Організована злочинність у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів як об’єкт кримінологічного дослідження

Автор(и)

  • В.В. Соловей аспірант кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0009-0007-0829-8699

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.64

Ключові слова:

наркотики, наркотичні засоби, психотропні речовини, наркобізнес, організована злочинність, організована група, злочинна організація, кримінологічна характеристика, детермінанти, запобігання, взаємодія

Анотація

У статті надано характеристику організованій злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів як об’єкту кримінологічного дослідження.
Констатовано, що організована злочинність у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в Україні характеризується ієрархічністю, суворо і чітко організованою, спланованою системою взаємопов’язаної злочинної діяльності осіб, груп, синдикатів, картелів, яка здійснюється з розподілом функцій, що дає підстави розглядати її як наркобізнес, який пов’язаний з культивуванням, виробництвом і торгівлею наркотиками з метою отримання прибутку й становить економічну базу існування організованої злочинності. Головними ознаками кримінальних правопорушень, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в Україні є: латентність наркобізнесу; поєднання кримінальних правопорушень передбачених гл. XIII КК України з економічними кримінальними правопорушеннями, зокрема легалізація (відмивання) доходів від незаконного обігу наркотиків за допомогою налагоджених фінансових посередників та офшорних юрисдикцій; високий рівень організованості злочинних формувань; стійка спрямованість на створення корумпованих зв’язків в органах державної влади та органах правопорядку; транснаціональність; наявність усталеного джерела для придбання наркотичних засобів.
Встановлено, що наркобізнес складається з кількох взаємопов’язаних етапів: виробництво, закупівля або викрадення наркотиків; доставляння їх до місця реалізації; збут цих засобів споживачем. Особливістю наркобізнесу є те, що окремі злочинні діяння (незаконне виготовлення, контрабанда і придбання) можуть бути як самостійною складовою, так і паралельною, спільно взаємопов’язаними підсистемами злочинної діяльності.

Посилання

Полях А.М. Закономірні зв’язки елементів кримінологічної характеристики контрабанди наркотичних засобів. Особливості взаємодії спеціальних підрозділів «К» Служби безпеки України з іншими правоохоронними органами у сфері протидії контрабандній діяльності: матер. наук.-практ. конф. (Київ, 23 лист. 2007 р.). Харків, 2008. С. 125–127.

Севрук В.Г., Павленко О.С. Заходи протидії транснаціональному наркобізнесу, що вчиняється представниками окремих етнічних груп. Юридичний часопис Нац. акад. внутр. справ України. 2015. № 2(10). С. 193‒205.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за заг. ред. О.М. Джужі, А.В. Савченка, В.В. Чернєя. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 1104 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Видання 11-те, перероблене та доповнене / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. Київ: Дакор, 2019. 1384 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон від 7 груд. 1984 р. № 8073-X. Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

Вознюк А.А., Будік І.М. Реалізація кримінальної відповідальності учасників злочинних організацій за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. 2022. Вип. 74. Ч. 2. Серія Право. С. 199–207. DOI: https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.68.

Організований наркобізнес: поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Л.В. Дорош та ін.; за заг. ред. Ю.В. Бауліна, Л.В. Дорош. Харків: Право, 2005. 255 с.

Аналітична довідка щодо окремих показників результатів боротьби зі злочинністю в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів за 2019–2022 роки. Департамент протидії наркозлочинності Національної поліції. Київ, 2019. 15 с.

Незаконний обіг наркотиків в Україні: стан та тенденції (аналітичний огляд: 2019- 2022 рр.). Київ: ДПН, 2018. 40 с.

Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів: Закон України від 08 лип. 1999 р. № 863-XIV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/863-14.180.

Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон від 28 груд. 1995 р. № 62/94-ВР. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80.

Наркологія: навч. посіб. / Западнюк Б.В., Несен О.О., Галан Н.В. та ін.; за ред. О.М. Джужі. Київ: КНТ, 2012. 328 с.

Кримінологія: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. О.М. Джужи. Київ: Атіка, 2003. 400 с.

Кримінологія: підручник / за заг. ред. В.В. Чернєя та О.М. Джужі. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. 612 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право