Правове закріплення інтелектуальної власності як складової термінологічного апарату

Автор(и)

  • М.В. Котенко кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8046-6641

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.23

Ключові слова:

власність, інтелектуальна власність, ознаки інтелектуальної власності, термін, дефініція

Анотація

В роботі автором визначено актуальність теми наукового дослідження. Відзначено, що принциповість вивчення інтелектуальної власності як самостійного правового терміну зумовлено: по-перше, загальним методологічним значенням вивчення та удосконалення понять і категорій юриспруденції, а також термінології, що вживається в актах правотворчості, правотлумачення та правозастосування; по-друге, існуючими недоліками її термінологічного закріплення в положеннях як актів міжнародного права, так і актів законодавства України; по-третє, доктринальною невизначеністю інтелектуальної власності як складової понятійно-категоріального апарату юридичної науки
Доведено перспективність використання ціннісно-правового підходу, що було взято за основу вивчення інтелектуальної власності як особливого ціннісно-правового феномену, що дозволить не лише визначити ключові властивості інтелектуальної власності, але і вкласти їх в основу удосконаленого понятійного визначення і термінологічного закріплення. Встановлено стан наукової розробки тематики статті. На підставі проведеного аналізу стану термінологічного закріплення інтелектуальної власності, що представлене в положеннях міжнародних правових актів та актів законодавства України, надано йому критичну оцінку, визначено недоліки. Встановлено, що переважна більшість вчених до розуміння інтелектуальної власності підходять з точки зору протилежних теорій – пропрієтарної та теорії виключних прав. При чому навіть в юридичній науці вченими вже ведеться дискусія щодо того, чи стосуються ці теорії інтелектуальної власності чи все ж таки теорії прав інтелектуальної власності.
Узагальнено, що наявний стан термінологічного визначення поняття «інтелектуальна власність» відображає: по-перше, ціннісне сприйняття інтелектуальної власності як такої, що потребує персоналізації та визначення кола прав суб’єктів, з метою її потенційної юридичної охорони та можливого правового захисту; по-друге, інтелектуальна власність розглядається як результат творчої діяльності, що може здійснюватися лише людиною в силу її творчих (інтелектуальних) здібностей; по-третє, правотворець чітко визначає сфери творчої діяльності людини, де результатом буде інтелектуальна власність, до яких відносить виробничу, наукову та художню; по-четверте, інтелектуальна власність розуміється крізь призму персоніфікованого права відповідних суб’єктів, котре стосується результатів творчої діяльності у виробничій, науковій та художній сферах.

Посилання

Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті Європейської інтеграції: концептуальні засади: монографія / За ред. О.П. Орлюк. Київ: Лазурит-Поліграф, 2010. 464 с.

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123.

Немеш П.Ф. Правова охорона торговельних марок в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2009. 204 с.

Атаманова Ю.Є. Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2003. 212 с.

Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14.07.1967 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/MU67K05U?ed=1967.

Право інтелектуальної власності: навчальний посібник / О.П. Орлюк, А.О. Кодинець, І.В. Кривошеїна, Ю.В. Носік та ін.; за ред. О.П. Орлюк та А.О. Кодинця – Київ: Юрінком Інтер, 2021. 482 с.

Конституція України Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96–ВР. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80/print80.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право