Стан наукової розробки проблем кримінальної відповідальності за гендерно зумовлене насильство в умовах збройного конфлікту (воєнного стану) в Україні у 2012-2014 роках

Автор(и)

  • А.С. Політова кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри права Маріупольський державний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7351-7110

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.61

Ключові слова:

гендерна рівність, зґвалтування, сексуальне насильство, домашнє насильство, дискримінація, психологічне насильство, торгівля людьми, насильницькі злочини, статева свобода, статева недоторканість

Анотація

Стаття присвячена аналізу затверджених у 2012-2014 роках тем дисертаційних досліджень з проблем гендерно зумовленого насильства, у тому числі його видів (форм). Автор відзначає, що проблема гендерно зумовленого насильства та його видів (форм), гендерної дискримінації, гендерної рівності в умовах збройного конфлікту (воєнного стану) не ставала предметом комплексного наукового пошуку.
Зроблено висновок, що у 2012 р. затверджено 1609 тем дисертаційних досліджень за спеціальність 12.00 (Юридичній науки), серед яких 14 тем або 0,87 % присвячено проблемам гендерно зумовленого насильства, у тому числі його форм (видів), гендерній рівності. Також відзначено, що у 9 темах або 64,3 % – відсутні дисертаційні дослідження у вільному доступі та з однієї теми навіть відсутні наукові публікації. У 2013 р. затверджено 1526 тем, серед яких 19 тем або 1,25 % присвячено проблемам гендерно зумовленого насильства, у тому числі його форм (видів), гендерній рівності. З 19 тем у 13 (68,4 %) – відсутні дисертаційні дослідження у вільному доступі та серед 13 тем у 2 – наукові публікації. У 2014 р. затверджено 1309 тем, серед яких 11 тем або 0,84 % присвячено проблемам гендерно зумовленого насильства, у тому числі його форм (видів), гендерній рівності; серед 11 тем у 5 (45,5 %) – відсутні дисертаційні дослідження у вільному доступі, а серед 5 тем у 2 – наукові публікації.
Наголошено, що проблема гендерно зумовленого насильства та його форм (видів) не є актуальною темою серед українських вчених, не дивлячись на те, що національне законодавство удосконалюється (у вересні 2012 р. прийнято Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»), що вказує на необхідність наукової розробки цієї проблематики, а пропозиції науковців, які висловлюються у дисертаційних дослідженнях, не впроваджуються у законотворчу діяльність.

Посилання

Шуляк Ю.С. Защита семейных (супружеских) прав по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года: гендерный анализ. Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса: Фенікс, 2012. С. 195–197.

Луньова О.В. Ґендерно-правова експертиза як гарантія нормативного забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в Україні. Національна правова система в умовах формування європейського правового простору: Науково-практична Інтернет-конференція 10.10.2012. URL: https://www.legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=352%3A091012-05&catid=47%3A1-1012&Itemid=59&lang=ru (дата звернення 07.04.2023).

Лєскіна І.Є. Адміністративно-правове забезпечення гендерної рівності в організації діяльності працівників прокуратури: дис… кан. юрид. наук: 12.00.07 / Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет». Запоріжжя, 2014. 224 с.

Ковальський О.В. Поняття та особливості боротьби з торгівлею людьми як об’єкт діяльності органів внутрішніх справ України. Південноукраїнський правничий часопис. 2013. № 3. С. 65–68.

Борисенко Р.В. Використання можливостей засобів масової інформації з метою протидії злочинам, пов’язаних з торгівлею людьми. Митна справа. 2013. № 4(2). С. 130–135.

Борисенко Р.В. Розслідування слідчо-оперативною групою торгівлі людьми з метою трудової експлуатації. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Право. 2014. Вип. 26. С. 243–246.

Борисенко Р.В. Характеристика організаційної структури торгівців людьми. Правові реформи в Україні: проблеми та перспективи: Матеріали V Всеукраїнської наук. ово-теоретичної конференції (м. Київ, 16 жовтня 2013 р.) К: Нац. акад. внутр. справ. 2013. С. 165–167.

Товтин С.В. Тактичні прийоми розслідування вбивств, пов’язаних із сексуальними відхиленнями: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. Ірпінь, 2016. 19 с.

Перелигіна Р.В. Кримінологія насильства осіб жіночої статі: дис… кан. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2015. URL: https://pravo.studio/kriminologii-osnovyi/kriminologiyanasilstva-osib-jinochoji-stati1956.html (дата звернення 27.04.2023).

Крючкова О. Задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Вісник прокуратури. 2003. № 10. С. 37–39.

Самарай Л.В. Кримінологічні засади запобігання кримінальній агресії в сім’ї: дис… кан. юрид. наук: 12.00.08. Київ. 2013. 231 с.

Козич І.В. Кримінально-правова політика в сфері протидії злочинам, що вчиняються із застосуванням насильства: дис… кан. юрид. наук: 12.00.08. Львів, 2012. 214 с.

Ніколайчук АІ. Сучасний стан захисту прав дітей. Форум права. 2014. № 1. С. 378–381.

Ніколайчук А.І. Захист прав жінок від насильства в сім’ї: адміністративно-правові аспекти. Наше право. 2014. № 4 С. 72–74.

Ніколайчук А.І. Профілактична діяльність ОВС щодо попередження насильства в сім’ї над дітьми. Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 19 трав. 2014 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Х.: ХНУВС, 2014. С. 194–197.

Хижняк Є.С. Характеристика особистості злочинців, які вчиняють злочини щодо малолітніх. Південноукраїнський правничий часопис. 2012. № 3. С. 206–209.

Снісаренко К.С. Декриміналізація проституції в Україні: «за і проти». Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 4. С. 458–463.

Андрусяк І.П. Ідея ґендерної рівності в українській правовій думці другої половини ХІХ століття: дис… кан. юрид. наук: 12.00.01 / Міністерство освіти і науки України; Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2017. 233 с.

Ковальова О.В. До питання про механізм забезпечення ґендерної рівності. Рівність, лідерство, спілкування в європейських прагненнях української молоді: ґендерний дискурс: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Тернопіль, 5-7 жовтня 2016 р.). Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. C. 52-53.

Ковальова О.В. Сутність ґендерної політики в сфері освіти та науки. Юридичний науковий електронний журнал. 2014. № 4. С. 74–77.

Ковальова О.В. Ґендерне квотування як напрям реалізації державної ґендерної політики в адміністративно-політичній сфері. Південноукраїнський правничий часопис. 2015. № 3. С. 6–9.

Наваляна Я.Т. Стан наукового дослідження проблеми латентних зґвалтувань. Форум права. 2014. № 2. С. 291–295.

Шахова К.В. Особливості проведення першочергових слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій підрозділами карного розшуку в разі вчинення зґвалтування психічно хворою особою. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2013. № 3 (62). С. 146–154.

Ткаленко О.М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів публічної адміністрації щодо попередження насильства в сім’ї відносно дітей: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / МВС України; ОДУВС. Одеса, 2016. 21 с.

Блага А.Б. Насильство в сім’ї: кримінологічний вимір, детермінація, запобігання: дис… д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2014. 496 с.

Ігнатов О.М. Теоретичні та прикладні проблеми протидії загальнокримінальній насильницькій злочинності в Україні: дис… д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2014. 605 с.

Івлєв М.М. Стан наукової розробки проблеми протидії насильству в Збройних силах України. Держава та регіони. Сер.: Право. 2013. № 4. С. 97–102.

Івлєв М.М. Про двооб’єктність військового насильницького злочину. Форум права. 2015. № 2. С. 64–68.

Романцова С.В. Запобігання сексуальному насильству щодо дітей в Україні: дис… кан. юрид. наук: 12.00.08 / Львівський державний університет внутрішніх справ, Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2018. 244 с.

Шевчук Т.І. Кримінологічна характеристика та запобігання насильницьким злочинам проти життя та здоров’я особи у сільській місцевості: дис… кан. юрид. наук: 12.00.08. Львів: ЛьвДУВС, 2013. 271 с.

Беспаль О.Л. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам проти життя та здоров’я дітей, що вчиняються в сім’ї: дис… кан. юрид. наук: 12.00.08 / Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2019. 294 с.

Нікітіна-Дудікова Г.Ю. Розслідування насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчиненого щодо малолітньої особи: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2017. 21 с.

Жерж Н.А. Криміналістичне моделювання і використання психологічного портрета невідомого злочинця при розслідуванні насильницьких злочинів: дис… кан. юрид. наук: 12.00.09 / Національний університет державної податкової служби України. Ірпінь, 2015. 256 с.

Брух Х.І. Аналіз санкцій ст. 154 «Примушування до вступу в статевий зв’язок» Кримінального кодексу України. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 6. С. 173-176.

Брух Х.І. Способи вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 154 «Примушування до вступу в статевий зв’язок» КК України. Часопис Київського університету права. 2015. № 1. С. 251–256.

Воскресенська І.В. Кримінально-правова характеристика примушування до вступу в статевий зв’язок (ст. 154 КК України): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2016. 20 с.

Волобуєва О. Особливості пред‘явлення для впізнання під час розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2015. № 2(55). С. 186–196.

Волобуєва О.О. Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканності: криміналістичний аналіз. Європейські перспективи. 2015. № 5. С. 111–115.

Волобуєва О.О. Розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності особи: проблемно-дискусійні аспекти освідування. Правовий часопис Донбасу. 2018. 31. С. 177–182.

Торош С.О. Нормативно-правовий механізм врегулювання злочинів проти людства: історико-теоретичний аспект. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2015. № 827. С. 258–264.

Симоненко Н.О. Розслідування зґвалтувань минулих років: дис... канд. юрид. наук (доктора філософії): 12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ України. К., 2018. 285 с.

Александренко О.В. Актуальні питання кримінальної відповідальності серійних вбивць. Актуальні проблеми кримінального права (пам’яті професора П.П. Михайленка): тези доп. V міжвуз. наук.-теорет. конф. (м. Київ, 21 листоп. 2014 р.) / ред. кол.: В.В. Чернєй, М.В. Костицький С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін. К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. С. 129–131.

Мазніченко Д.О. Щодо проблеми удосконалення інституту адміністративної відповідальності в сфері захисту дитини від насильства в сім`ї в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2015. Вип. 34, Т. 2. С. 101–106.

Мазніченко Д.О. Адміністративно-правова характеристика відносин у сфері захисту дитини від насильства: аналіз наукових концепцій та українського законодавства. Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 2. С. 186–190.

Собко Г.М. Кримінально-правові та кримінологічні основи протидії психічному насильству: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Одеськ. держ. ун-т внутр. справ.; Держ. наук.- дослід. інст. МВС України. Одеса, 2020. 791 с.

Малиновська Т.М. Суб’єкти протидії домашньому насильству. Деліктологія: Монографія. Під загальною редакцією І.М. Копотуна, С.В. Пєткова, P. Polián. Куновіце: Академія ГУСПОЛ: 2022, Т. 7. С. 207–237.

Наконечна Л.А. Насильство як наскрізне кримінально-правове поняття: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України. Львів, 2016. 21 с.

Курбатова І.С. Кримінологічні засади запобігання насильницьким злочинам щодо осіб похилого віку в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Національна академія прокуратури України. Київ, 2012. 232 с.

Пясковський В.В. Судово-експертне забезпечення розслідування злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх. Криміналістичний вісник. 2017. № 2 (27). С. 72–78.

Пясковський В.В. Спосіб учинення злочину як елемент криміналістичної характеристики умисного вбивства дитини батьками, родичами або особами, на яких покладено обов’язки з її виховання. Криміналістичний вісник. 2016. № 1 (25). С. 69–73.

Мартинишин Г.Я. Статева недоторканість як об’єкт кримінально-правової охорони в України: дис... канд. юрид. наук (доктора філософії): 12.00.08 / Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, Львів, 2017. 220 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право