Професор О.Ф. Кістяківський: переосмислення пластів української історії (до 190-річчя від дня народження)

Автор(и)

  • О.В. Харитонова кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9438-4575

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.7

Ключові слова:

Кістяківський Олександр Федорович, кримінальне право, кримінально-правові погляди, наукова біографія, наукова спадщина

Анотація

У статті аналізується життєва та наукова біографія видатного українського криміналіста, професора Університета Св. Володимира Олександра Федоровича Кістяківського (1833–1885), крізь призму генеалогії його сім’ї, яка подарувала світові визначну наукову династію, та реставрацію тих наукових і політичних контекстів, в яких відбувалася його академічна діяльність. Авторка шукає місце біографії вченого на більш широкій мапі світового наукового розвитку, демонструє суголосність та розбіжності його поглядів з важливими методологічними розвилками правової науки, підсвічує паралелі між його науковим світоглядом та сучасними науковими концепціями.
Серед важливих ідей у наукових пошуках професора О.Ф. Кістяківського авторка називає його увагу до ембріології права – сумлінну роботу з матеріалами звичаєвого права і, завдяки цьому, здатність до більш широкого бачення джерел кримінального права; операціоналізацію історичного та порівняльного методів у кримінальному праві таким чином, щоб віднайти «загальне кримінальне право», «загальні начала справедливості у різноманітті права всіх часів і народів» – ідеї, суголосні з інтернаціоналізацією сучасного кримінального права та універсалістськими трендами у його розвитку; вдалу інтеграцію догматичного та соціологічного вивчення кримінально-правових явищ з метою якісного розширення евристичних горизонтів; незмінну гуманістичну спрямованість його наукових досліджень та її потужний вплив на розвиток кримінально-правової теорії та практики.
Наукова розвідка авторки супроводжується висуненням цікавої гіпотези, що стосується родоводу О.Ф. Кістяківського і грунтується на его-документах, пов’язаних з історією повсякденності і увагою до мікро-історії, яка дає можливість переосмислювати деякі пласти макро-історії і по-новому оцінювати ті чи інші її інтерпретації. Здійснена на стику співставлення сімейних свідчень та сімейних наративів батька та правнучки Олександра Федоровича Кістяківського, розвідка авторки пропонує сміливу версію пов’язаності родовода Кістяківських з фігурою Олександра Безбородька, представника української козацької шляхти, князя і канцлера Російської імперії, і пропонує подальшим дослідникам нові шляхи для наукових пошуків та інсайтів.

Посилання

Кистяковский А.Ф. О значении судебной реформы в деле улучшения уголовного правосудия: (Речь, произнес. на торжеств. акте ун-та Св. Владимира 9-го нояб. 1869 г.). К.: Унив. тип., 1870. 60 с.

Кистяковский Б.А. В защиту права (Интеллигенция и правосознание). М. 1909 г.

Вoрожбит І. Темпоральність як механізм організації соціального часу професурою Університету Св. Володимира: О.Ф. Кістяківський. Україна у світовій історії. № 3 (52). 2014. C. 108–117. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/33688555.pdf.

Мусіяченко О.С. Музика у повсякденному житті київської інтелігенції на сторінках щоденника О.Ф. Кістяківського. Матеріали V щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27.05.2015, м. Київ. С. 234–243. URL: https://core.ac.uk/download/33690886.pdf.

Нікітенко А.І. Жіноцтво в благодійній та освітній діяльності Київської старої громади (70–80-ті рр. XIX ст.). URL: https://oaji.net/articles/2017/4767-1494768348.pdf.

Нікітенко А.І. Подружнє життя очима дружини громадівського інтелігента у 70-80-х роках XIX століття (за матеріалами листів О.І. Кістяківської). URL: https://oaji.net/articles/2017/4767-1497632427.pdf.

Cенаторська ревізія Київської та Чернігівської губерній: зі щоденника О.О. Половцова (жовтень 1880 – травень 1881). Упоряд.: Марина Будзар, Євген Ковальов, Дарина Терещенко. Київ: StreamARLine, 2019. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28860/1/M_Budzar_E_Kovalov_SRKCHG_IFF_UG.pdf.

Кістяківський О.Ф. Щоденник (1874– 1885): У 2 т. / Упоряд. В.С. Шандра (старш. упоряд.), М.І. Бутич, І.І. Глизь та ін. К.: Наук. думка, 1995. Т. 2: 1880– 1885. 584 с. URL: http://history.org.ua/LiberUA/5-12-004325-9/5-12-004325-9.pdf.

Кістяківський О.Ф. Щоденник (1874– 1885): У 2 т. / Упоряд. В.С. Шандра (старш. упоряд.), М.І. Бутич, І.І. Глизь та ін. К.: Наук. думка, 1994. Т. 1: 1874–1879. 647 с. URL: http://archeos.org.ua/wp-content/uploads/2013/11/Кістяківський-О.-Ф.-Щоденник-Т.1-1994.pdf.

Довідка про історично-краєзнавче дослідження щодо обґрунтування символіки Шевченківської сільської ради. URL: https://shevchenkove-gromada.gov.ua/istorichna-dovidka-23-05-43-24-09-2019/.

Хейман С. Кістяківський. Боротьба за національні та конституційні права в останні роки царату [Текст]: пер. з англ. / Сьюзен Хейман. К.: Основні цінності, 2000. 302 с.: фотогр. (Серія «Спадщина»; кн. 9). – Пер. изд.: Kistiakovsky. The Struggle for National and Constitutional Rights in the Last Years of Tsarism / Susan Heuman. – Cambridge, Massachusetts, 1998.

Кистяковский А.Ф. Уголовное право Италии. (Пессина и современное движение итальянского уголовного права и науки). Судебный журнал. 1873. № 4. С. 46.

Белогриц-Котляревский Л. Очерк научной деятельности профессора А.Ф. Кистяковского // Киевская старина. 1885. Кн. 6.

George Kistiakowsky’s Interview. URL: https://ahf.nuclearmuseum.org/voices/oralhistories/george-kistiakowskys-interview/.

Vera Kistiakowsky’s Interview. URL: https://ahf.nuclearmuseum.org/voices/oralhistories/vera-kistiakowskys-interview/.

Харитонова О.В. Кримінально-правові погляди О.Ф. Кістяківського: наукова спадщина та її значення для сучасних кримінально-правових досліджень: монографія / О.В. Харитонова. Х.: Право, 2010. 252 с. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/4163/1/Haritonova_2010.pdf.

Воспоминания священника Федора Кистяковского. Киев. старина. 1895. Кн. 1 URL: http://iht.univ.kiev.ua/library/ks/1895/pdf/kievskaya-starina-1895-1-D-(0056-0075).pdf.

Шевельов Ю. Москва, Маросєйка. URL: https://parafia.org.ua/biblioteka/statti/moskva-marosejka/.

Права, по которым судится малороссийский народ: Высочайшим всепресветлейшей, державнейшей Великой Государыни Императрицы Елизаветы Петровны, самодержицы всероссийской, ее императорского священнейшего Величества повелением: Из 3 кн. / Под ред. А.Ф. Кистяковского. К.: Унив. тип., 1879.1054 с.

Лучицкий И. Труды А.Ф. Кистяковского в области истории и обычного права. Киевская старина. Кн. 1. С. 83.

Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права с подробным изложением начал русского уголовного законодательства. Часть общая: Учеб.: 3-е изд. К.: Тип. Иогансона, 1891.

Tamanaha B.Z. A Vision of Social-Legal Change: Rescuing Ehrlich from «Living Law». Law and Social Inquiry. 2011. No 1. C. 297– 318. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1689669.

Антонов М. Ойген Ерліх про закон і правосуддя. Філософія права і загальна теорія права. No 2/2012. С. 356– 368. URL: http://phtl.nlu.edu.ua/article/download/184037/183798.

Кистяковский А.Ф. Возможно ли у нас отделить экзамены юристов от преподавания и ввести государственные экзамены на судебные должности. Судебный вестник. 1876. № 40.

Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права с подробным изложением начал русского уголовного законодательства. Часть общая. 2-е испр. и значит. доп. изд. К.: Тип. Давиденко, 1882. 930 с.

Дельмас-Марти М. Креолизация понятия человечества. Курьер ЮНЕСКО, апрельиюнь 2018. С. 42–46.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень