Ґенеза правового закріплення та забезпечення доступу до інформації в Україні

Автор(и)

  • Х.І. Кметик-Подубінська кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6572-7134

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.10

Ключові слова:

інформація, право на інформацію, доступ до інформації, джерело інформації, цензура, свобода слова та друку, захист свободи інформації

Анотація

У статті досліджено питання становлення та еволюції розвитку права на доступ до інформації в Україні. Вивчення трансформацій та сучасних тенденцій у сфері доступу до інформації важливе для розуміння сутності та напрямків розвитку цього права, яке є особливо значимим в реаліях сучасного інформаційного суспільства.
Автором зауважено, що проблематика доступу до інформації в Україні має давні історичні витоки і органічно пов’язана з розумінням феномену інформації в цілому та її роллю в цивілізаційному розвитку українського суспільства. Власне тому метою статті є дослідження ґенези правового закріплення та забезпечення доступу до інформації в Україні.
Оптимальною методологічною основою для дослідження є комплекс філософсько-світоглядних підходів до вивчення ґенези правового закріплення та забезпечення доступу до інформації в Україні, загальнонаукових та спеціально юридичних методів. Використано методи аналізу, синтезу, дедукції, індукції, історико-правовий, термінологічний, герменевтико-правовий та порівняльно-правовий методи.
У статті прослідковано історію правового закріплення та забезпечення доступу до інформації в Україні. З’ясовано основні періоди розвитку права на інформацію, на кожному з яких досліджено особливості підходів до розуміння значення інформації та забезпечення доступу до неї. Акцентовано на питанні доступу до інформації в контексті свободи слова, думки та друку, а також цензури як способу контролю та обмеження свободи інформації в Україні.
Автором зроблено висновок про те, що сучасна держава не сприймається у змістовному відриві від прав людини, одним із найважливіших серед яких є право на інформацію та доступ до неї. Зазначене право має давню історію, невід’ємну від історії інституту прав та свобод людини. Під впливом різних історичних етапів життя суспільства розуміння права на доступ до інформації мало свої особливості. Провідною тенденцією розвитку доступу до інформації було постійне тяжіння до розширення, законодавчої захищеності та гарантованості, що концептуально втілено у нормах сучасного вітчизняного законодавства.

Посилання

Богдан Ю.В. Конституційно-правові основи забезпечення доступу до інформації в Україні та країнах Європейського Союзу: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2019. 228 с.

Бойко І.Й. Держава і право Гетьманщини: навчальний посібник для студентів вищих та середніх спеціальних юридичних навчальних закладів і факультетів. Львів: Світ, 2000. 120 с.

Горобцов В.О. До історії конституційного закріплення права громадян України на інформацію. URL: http://weareukrainians.com/our-publications/on-linepublikatsiyi/do-istoriyi-konstitutsiynogo-zakriplennya-prava-gromadyanukrayini-na-informatsiyu.

Євтушенко Ю. Грушевський Михайло Сергійович. Конституціоналіст. URL: https://constitutionalist.com.ua/hrushevskyj-mykhajlo-serhijovych/.

Єрмолаєв В.М. Вищі представницькі органи влади в Україні (історико-правове дослідження): автореф. дис. … доктора юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2006. 40 с.

Кампо В. Конституційні погляди Михайла Драгоманова та Сергія Подолинського і сучасність. Юридична газета. № 9 (739). URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/konstytutsiine-pravo/-konstituciyni-poglyadi-mihayla-dragomanova-ta-sergiya-podolinskogo-i-suchasnist.html.

Конституція України. Відомості Верховної Ради. 1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4303.

Кульчицький В., Тищик Б., Бойко І. Галицько-Волинська держава (1199–1349). Монографія. Львів, 2005. 280 с., іл.

Мороз О.Ю. Представницькі інститути влади в Україні: історичні традиції та сучасний розвиток: автореф. Дис. … канд. політ. Наук: 23.00.02 Львів, 2001. 179 с. URL: http://www.ukrdissers.info/disser_85601.html.

Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького / упоряд. О.М. Уривалкін. Хрестоматія з історії України. Київ. 2007. С. 229–245.

Про доступ до публічної інформації. Закон України від 13.01.2011 року № 2939- VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text.

Про захист персональних даних. Закон України від 01.06.2010 року № 2297-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17?find=1&-text=%D0%BE%D0%B1%D0%B-C%D0%B5%D0%B6#w1_11.

Про інформацію. Закон України від 02.10.1992 № 2657-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право