон-з-прав-людини-в-україні-презентувало-доповіді-щодо-поводження-з (дата звернення: 10.07.2023).

Роль Ради Безпеки ООН у підтримці міжнародного миру та безпеки в сучасному світі та оцінка її ефективності на прикладі України. https://censs.org/rol-rady-bezpekyoon-u-pidtrymtsi-mizhnarodnoho-myru-tabezpeky-v-suchasnomu-sviti-ta-otsinka-yiyiefektyvnosti-na-prykladi-ukrayiny/ (дата звернення: 10.07.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень