Принципи адміністративного – правового регулювання волонтерської діяльності в Україні

Автор(и)

  • В.О. Гапон аспірант кафедри галузевого права та загально-правових дисциплін Інституту права та суспільних відносин ЗВО «Відкритого міжнародного університету розвитку людини «УКРАЇНА», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0936-6765

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.41

Ключові слова:

принципи, адміністративно-правове регулювання, волонтерська діяльність, волонтери, правове регулювання, волонтерський рух, держава

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань щодо дослідження основних принципів адміністративно-правового регулювання волонтерської діяльності в Україні. Обґрунтовано, що одним із елементів громадянського суспільства, на розвиток та вивчення якого останнім часом звернено увагу держави та наукової спільноти, є волонтерство.
В даній статті аргументовано, що адміністративно-правове регулювання волонтерської діяльності можна визначити як здійснення уповноваженими суб’єктами на основі норм права через спеціальні механізми закріплення, упорядкування, реалізації, захисту та охорони суспільних відносин у сфері волонтерства.
Визначено, що волонтерська діяльність – це широке коло діяльності, включаючи традиційні форми взаємодопомоги та самодопомоги, офіційне надання послуг та інші форми громадянської участі, що здійснюється добровільно на благо широкому загалу без розрахунку на грошову винагороду.
Аргументовано, що волонтерство – це добровільна діяльність, обрана свідомо особою і яка не переслідує комерційної вигоди. Волонтерство є проявом громадської активності та громадянської відповідальності, що сприяє формуванню позитивного іміджу держави та розвитку громадянського суспільства.
Необхідність регулювання волонтерської діяльності зумовлена тим, що ця діяльність має велике значення для розвитку суспільства та вирішення соціальних проблем. Волонтери допомагають людям у складних життєвих ситуаціях, підтримують соціальні проекти та ініціативи, забезпечуючи належну якість життя для різних категорій населення.
Проаналізовано основні принципи адміністративно-правового регулювання волонтерської діяльності в Україні.
Відзначено, що відповідно і в умовах сьогодення волонтерство в нашій державі показує значні обсяги та залученість молоді до здійснення такого роду діяльності як в Україні, так і за її межами.
Запропоновано під принципами адміністративно-правового регулювання волонтерської діяльності розуміти основоположні та керівні засади добросовісного виконання дій волонтерами покладених на них завдань, спрямованих на створення сприятливого правового середовища щодо функціонування та розвитку волонтерської діяльності.
Обґрунтовано, що принципи адміністративно-правового регулювання волонтерської діяльності базуються як на загально-правових, так і на спеціально-правових принципах.

Посилання

Драпушко Р.Г., Горінов П.В. Сучасні виклики і загрози правової культури молоді. Аналітично-порівняльне право. 2021. № 4. С. 9–16.

Про волонтерську діяльність: Закон України від 19 квітня 2011 року № 3236-VI. Відомості Верховної ради України. 2011. № 42. Ст. 435.

Сербин Р.А. Адміністративно-правова характеристика загальносоціальних форм благодійної діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 1. С. 103– 107.

Кривенко Ю.В. Волонтерська діяльність: поняття та ознаки. Часопис цивілістики. 2015. Випуск 18. С. 41–44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2015_18_11.

Соціальна педагогіка: теорія і технології: підручник за ред. І.Д. Звєрєвої. К.: Центр навчальної літератури. 2006. 316 с.

Лях Т.Л. Проблеми нормативно-правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. 2012. № 1 (104). С. 194- 195.

Адміністративне право України: у 2-х т.: підручник Т. 1: Загальне адміністративне право. Академічний курс. В.В. Галунько, В.І. Олефір, Ю.В. Гридасов, А.А. Іванищук, С.О. Короєд. Херсон: ХМД. 2013. 396 с.

Надьон О.В. Адміністративно-правове забезпечення фінансової безпеки банків: поняття та необхідні ознаки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2016. Вип. 39(2). С. 17–21.

Адміністративне право України. Т. 1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник. [В.В. Галунько, В.І. Курило, С.О. Короєд, О.Ю. Дрозд, І.В. Гиренко, О.М. Єщук, І.М. Риженко, А.А. Іванищук, Р.Д. Саунін, І.М. Ямкова]; за ред. проф. В.В. Галунька. Херсон: Грінь Д.С., 2015. 272 с.

Голуб В.Л. Сутність державної політики у сфері волонтерської діяльності та особливості її впровадження в Україні. Актуальні проблеми державного управління. 2014. Вип. 4 (60). С. 73–77.

Сірко В.С. Адміністративно-правове регулювання волонтерської діяльності в Україні. Дис. … канд. юрид. наук.: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право: інформаційне право». Одеса. 2018. 254 с.

Сірко В.С. Поняття адміністративно-правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні. Правова просвіта. 2018. № 8. URL: http://www.pravo.nayka.com.ua/?n=8&y=2018.

Ковалів М.В., Єсімов С.С. Принципи адміністративно-правового регулювання забезпечення економічної безпеки у контексті Стратегії національної безпеки України. Law & Sciences = Право та науки. 2018. № 1. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/2683/1/Law%20%26%20Sciences_2018_1-29-34.pdf.

Загальна Декларація Волонтерів, прийнята на ХІ Конгресі Міжнародної Асоціації Волонтерів 14 вересня 1990 р. URL: http://www.ni.biz.ua/2/2_7/2_78999_osnovnieprintsipi-dvizheniya.html.

Сидоренко К.О. Адміністративно-правове регулювання волонтерської діяльності в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Запоріжжя. 2013. 20 с.

Кривенко Ю.В. Принципи здійснення волонтерської діяльності. «Young Scientist». 2016. № 6 (33). С. 246–250. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/6/61.pdf.

Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку. Р.Х. Вайнола, А.Й. Капська, Н.М. Комарова. Київ: Академпрес. 1999. 112 с.

Закалик Г.М., Коропатов О.М., Шувар Н.М. Волонтерська діяльність в Україні: історія, сьогодення та євроінтеграція. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 4. Ч. 1. С. 104–110. URL: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2022/4/part_1/17.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право