Деякі пропозиції щодо вдосконалення нормативного закріплення положень п. 3-1 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодекс України

Автор(и)

  • Л.М. Гуртієва кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного університету «Одеська юридична академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5347-4718

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.74

Ключові слова:

Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України, закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, закриття кримінального провадження, юридична визначеність

Анотація

Проблематика, яка розглядається в статті, відповідає таким міжнародним та європейським стандартам кримінального судочинства, як забезпечення права на ефективне досудове розслідування та права на справедливий суд, в частині правової визначеності формулювання обставин, передбачених п. 3-1 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України (однієї з підстав закриття кримінального провадження судом). Розглянуто практичні аспекти застосування п. 3-1 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України в світлі позицій, викладених у постанові Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 13 лютого 2023 року (зокрема, що поняття «злочин проти життя та здоров’я особи» охоплює не лише злочини, передбачені у розділі II Особливої частини КК України, а може включати й інші види злочинів, в яких об’єктом посягання є суспільні відносини щодо безпеки життя та здоров’я особи).
У статті звернена увага на окремі недоліки нормативного закріплення положень п. 3-1 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України. Обґрунтовано, що положення п. 3-1 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України є недостатньо узгодженими з нормами кримінального права, які закріплюють інститут давності притягнення до кримінальної відповідальності (ст. 49, 106 Кримінального кодексу України), в частині формулювання випадків, за наявності яких суд не може закрити кримінальне провадження. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення кримінального процесуального законодавства. Зокрема, положення п. 3-1 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу запропоновано викласти у наступній редакції:
«не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків, якщо згідно із законом України про кримінальну відповідальність давність не застосовується або за вчинення злочину може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі».
Крім того, звернена увага на юридико-технічний недолік: підстава, передбачена п. 3-1 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу, повторюється двічі (у абзацах п’ятому та сьомому ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу, а також у третьому та четвертому абзацах ч. 2 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу). Таке дублювання не має ніякого змістовного навантаження та потребує виключення.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 26.07.2023).

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws (дата звернення: 26.07.2023).

Верховенство права: Доповідь Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційська комісія), ухваленої Венеційською Комісією на її 86-му пленарному засіданні (Венеція, 25–26 березня 2011 р.) / пер. на укр. С. Головатого. Право України. 2011. № 10. С. 168–184. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDLAD(2011)003rev-ukr.

Мірило правовладдя: Дослідження Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційська комісія) від 18.03.2016 р. № 711/2013, ухвалено Венеційською комісією на 106-му пленарному засіданні (Венеція, 11-12 березня 2016 р.), схвалено Комітетом міністрів (на рівні їх заступників) на 1263-му засіданні (6-7 вересня 2016 р.) та Конґресом місцевих і реґіональних влад Ради Європи на 31-й сесії (19-21 жовтня 2016 р.).URL:https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-ukr.

Михайлюк та Петров проти України (Mikhaylyuk and Petrov v. Ukraine): рішення Європейського суду з прав людини від 10.12.2009 р. (заява № 11932/02). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_500.

Полторацький проти України (Poltoratskiy v. Ukraine): рішення Європейського суду з прав людини від 29.04.2003 р. (заява № 38812/97). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_838.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, прийнята Радою Європи 04.11.1950 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Національна стратегія у сфері прав людини. Затверджена Указом Президента України від 24.03.2021 р. № 119/202 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119/2021#Text.

Стратегія розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021– 2023 роки. Затверджена Указом Президента України від 11.06.2021 р. № 231/2021 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231/2021#Text.

Стратегія розвитку прокуратури на 2021– 2023 роки. Затверджена наказом Генерального прокурора від 16.10.2020 р. № 489 / Офіс Генерального прокурора. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/strategiya-rozvitku-prokuraturi-na-2021-2023-roki.

Гуртієва Л.М. Закриття кримінального провадження в стадії підготовчого провадження (за деякими підставами). Кримінальна юстиція сучасної України: виклики та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-прак. конф., присв. до 75-річчя д.ю.н., проф. Ю.П. Аленіна (м. Одеса, 20 листоп. 2021 р.). Електронне видання / відповід. ред.: Л.І. Аркуша, О.О. Торбас, В.А. Завтур; Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2021. С. 185–191. URI: https://hdl.handle.net/11300/16008.

Гуртієва Л.М., Лукашкіна Т.В. Деякі питання кримінального провадження в разі встановлення підстав для його закриття за п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України. Доктринальні та правозастосовні проблеми кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присв. 10-й річниці набуття чинності Кримінального процесуального кодексу України (м. Одеса, 09 грудня 2022 р.) / [Електронне видання] / уклад.: Л.І. Аркуша, О.О. Торбас, В.А. Завтур; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса, 2022. С. 15–25. URI: https://hdl.handle.net/11300/24919.

Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення відповідальності за катування : Закон України від 01.12.2022 р. № 2812-IX / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2812-20#Text.

Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України / За редакцією С.В. Ківалова та С.І. Кравченко. Одеса: Фенікс, 2020. 924 с.

Шайтуро О.П. Проблема встановлення взаємозв’язку кримінальних правових та кримінальних процесуальних норм при законодавчій регламентації підстав закриття кримінального провадження. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2022. Вип. 1 (97). С. 149–158. URL: https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/1465/1345.

Довганич В.В. Застосування строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності на окремих стадіях кримінального провадження. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 12. С. 426–429. URL: http://www.lsej.org.ua/12_2022/100.pdf.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 02.02.2023 р. у справі № 735/1121/20 (провадження № 13-26кс22). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108960086.

Басиста І.В. Щодо застосування п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України у ситуації, коли необхідно вирішити питання щодо кримінального правопорушення, яке посягає на «два безпосередні об’єкти», одним із яких є життя і здоров’я людини. Кримінальна юстиція в Україні : реалії та перспективи : матеріали Круглого столу (23 вересня 2022 року) / упор. І.В. Гловюк, Н.Р. Лащук, В.В. Навроцька, І.Р. Серкевич, Н.І. Устрицька. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. С. 123–128. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5018.

Гловюк І.В., Дроздов О.М. Закриття кримінального провадження щодо злочинів проти життя та здоров’я особи: доктринальні та практичні проблеми. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 3. С. 425–429. URL: http://www.lsej.org.ua/3_2023/99.pdf.

Постанова Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 01.02.2022 у справі № 330/2893/20 (провадження № 51-5326км21). URL: https://www.reyestr.court.gov.ua/.

Постанова Об’єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 13.02.2023 у справі № 932/8842/20 (провадження 51-5954кмо21). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109075145.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність