Досягнення соціального ефекту як мета здійснення інноваційного інвестування

Автор(и)

  • К.М. Врублевська-Місюна кандидат юридичних наук, доцент кафедри патентознавства та основ правозастосовної діяльності ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6973-3945

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.29

Ключові слова:

інноваційне інвестування, некомерційне інвестування, соціальний ефект, інвестиційне законодавство

Анотація

У статті звертається увага на необхідність самостійного розвитку та законодавчої інституціалізації інноваційного інвестування як комплексного інституту господарського права, що призначений забезпечити правовий порядок у відносинах обороту виключних прав на використання інноваційного продукту в формі інвестування в господарську діяльність реципієнта цих прав з метою отримання інвестиційного прибутку інвестором шляхом підвищення технологічного рівня виробничої діяльності реципієнта інвестування та конкурентоспроможності відповідних товарів та послуг. Інноваційна діяльність розглядається з точки зору інвестицій та досягнення соціального ефекту. Зазначено, що інноваційне інвестування має в основному комерційний характер, спрямований на отримання прибутку від реалізації інноваційного продукту. Разом з тим, розглядається питання щодо доцільності здійснення інноваційного інвестування з метою досягнення соціального ефекту. Інноваційного інвестування, яке прагне впровадження науково-технічних досягнень з тривалими строками окупності, проте без безпосереднього отримання прибутку. З цією метою досліджено таку правову категорію як «соціальний ефект, визначено її сутність та проблеми законодавчого визначення. Зазначається, що некомерційне інноваційне інвестування вимагає окремого законодавчого регулювання, оскільки воно відрізняється від комерційного за характером відносин та цілями. Некомерційне інноваційне інвестування може здійснюватися з метою досягнення соціального ефекту, а тому пропонується прийняття окремого Закону «Про інвестування з метою отримання соціального ефекту», що дозволить забезпечити відповідний правовий фундамент та сприятиме розвитку інноваційних проектів в країні. Не менш важливим є вивчення та врахування зарубіжного досвіду здійснення некомерційного інвестування, однак з врахуванням національно-економічної ситуації держави для того, щоб прийняті положення могли ефективно застосовуватись у вказаних відносинах, а не мати суто декларативний характер. 

Посилання

Атаманова Ю.Є. Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави: монографія. Харків, ФІНН, 2008. 424 с.

Вінник О.М. Інвестиційне право: навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ. Правова єдність. 2009. 616 с.

Симсон О.Э. Инвестиционные и инновационные правоотношения: Перспективы развития публичной и частной сфер. Монография. Киев. Концерн Видавничий Дім «Ін Юре». 2005. 416 с.

Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text.

Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. № 93/96- ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр#Text.

Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 959- XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text.

Маркова С.В. Соціальний ефект інвестицій. Вісник Запорізького національного університету. № 1(5) 2010. С. 32–37 URL: https://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/Vest_Ek5-1-2010-PDF/032-37.pdf.

Левченко Ю.І. Некомерційне інвестування – прогалина у господарському законодавстві України. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. Харків. 2011. № 3(6). С. 163–169. URL: http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/3-163-169.pdf.

Левченко Ю.І. Окремі питання розвитку господарсько-правового регулювання некомерційного інвестування. Юрист України. 2014. № 1. С. 53–59. URL: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=uy_2014_1_9.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право