Особливості кодифікаційних робіт над Йозефінським кодексом 1787 р.

Автор(и)

  • Р.В. Савуляк кандидат юридичних наук, докторант кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, суддя судової палати з розгляду цивільних справ Львівського апеляційного суду, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7680-0766

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.5

Ключові слова:

переробка Проєкту Терезіанського кодексу 1766 р., Законотворча (Законодавча) комісія, Йоганн Бернгард Гортен, Хофрат Ценкер, кодифікація австрійського цивільного права, Цивільний кодекс для Галичини 1797 р., Загальне цивільне уложення Австрійської імперії 1811 р., Державна рада Габсбурзької монархії, Марія-Терезія, Йосиф ІІ

Анотація

Автором розглянуто особливості кодифікаційного процесу з укладення Йозефінського кодексу 1787 р. в Габсбурзькій монархії. Притому насамперед проаналізовано стан наукового дослідження означеної проблеми як в науці історії австрійського права, причому і XIX ст., і сучасній, так і в українській історико-правовій науці. У статті розкрито передумови укладення Йозефінського кодексу внаслідок переробки Проєкту Терезіанського кодексу 1766 р. Головну увагу у дослідженні зосереджено на висвітленні етапів довготривалих кодифікаційних робіт над Йозефінським кодексом, а саме таких, як: представлення фахових коментарів до Проєкту, лекції-відповіді на них Законотворчої комісії під керівництвом Хофрата Ценкера, зауваження концептуаліста Державної ради Йоганна Бернгарда Гортена на ці лекції-відповіді, консультації-обговорення Проєкту в Державній раді та консультації Законотворчої комісії під очільництвом Й.- Б. Гортена.
У статті наведено приклади протистояння ухваленню Йозефінського кодексу, зокрема висунення вимоги про повне скасування римського права як джерела права Габсбурзької монархії. Окрему увагу приділено встановленим у патенті імператриці Марії-Терезії про перероблення Проєкту Терезіанського кодексу 1772 р. юридично-технічних настановам, принципам такої переробки.
Автором виявлено вплив імператора Йосифа ІІ на остаточне ухвалення першої частини Йозефінського кодексу (про особове право), котра передбачала права осіб та, головно, врегульовувала шлюбно-сімейне право, а саме відносини між подружжям та батьками і дітьми, а також інститут опіки. Крім того, у статті охарактеризовано структуру першої частини Кодексу. Притому автором з`ясовано особливість назви даного законодавчого акту та уточнено назву його першоджерела. На підсумок автором обґрунтовано історико-правове значення Йозефінського кодексу.

Посилання

Harrasowsky Philipp Harras Ritter. Geschichte der Codification des österreichischen Civilrechtes. Wien: G.J. Manz`schen Buchhandlung, 1868. XІІ, 167 s. URL: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044056941719&view=1up&se.

Der Codex Theresianus und seine umarbeitungen / Hrsg. und mit anmerkungen versehen von Philipp Harras Ritter Harrasowsky. Wien: C. Gerold’s sohn, 1883– 1886. URL: https://catalog.hathitrust.org/Record/008374646.

Der Codex Theresianus und dem Entwurfe Gorten`s. Der Codex Theresianus und seine umarbeitungen / Hrsg. und mit anmerkungen versehen von Philipp Harras Ritter Harrasowsky. Wien: C. Gerold’s sohn, 1883-1886. Band IV. 1886. 557 s. URL: https://ia801608.us.archive.org/29/items/dercodextheresi02martgoog/dercodextheresi02martgoog.pdf.

Brauneder Wilhelm. Vernünftiges Recht als überregionales Recht: Die Rechtsvereinheitlichung der österreichischen Zivilrechtskodifikationen 1786–1796–1811. Europäische Rechtsund Verfassungsgeschichte. Ergebnisse und Perspektiven der Forschung. Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte (ERV) / hrsg. von Reiner Schulze. Berlin: Duncker und Humblot, 1991. Band 3. 256 s. S. 121–140.

Brauneder Wilhelm. Österreichs Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB). Eine europäische Privatrechtskodifikation. Band I: Entstehung und Entwicklung des ABGB bis 1900. Schriften zur Europäischen Rechtsund Verfassungsgeschichte (ERV). 2014. Band 60. 308 s.

Савуляк Р.В. Йозефінський кодекс 1787 р.: передумови укладення, кодифікаційні роботи, структура, загальна характеристика та значення. Збірник наукових праць Scientia: за матеріалами III Міжнародної науково-теоретичної конференції «Modernization of today’s science: experience and trends» (м. Сінгапур (SGР), 24 лютого 2023 року). С. 92–96. URL: https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/749.

Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. Львів: Світ, 1996.

Кульчицький В., Левицька І. Джерела, структура, основні положення Австрійського цивільного кодексу 1811 р. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2009. Вип. 48. С. 46–51. URL: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/LVIV/visnyk_48.pdf.

Krętosz Józef. Geneza józefińskiej polityki kościelnej cesarza Józefa II w monarchii Habsburskiej (1780–1790). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. 2001. № 34. S. 292–303. URL: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/11763/1/Kretosz_Geneza_jozefinskiej_polityki_koscielnej_cesarza_Jozefa_II.pdf.

Савуляк Р.В. Кодифікації цивільного права в Австрійській монархії у другій половині XVIII ст.: кодифікаційні роботи, загальна характеристика та значення. Актуальні дослідження правової та історичної науки (Випуск 48): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 9-10 березня 2023 р.) / [ редкол.: О. Яремко та ін.]; ГО «Наукова спільнота»; WSSG w Przeworsku. Тернопіль: ФОП Шпак В.Б. 81 с. С. 68–78. URL: https://www.lex-line.com.ua/data/downloads/file_1681906813.pdf.

Никифорак М.В. Буковина в державно-правовій системі Австрії (1774–1918 рр.). Чернівці: Рута, 2004. 384 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Nykyforak_Mykhailo/Bukovyna_v_derzhavno-pravovii_systemi_Avstrii_1774-_1918_rr.pdf?PHPSESSID=9roglukvnkdmh76dg40tuvgge4.

Никифорак М.В. З історії кодифікації австрійського цивільного та цивільно-процесуального права. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 82: Правознавство. Чернівці: ЧДУ, 2000. 104 с. С. 18–21. URL: http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2000_0082.pdf.

Szabo F. Kaunitz and Enlightened Absolutism 1753–1780. New York: Cambridge University Press, 1994. 380 p.

Предисловие / С.С. Маслов. Всеобщий гражданский кодекс Австрии = Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch / пер. с нем. С.С. Маслов. Москва: Инфотропик, 2011. 272 с. С. ІІІ-V. URL: https://jurkniga.ua/contents/vseobshchiy-grazhdanskiykodeks-avstrii.pdf.

Xapитoнoв Є.O. Пpийняття нoвoгo Цивiльнoгo кoдeкcy Укpaïни i дocвiд кoдифiкaцiï цивiльнoгo зaкoнoдaвcтвa Aвcтpiï. Наукові праці Одеської національної юридичної академії. Том 1. Одеса: Юридична література, 2002. 328 с. С. 250– 257. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/19010/%d0%9d%d0%b0%d1%83%d0%ba.%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%20%d0%9e%d0%b4%d0%b5%d1%81.%20%d0%bd%d0%b0%d1%86.%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b4.%20%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4.%20%d0%a2.1.pdf?sequence=1&isAllowed=y.%d0%a2.1.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Передмова / К. Нешвара. Цивільний кодекс Галичини, 1797: [проект Карла-Антона Мартіні / передм. К. Нешвара; вступ В.А. Васильєва; пер. з нім.: М. Мартинюк, О. Павлишинець]. Івано-Франківськ: Вавилонська бібіліотека; Юрид. компанія «Моріс Ґруп», 2017. 271 с. С. 10–29.

Стефанчук Р., Блажівська О. Історичні аспекти створення Галицького цивільного кодексу 1797 року. Вісник Національної академії прокуратури України. 2014. № 4. С. 42–48. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2014_4_9.

Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Приватне право як концепт: пошук парадигми: монографія. Одеса: Фенікс, 2014. 798 с.

Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Том 1. Основы. москва: Международные отношения, 1998.

Марченко М.Н. Вторичные источники романо-германского права: прецедент, доктрина. Вестник московского ун-та. Серия 11. Право. 2000. № 4. С. 52–63.

Ehe patent vom 16ten Januar 1783 (JGS 117). Faksimile des. Joseph des Zweyten, Römischen Kaisers, Gesetze und Verfassungen im Justitz-Fache. 1780-1784: Gesetzestexte. Justizgesetzsammlung. ALEX – Historische Rechts- und Gesetzestexte Online. Wien: Kaiserlich-königliche Hof- und Staats-Serarial-Druckerei, 1817. S. 192– 203. URL: https://alex.onb.ac.at/cgicontent/alex?aid=jgs&datum=1001&page=214&size=45.

Jaworski I. Zarys Powszechnej historii ustrojów państwowych i prawa. Wrocław: Nakładem sekcji wydawniczej koła prawników Wrocławskiego Uniwesytetu, 1947. 223 s.

Цьольнер Е. Історія Австрії / пер. з нім. Р. Дубасевич, Х. Назаркевич, А. Онишко, Н. Іваничук. Львів: Літопис, 2001. 712 с.

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch. Erster Teil. Vienna: Johann Thomas Edlen von Trattnern, 1786. 156 s. URL: http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOCIALWUBX5/d8ad5ff0-1d84-4f7a-ac54-7366255d8ade/PDF.

1786. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch. URL: https://www.rookebooks.com/1786-allgemeines-burgerliches-gesetzbuch.

Banniza Joseph Leonard von. Alphabetisches Gesetzlexikon über das Аllgemeine bürgerliche Gesetzbuch. Еrster Teil. Wien: Verlag bei Joseph Edlen von Kurzbeck, 1788. VIII, 145 s. URL: https://gutenberg.beic.it/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=14440153.xml&dvs=1688679963177~87&locale=uk&search_terms=&show_metadata=true&adjacency=&VIEWER_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY_RULE_ID=7&divType=.

Banniza Joseph Leonard von. Gründliche Anleitung zu dem Аllgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche. Еrster Teil. Wien: Verlag bei Joseph Edlen von Kurzbeck, 1787. URL: https://books.google.com.ua/books?id=ZuNlKMQS28C&pg=PP3&hl=uk&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false.

Огоновський О. Систем австрийського права приватного. Т. 1. Науки загальні і право річеве. Львів: З друкарні НТШ, 1897. 337 с.

Josephinisches Gesetzbuch. URL: http://www.koeblergerhard.de/Fontes/JosephinischesGesetzbuch1787.pdf.

Josephinisches Gesetzbuch (1787). URL: http://www.koeblergerhard.de/Fontes/JGB20070429-rund18800woerter.htm.

Josephinisches Gesetzbuch (JGS 591). Faksimile des. Joseph des Zweyten, Römischen Kaisers, Gesetze und Verfassungen im Justitz-Fache. Jahrgang von 1785 bis 1786. Zweyte Fortsetzung (1786). Justizgesetzsammlung. ALEX – Historische Rechts- und Gesetzestexte Online. Wien: Kaiserlich-königliche Hof- und StaatsSerarial-Druckerei, 1817. S. 71–130. URL: https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?apm=0&aid=jgs&datum=10030003&zoom=2&seite=00000071&ues=on&x=16&y=9.

Brauneder Wilhelm. Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch für die gesamten Deutschen Erbländer der österreichischen Monarchie von 1811. Gutenberg-Jahrbuch. 1987. B. 62. 375 s. S. 214–254.

Цивільний кодекс Галичини, 1797: [проект Карла-Антона Мартіні / передм. К. Нешвара; вступ В.А. Васильєва; пер. з нім.: М. Мартинюк, О. Павлишинець]. Івано-Франківськ: Вавилонська бібліотека; Юрид. компанія «Моріс Ґруп», 2017. 271 с.

Загальне цивільне уложення Австрійської імперії 1811 року. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях. Т. 1 / уклад. Ю.В. Білоусов, І.Р. Калаур, С.Д. Гринько та ін.; за ред. Р.О. Стефанчука та М.О. Стефанчука. Київ: Правова єдність, 2009. 1168 с. С. 1025–1150.

Пиртко М.С. Державно-правові реформи в Австрії у 40-90 роках XVIII ст.: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософії: спец. 081 «Право» (галузь знань – 08 «Право») / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2021. 258 с. URL: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/08/dis_pyrtko.pdf.

Płaza Stanisław. Historia prawa w Polsce. Zarys wykładu. Część II. Polska pod zaborami. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 1993. 208 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень