Застосування системного підходу у розробці та використанні інформаційних методик вивчення злочинності

Автор(и)

  • О.В. Федоров аспірант кафедри кримінально-правової політики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7352-1478

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.68

Ключові слова:

кримінологія, злочинність, механізм злочинної поведінки, особа злочинця, методи дослідження, системний підхід, інформаційні методики, кримінологічна інформація, запобігання злочинності

Анотація

Протидія злочинності має ґрунтуватись на засадах кримінологічної науки. Відтак формування теорії кримінології залишається нагальною потребою, а розробка інформаційних методик вивчення злочинності – одним з першочергових завдань фахівців.
Завдання статті – обґрунтувати доцільність застосування системного підходу щодо дослідження інформаційних методик вивчення злочинності у кримінологічній науці. Мета статті - формування засад кримінологічної теорії заходів запобігання злочинності.
Предметом кримінологічної науки стверджуються такі елементи: 1) інструментарій кримінологічних досліджень; 2) злочинність; 3) детермінацію злочинності; 4) особу злочинця; 5) механізм індивідуальної злочинної поведінки; 6) запобігання злочинності.
Методологічною основою дослідження є розуміння Всесвіту як глобальної мегасистеми, де в об’єктивізації матеріальних та енергетичних процесів завжди проявляється інформаційний аспект. Тут всі процеси ґрунтуються на інформаційній основі, а організація, функціональність і взаємодія об’єктів-систем визначається інформацією.
Системний підхід – це напрямок дослідження, вивчення світу, в основі якого лежить розгляд об’єктів як системи, орієнтація на розкриття цілісності об’єкта, виявлення різноманіття зв’язків у ньому і приведення їх до єдиної теоретичної картини. Саме системний підхід є адекватним пізнавальним знаряддям системності Всесвіту.
Наука взагалі, і кримінологічна наука – зокрема, являє собою єднання наукової діяльності та її інформаційного результату. Щодо інформаційного результату кримінологічної науки – йдеться про кримінологічну інформацію.
Вбачається обґрунтованим визначити кримінологію науковою діяльністю з опрацювання кримінологічної інформації задля отримання нових знань. Ця діяльність є частиною системного Світу, тож має системний характер і до неї може бути застосовано інструментарій системного підходу. Передусім - щодо дослідження інформаційних методик вивчення злочинності.
Стверджується можливість використання інформаційних методик у кримінології. Перспективними напрямками такої роботи будуть:
1)виявлення тенденцій злочинності та заходів її запобігання;
2)моделювання криміногенних процесів та правоохоронних заходів;
3)кримінологічний прогноз.
Вдосконалення цифрових кримінологічних методів у подальшому здійснюватиметься передусім через використання технологій «штучного інтелекту». 

Посилання

Сорока К.О. Основи теорії систем і системного аналізу: навч. посібник. Харків: ХНАМГ, 2004. 291 с.

Даньшин И.Н. Введение в криминологіческую науку. Харків: Право, 1998. 144 с .

Кримінологія: підручник / А.М. Бабенко та ін.; за заг. ред. Ю.В. Нікітіна, С.Ф. Денисова, Є.Л. Стрельцова; 2-ге вид. Харків : Право, 2018. 416 с.

Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика. У 3 кн. К.: Видавничій Дім «Ін Юре», 2007. Кн. 1. Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. 424 с.

Головкін Б.М. Поняття, предмет, система кримінології та її завдання на сучасному етапі розвитку. Питання боротьби зі злочинністю. 2014. Вип. 28. С. 59–68. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pbzz_2014_28_7 (дата звернення 25.07.2023 р.).

Про наукову та науково-технічну діяльність: закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016 р. № 3. Ст. 25. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text (дата звернення 25.07.2023 р.).

Паспорт спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право: Затв. постановою президії ВАК України від 8 жовтня 2008 р. N 45. http://db.ippi.org.ua/?un=401&dnm=D305_02 (дата звернення 25.07.2023 р.).

Карчевський М.В. Протидія злочинності в україні у форматі data science. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2022. Вип. 2(98). С. 202–227. https://doi.org/10.33766/2524-0323.98.202-227 (дата звернення 25.07.2023 р.).

Оболенцев В.Ф. Системний аналіз та моделювання системи запобігання злочинності в Україні: монографія. Харків: Юрайт, 2021. 192 с. https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/19459/1/Obolencev_2021_192.pdf (дата звернення 25.07.2023 р.).

Узлов Д.Ю., Власов О.В., Онищенко Ю.М. Інтелектуальна система кримінального аналізу даних RICAS Актуальні питання забезпечення публічної безпеки, порядку в сучасних умовах: поліція та суспільство - стратегії розвитку і взаємодії: тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 18 трав. 2018 р. Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2018. С. 354–356. URI http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4883 (дата звернення 25.07.2023 р.)

Шейко В.М., Кушніренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності / 6 видання. Київ: Знання, 2006. 310 с.

Данільян О.Г., Дзьобань О.П. Методологія наукових досліджень: підручник. Харків: Право, 2019. 368 с.

Гречина І. Системний підхід як методологічна основа дослідження потенціалу економічних систем. Економічний аналіз. 2010. Випуск 7. С. 15–18. https://econa.at.ua/Vypusk_7/grechyna.pdf (дата звернення 25.07.2023 р.).

Оболенцев В.Ф. Базові засади системного аналізу системи держави України. Харків: Право, 2018. 98 с. https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/17634/1/Obolentsev_2018.pdf (дата звернення 25.07.2023 р.).

Про наукову та науково-технічну діяльність: закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016 р., № 3. Ст. 25. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text (дата звернення 25.07.2023 р.).

Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика. У 3 кн. К.: Видавничій Дім «Ін Юре», 2007. Кн. 3. 424 с.

Про інформацію: закон України від 02.10.1992 № 2657-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (дата звернення 25.07.2023 р.).

Головкін Б.М. Теперішнє і майбутнє кримінології. Проблеми законності 2020. № 149. С. 168–184.

Бандурка О.М., Литвинов О.М. Механізм злочинної поведінки. Вісник кримінологічної асоціації України. 2016. № 3 (14) С. 110–119. https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/b7c62e37-b709-4142-88fe-a143b73478d2/content (дата звернення 25.07.2023 р.).

Оболенцев В.Ф. Системний підхід у кримінальному праві: досягнення та перспективи застосування. Теорія і практика правознавства. 2022. 2 (20), 189–199. С. 195-196. https://doi.org/10.21564/2225-6555.2021.2.240557 (дата звернення 25.07.2023 р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право