Нормативно-правове регулювання сфери дії колективних угод та договорів

Автор(и)

  • І.В. Тупіков аспірант кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.36

Ключові слова:

колективний договір, колективна угода, трудові відносини, працівник, роботодавець, держава, національне законодавство, воєнний стан

Анотація

У статті проаналізовано розвиток законодавства у сфері колективно-договірного регулювання, акцентовано увагу на проблемах реформування чинного законодавства, яке регулює укладання колективних договорів і угод та зроблено відповідні висновки. Зазначено, що особливої актуальності сьогодні набуває колективно-договірного регулювання, яке передбачає безпосередню участь суб’єктів трудових відносин у встановленні умов праці шляхом укладення соціально-партнерських актів. І тому нагальним є реформування чинного законодавства у сфері укладання колективних договорів, оскільки саме цей договір становить важливий у правовій науці України складник юридичної техніки творення. Зроблено висновок, що попри значну кількість нормативно-правових актів, продовжує залишатися достатня кількість невизначених та проблемних питань, які слугують перепоною налагодженню дієвого колективно-договірного регулювання праці. Однією з даних проблем була невизначеність у чинному законодавстві про працю України правового змісту поняття «колективний договір», «колективна угода», хоча це питання неодноразово висвітлювалося в науковій літературі. І якщо в чинному Кодексі законів про працю України міститься глава, присвячена колективному договору, то щодо колективних угод взагалі відсутні норми, що є одним із суттєвих недоліків. Констатовано, що з прийняттям нової редакції Закону «Про колективні угоди та договори» від 23 лютого 2023 р. було надано визначення таким категоріям як «галузева угода обмеженої дії»; «колективна угода (генеральна, галузева (міжгалузева), галузева обмеженої дії, територіальна, територіальна в окремій галузі)»; «колективний договір» «працівник»; «роботодавець», а також урегульовано на законодавчому рівні низку питань, щодо яких існували законодавчі прогалини. Зазначено про активізацію колективно-договірної роботи в умовах воєнного стану, що є незамінним інструментом регулювання соціально-трудових відносин, який надає можливість пом’якшити негативні соціальні наслідки для працівників. Оскільки з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну, наносяться нищівні удари також по розвитку існуючої системи колективно-договірної роботи.

Посилання

Бутинська Р.Я. Правовий статус учасників колективно-трудових правовідносин: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05. Кривий Ріг, 2019. 19 с.

Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 № 3356-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 36. Ст. 361.

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості Верховної Ради України. 1971. Дод. до № 50. Ст. 375.

Лосиця І.О. Колективний договір в умовах переходу до ринкової економіки: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05. Харків, 1997. 18 с.

Конвенції МОП № 98 про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів 1994 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993004#Text.

Колективні договори і угоди як форми соціального партнерства. URL: https://referatss.com.ua/work/kolektivni-dogovorii-ugodi-jak-formi-socialnogo-partnerstva/.

Про колективні угоди та договори: Закон України від 23.02.2023 № 2937-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2937-20#Text.

Аналіз нового Закону України «Про колективні угоди та договори». URL: https://www.kadrovik.ua/content/analiz-novogozakonu-ukrayiny-pro-kolektyvni-ugody-tadogovory.

Законодавчі зміни щодо колективно-договірного регулювання трудових відносин. URL: https://pon.org.ua/novyny/10318-zakonodavchi-zminy-shchodo-kolektyvnodogovirnogo-reguluvannia-trudovykhvidnosyn.html.

З’явився текст нового Закону «Про колективні угоди та договори». URL: https://buhplatforma.com.ua/news/61449-vrupriynyala-noviy-zakon-pro-kolektivni-ugodita-dogovori.

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану: Закон України від 01.07.2022 № 2352-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text.

Рекомендації щодо практичної колективно-договірної роботи в умовах воєнного стану. URL: https://www.fpsu.org.ua/259-slajder-izbrannykh-novostej/24023-rekomendatsii-shchodo-praktychnoikolektyvno-dohovirnoi-roboty-v-umovakhvoiennoho-stanu.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення