Особливості контролю у сфері реалізації права інтелектуальної власності

Автор(и)

  • Н.П. Капітаненко доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.22

Ключові слова:

контроль, право інтелектуальної власності, реалізація права, суб’єкт права, державний контроль, громадський контроль

Анотація

В статті проаналізовано особливості контролю у сфері реалізації права інтелектуальної власності. Визначено, що відносини у сфері реалізації права інтелектуальної власності потребують належного контролю задля забезпечення гарантії свободи кожного на інтелектуальну діяльність та права на її результати.
Зазначено, що контроль характеризується такими ознаками: основна мета контролю полягає в забезпеченні законності та дисципліни в управлінні; здійснення контролю органами, які представляють усі гілки влади (законодавчої, виконавчої, судової) та громадськістю; формами реалізації контролю є перевірка, витребування звітів, пояснень тощо; систематичність та безперервність контролю діяльності суб’єктів, які функціонують у галузі права інтелектуальної власності; безперешкодне відвідування контролюючим органом об’єкта, який підлягає контролю; право втручання контролюючого органу в оперативну діяльність підконтрольного об’єкта; надання в процесі та за результатами контролю обов’язкових до виконання приписів; право застосовувати заходи адміністративного примусу до правопорушників за результатами контролю.
В процесі дослідження встановлено риси контролю як явища у сфері реалізації права інтелектуальної власності, а саме: контроль є самостійною функцією управління; широка сфера упорядкування суспільних відносин, велика кількість об’єктів права інтелектуальної власності; контроль має місце на кожному етапі діяльності суб’єктів правовідносин в означеній сфері; контроль є одним із способів забезпечення законності та дисципліни у сфері реалізації права інтелектуальної власності; здійснення контролю державними інспекторами з питань інтелектуальної власності; поєднання державного та громадського контролю, що відповідає принципам публічного управління та сприяє формуванню громадянського суспільства.
Аргументовано, що сутність контролю у сфері реалізації права інтелектуальної власності полягає у встановленні відповідності діяльності суб’єктів права інтелектуальної власності та інших учасників правовідносин у вказаній галузі передбаченим приписам шляхом перевірки органами державної влади, відповідно до визначених повноважень, та громадськістю.

Посилання

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Угода від 27.06.2014 р., ратифікована Законом України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 16.09.2014 р. № 1678-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 40. Ст. 2021.

Капітаненко Н. П. Правові засади адміністративно-правового регулювання у сфері реалізації права інтелектуальної власності. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. № 2. Т. 2. С. 38–42. URL: http://pjv.nuoua.od.ua/v2-2_2019/10.pdf (дата звернення: 21.07.2023).

Авер’янов В.Б., Андрійко О.Ф., Полюхович В.І., Хорощак Н.В. Академічні дослідження проблем державного управління та адміністративного права: результати і перспективи. Юридичний журнал. 2004. № 5(23). С. 52–56.

Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади / НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. Київ: Наукова думка, 2004. 304 с.

Андрощук Г. Інтелектуальна власність: юридична форма – економічний зміст. Юридична газета. 2016. № 34-35 (532- 533). URL: http://yur-gazeta.com/interview/intelektualna-vlasnist-yuridichna-formakonomichniy-zmist.html (дата звернення: 21.07.2023).

Бошицький Ю.Л. Інтелектуальна власність в сучасній Україні – актуальні питання модернізації та правового регулювання. Часопис Київського університету права. 2013. № 1. С. 213–217.

Кодинець А. Реформування законодавства у сфері інтелектуальної власності: сучасне відображення минулого. Вісник Національної академії прокуратури України. 2015. № 2. С. 11–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2015_2_4 (дата звернення: 21.07.2023).

Орлюк О.П. Захист прав інтелектуальної власності в контексті європейської інтеграції. Вісник Національної академії правових наук України. 2016. № 3. С. 58–74. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2016_3_15 (дата звернення: 21.07.2023).

Харитонова О.І. До визначення поняття права інтелектуальної власності. Актуальні проблеми держави і права. 2009. Вип. 51. С. 51–59.

Ярошевська Т.В. Проблеми охорони прав промислової власності в Україні [Текст] [монографія]; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. Дніпро: Біла К.О. [вид.], 2020. 371 с.

Вітвіцький С.С. Контроль як гарантія законності діяльності публічної адміністрації: монографія. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. 2015. 368 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250000 / уклад. та голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. VIII. 1728 с.

Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), В.М. Гаращук, В.В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. Х.: Право, 2010. 624 с.

Коломоєць Т. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2011. 576 с.

Нижник Н.Р. Україна – державне управління, шляхи реформування. Н.Р. Нижник. К.: УАДУ, 1997. 72 с.

Полінець О.П. Контроль в державному управлінні України: теоретико-організаційні питання: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: Нац. акад. держ.упр. при Президентові України. К., 2003. 20 с.

Демократичні засади державного управління та адміністративне право: монографія / [Кол. авт.: Шемшученко Ю.С., Авер’янов В.Б., Андрійко О.Ф., Кресіна I.О., Нагребельний В.П. та ін.]; за заг. ред. д.ю.н. В.Б. Авер’янова. К.: Юридична думка, 2010. 496 с.

Капітаненко Н.П. Контроль у сфері реалізації права інтелектуальної власності: поняття та види. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 3. Т. 2. С. 45–48. URL: http://lsej.org.ua/3-2_2020/13.pdf (дата звернення: 21.07.2023).

Про схвалення Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 р. № 402-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-2016-%D1%80#n8 (дата звернення: 21.07.2023).

Воронкова В.Г., Капітаненко Н.П., Нікітенко В.О. Правові засади захисту інтелектуальної власності у цифровому суспільстві. ScienceRise: Juridical Science. 2019. № 4(10). с. 32–37.

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 32.

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36.

Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 674. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674-2002-%D0%BF#Text (дата звернення: 21.07.2023).

Гаращук В.М. Доктрина контролю та нагляду у сфері організаційно-управлінських відносин. Харків: Право, 2013. С. 175–192.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право