Кримінально-правові ознаки злочинної організації: проблеми теорії та практики

Автор(и)

  • О.В. Околіт аспірант наукової лабораторії з проблем протидії злочинності ННІ № 1 Національної академії внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6498-6209

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.60

Ключові слова:

кримінальна відповідальність, співучасть, кримінальне правопорушення, злочинна організація, організована злочинність, організатор, стійкість, ієрархічність, структурна частина злочинної організації, організація за попередньою змовою

Анотація

Дана стаття присвячена дослідженню актуальних теоретичних та практичних проблем, пов’язаних з кримінально-правовими ознаками злочинної організації і формування на цій основі науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства і практики його застосування.
У ході проведеного дослідження було встановлено, що у дефініції кримінального правопорушення, вчиненого організованою групою, яка міститься в ч. 4 ст. 28 Кримінального кодексу України (КК України), допущено помилку (замість слова «воно» вжито «він»), яку слід усунути шляхом внесення змін до закону про кримінальну відповідальність.
Аргументовано, що визначення мети створення злочинної організації потребує уточнення, оскільки не може існувати злочинної організації, яка створюється виключно для забезпечення свого функціонування.
Крім того, констатовано, що незважаючи на те, що обов’язкові кримінально-правові ознаки злочинної організації визначено в ч. 4 ст. 28 КК України, у судовій практиці (передусім в процесуальних документах) виділяють інші ознаки цього організованого злочинного об’єднання, зокрема спеціалізацію, план діяльності, правила поведінки тощо. Ці та інші додаткові ознаки безумовно характерні окремим злочинним організаціям, однак вони передусім засвідчують існування обов’язкових їхніх кримінально-правових ознак, передбачених ст. 28 КК України. Тому визнавати інші ознаки обов’язковими немає потреби, оскільки це розширить предмет доказування, а відтак – збільшить навантаження на правоохоронців, а також може ще більше ускладнити правозастосовну діяльність. Вказана ситуація, ймовірно, зумовлена відсутністю законодавчого закріплення кримінально-правових ознак злочинної організації в КК України чи іншому законі, а тому на нашу думку, цю проблему слід розв’язувати шляхом внесення законодавчих змін.

Посилання

Околіт О.В. Кримінальна відповідальність за участь у злочинній організації: актуальні питання теорії та практики. Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення [Текст]: матеріали міжвідом. наук.-практ. круглого столу (Київ, 24 листоп. 2022 р.) / [редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2022. C. 182–187.

Кваша О.О. Організована злочинність в Україні: фактори глобалізації та воєнної агресії. Правова держава. 2022. Вип. 33. С. 476–487.

Lutsenko Y., Motyl V., Tarasiuk A., Areshonkov V., Diakin Y., Kamensky D. Globalization of White-Collar Crime: Far and Beyond National Jurisdictions. Political Questions. 2023. Vol. 41(76). PP. 64–75. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.4176.03.

Vozniuk A. Criminal and Legal Counteraction to the Activities of Criminal Authorities: The Ukrainian Model. Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs. 2022. Vol. 27, No. 1. PP. 9–19. DOI: 10.33270/0122271.9. http://elar.naiau.kiev.ua/handle/123456789/21704.

Луценко Ю.В. Актуальні питання протидії організованій злочинності в контексті міграційної політики держави. Прикарпатський юридичний вісник. 2022. Вип. 6 (47). С. 132–136. DOI: https://doi.org/10.32782/pyuv.v6.2022.27.

Луценко Ю.В., Арешонков В.В. Вплив організованої злочинності на світову безпекову політику, що викликана пандемією Сovid-19. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2022. № 1, С. 78−86. https://doi.org/10.32886/instzak.2022.01.08.

Дудоров О.О., Мовчан Р.О. Кримінально-правова протидія діяльності організованих злочинних об’єднань: аналіз законодавчих новел, визначення перспектив. Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. № 2. 2022. С. 152–167. DOI: https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.2.15.

Вознюк А. А. До питання про зміст поняття «кримінально-правова природа». Держава і право. 2011. Вип. 52. С. 405–410.

Вознюк А.А. Теоретичні та практичні проблеми кримінальної відповідальності за створення злочинних об’єднань та участь у них як посягання на громадську безпеку : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2018. 652 с.

Вознюк А.А. Кримінально-правові ознаки організованих груп і злочинних організацій: поняття, зміст і наукова класифікація. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2013. № 1 (52). С. 114–118.

Вознюк А.А. Визначення поняття «форма співучасті» та її види в теорії кримінального права. Науковий вісник Національної академії прокуратури України. 2015. № 1. С. 46–56.

Вознюк А.А. Кримінально-правові ознаки злочинних об’єднань у визначенні ступеня їх суспільної небезпеки. Актуальні проблеми кримінального права: матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2014 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2014. С. 63–64.

Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчиненні стійкими злочинними об’єднаннями : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 груд. 2005 р. № 13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05#Text.

Вознюк А.А. Трансформація співучасті: поняття та форми. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2014. № 1 (32). С. 68–71.

Вознюк А.А. Особливості кваліфікації злочинів під час трансформації співучасті. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2014. № 2 (91). С. 51–59.

Вознюк А.А., Будік І.М. Реалізація кримінальної відповідальності учасників злочинних організацій за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. 2022. Вип. 74: ч. 2. Серія Право. С. 199–207. DOI: https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.68.

Вирок Дарницького районного суду м. Києва від 26 жовт. 2021 р. у справі № 753/20152/21. Єдиний державний реєстр судових рішень: [сайт]. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/100573621.

Вознюк А.А. Кримінальна відповідальність за створення злочинних об’єднань та участь у них: монографія. Київ: ФОП Маслаков, 2018. 928 с.

Альошин Д.П. Кримінальна відповідальність за розкрадання, вчинені у співучасті: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2002. 220 с.

Єфремов С. Організовані злочинні угруповання в теорії вітчизняного кримінального права. Вісник прокуратури. 2002. № 5(17). С. 37–42.

Марчук Є.К. Кримінологічна та кримінально-правова характеристика злочинних організацій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 1998. 22 с.

Українець В.В. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2009. С. 61.

Новицький Г.В. Злочинна організація як форма співучасті. Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України: матеріали міжнар. наук.-практ. семінару (Харків, 1-2 жовт. 2002 р. ). Xарків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. С. 139–143.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the protocols thereto. URL: https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf.

Council Framework Decision 2008/841/JHA of 24 October 2008 on the fight against organised crime. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_framw/2008/841/oj.

Vozniuk A., Dudorov O., Tytko A., Movchan R. Implementation of UN and EU recommendations on criminalization of organized crimes. Amazonia Investiga. 2020. Vol. 9, Issue 28 April. Р. 234–240. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.26.

Вирок Приморського районного суду м. Одеси від 26 лип. 2021 р. у справі № 522/12299/21. Єдиний державний реєстр судових рішень: [сайт]. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98549772.

Вирок Приморського районного суду м. Одеси від 08 липня 2022 року у справі № 522/6439/22 Єдиний державний реєстр судових рішень: [сайт]. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105149396.

Кондратов Д.Ю. До питання про ієрархічність як ознаку злочинної організації Кримінально-правові та кримінологічні засоби протидії злочинам проти громадської безпеки та публічного порядку: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя ХНУВС (Харків, 18 квіт. 2019 р.). Харків: ХНУВС, 2019. С. 103–105.

Вознюк А. А. Розподіл функцій і ролей за окремими формами співучасті в злочині. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2012. № 1 (3). С. 94–100.

Вознюк А.А. Ієрархічність як кримінально-правова ознака злочинної організації. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2011. № 2 (2). С. 84–91.

Вирок Печерського районного суду м. Києва від 24 верес. 2018 р. у справі № 757/54516/17-к. Єдиний державний реєстр судових рішень: [сайт]. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/78831374/.

Вознюк А.А. Теоретичні та практичні проблеми кримінальної відповідальності за створення злочинних об’єднань та участь у них як посягання на громадську безпеку: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2018. 38 с.

Вознюк А.А. Кримінально-правова характеристика структурної частини злочинної організації. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2012. № 2 (28). С. 159–166.

Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою (статті 255, 2551, 2552, 2553, 256 Кримінального кодексу України): науково-практичний коментар / А.А. Вознюк, О.О. Дудоров, С.С. Чернявський. Київ: Норма права, 2021. 130 с.

Вирок Ренійського районного суду Одеської області від 25 січ. 2021 р. у справі № 510/961/17. Єдиний державний реєстр судових рішень: [сайт]. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94375600.

Вознюк А.А. Кількісно-якісний склад учасників організованої групи. Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення: тези доп. наук.-теорет. конф. (Київ, 20 берез. 2014 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2014. С. 231–234.

Вирок Голосіївський районного суду м. Києва від 05 квіт. 2023 р. у справі № 757/33188/22-к. Єдиний державний реєстр судових рішень: [сайт]. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/110017588.

Вознюк А.А. Змова як обов’язкова кримінально-правова ознака злочинних об’єднань. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2014. Вип. 66. С. 227–237.

Вирок Подільського районного суду міста Києва від 11 серп. 2021 р. у справі № 758/14070/19. Єдиний державний реєстр судових рішень: [сайт]. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98923808.

Вознюк А.А. Вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину як мета злочинної організації. Юридична наука. 2013. № 4. С. 60–66.

Вознюк А.А. Проблеми кримінально-правового визначення мети злочинної організації. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 3 (88). С. 195– 202.

Семикін М.В. Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2004. 19 с.

Туркевич І.К. Оцінка окремих положень Кримінального кодексу України з позиції кримінолога. Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ-Харків, 25-26 жовт. 2001 р.). Київ-Харків: «Юрінком Інтер», 2002. С. 228–231.

Вирок Оболонського районного суду м. Києва від 5 жовт. 2022 р. у справі № 756/5627/20. Єдиний державний реєстр судових рішень: [сайт]. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106648812.

Вознюк А.А. Планування злочинів як обов’язкова кримінально-правова ознака організованої групи. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2012. № 5 (84). С. 158–165.

Вирок Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 09 берез. 2023 р. у справі № 201/2626/23. Єдиний державний реєстр судових рішень: [сайт]. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109467692.

Вирок Київського районного суду м. Харкова від 01 трав. 2023 р. у справі № 953/4109/22. Єдиний державний реєстр судових рішень: [сайт]. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/110623433.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право